Последни новини
Home / Законът / Общият съд на ЕС: Помощта от 150 млн. евро за Austrian Airlines от Австрия заради К-19, не е нарушение на вътрешния пазар

Общият съд на ЕС: Помощта от 150 млн. евро за Austrian Airlines от Австрия заради К-19, не е нарушение на вътрешния пазар

Defakto.bg

Общият съд потвърждава, че помощта, предоставена от Австрия на Austrian Airlines като обезщетение за вредите от отмяната или промяната на разписанието на полетите му вследствие на пандемията от COVID-19, е съвместима с вътрешния пазар
Посочената помощ е приспадната от предоставените от Германия в същия контекст субсидии за групата Lufthansa, част от която е и Austrian Airlines, и поради това не представлява свръхкомпенсиране на тази група. Съобщението е на пресслужбата на съда  по дело T-677/20 Ryanair и Laudamotion/Комисия (Austrian Airlines — Covid-19)

Поводът

През юни 2020 г. Австрия уведомява Европейската комисия за индивидуална мярка за помощ в полза на авиокомпанията Austrian Airlines AG (наричана по-нататък
„AUA“). Помощта, за която е изпратено уведомлението, е предоставена под формата на подчинен заем, конвертируем в субсидия, в размер на 150 милиона евро (наричана понататък „разглежданата мярка“), и цели да обезщети AUA за вредите от отмяната или промяната на разписанието на полетите му вследствие на наложените в контекста на
пандемията от COVID-19 ограничения за пътуване и други противоепидемични мерки.
AUA е част от групата Lufthansa, чието крайно предприятие майка е дружеството Deutsche Lufthansa AG (наричано по-нататък „DLH“). В периода от март до юни 2020 г. Комисията вече е одобрила различни мерки за помощ в полза на предприятия от групата Lufthansa, и поспециално: 1) държавна гаранция от Федерална република Германия за 80 % от заема от 3 милиарда евро, отпуснат на DLH по силата на германската схема за помощи с цел подпомагане на предприятия от всички икономически сектори, нуждаещи се от ликвидни средства за дейностите си в Германия (наричана по-нататък „германският заем“ 2) държавна гаранция от Република Австрия за 90 % от заема от 300 милиона евро, отпуснат на AUA от консорциум от търговски банки по силата на австрийската схема за помощи за подкрепа на икономиката при настоящата пандемия от COVID-19 (наричана понататък „австрийският заем“)2 и 3) индивидуална помощ от 6 милиарда евро от Федерална република Германия за DLH. Последната помощ е разрешена с решение на Комисията от 25 юни 2020 г. (наричано по-нататък „решението Lufthansa“) 3. С решение от 6 юли 2020 г. Комисията приема, че разглежданата мярка представлява
държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС, която обаче е съвместима с вътрешния пазар на основание член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС4
(наричано по-нататък „обжалваното решение“). По силата на последната разпоредба за съвместими с вътрешния пазар се считат помощите за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития.

Авиокомпаниите Ryanair и Laudamotion подават жалба за отмяна на обжалваното решение, която обаче десети разширен състав на Общия съд отхвърля. В решението си Общият
съд уточнява как се прилага член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС към индивидуална помощ, която е приета в отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и спада към поредица от мерки в полза на получателя на помощта и на групата от предприятия, от която той е част5

Съображения на Общия съд

В подкрепа на жалбата за отмяна Ryanair и Laudamotion твърдят,  че Комисията не е разгледала всички мерки за помощ на авиокомпаниите от групата Lufthansa, както и връзката между тях.

В това отношение Общият съд констатира, най-напред, че Комисията е уточнила, че разглежданата мярка е част от финансов пакет в полза на AUA в общ размер от 600 милиона евро, който, освен разглежданата мярка, включва също и предоставяне от дружеството майка DLH на 150 милиона евро собствени средства (наричано по-нататък „вливането на капитал от DLH“), както и австрийския заем от 300 милиона евро. Освен това Комисията припомня, че съгласно решение Lufthansa DLH може да използва отпуснатата му
от Федерална република Германия помощ от 6 милиарда евро, за да подкрепи други авиокомпании от групата Lufthansa, които не са били финансово затруднени към
31 декември 2019 г. и сред които е и AUA.
Общият съд отбелязва, че в решение Lufthansa, което е прието две седмици преди обжалваното решение и трябва да се отчете в случая като елемент от контекста, Комисията вече е взела предвид всички мерки за помощи, предоставени в полза на авиокомпаниите от групата Lufthansa, в това число и на AUA, както и връзката между тях. В
това отношение Общият съд подчертава, че съгласно решението Lufthansa всички предвидени или планирани допълнителни мерки за подпомагане на авиокомпаниите от
групата Lufthansa са били ограничени до необходимия минимум, за да се възстанови капиталовата структура на тази група и за да се гарантира жизнеспособността ѝ.
Освен това Общият съд припомня, че в решението Lufthansa Комисията изключва всякакъв риск от свръхкомпенсиране, тъй като подкрепата, която други държави са предоставили на авиокомпании от групата Lufthansa, е приспадната според случая или от размера на помощта, предмет на решението Lufthansa, или от германския заем. Всъщност по силата на механизма за приспадане, приложим по отношение на всички приети в полза на тази група мерки, общият размер на помощта, която Федерална република Германия предоставя за цялата група Lufthansa, се намалява с размера на помощите от други държави за една или друга авиокомпания от тази група, така че общият размер, от който тя се ползва, остава същият.
Накрая, по отношение на вливането на капитал от DLH Общият съд потвърждава, че то е част от помощта, предмет на решението Lufthansa, и поради това във всички случаи
представлява вече разрешена от това решение помощ.
С оглед на всички тези съображения Общият съд потвърждава, че противно на твърденията на Ryanair и Laudamotion, Комисията не само е разгледала всички мерки за помощ,
предоставени в полза на авиокомпаниите от групата Lufthansa, но и връзката между тях.
С оглед на механизма за приспадане, приложим към всички приети в полза на групата Lufthansa мерки, Общият съд освен това заключава, че не съществува какъвто и да било

конкретен риск разглежданата мярка, предоставена на AUA, да може да се ползва и от други авиокомпании от групата Lufthansa.
Общият съд отхвърля и довода, че съществува риск AUA да получи от DLH и друга подкрепа, освен вливането на капитал от 150 милиона евро. В това отношение Общият съд
отбелязва, от една страна, че евентуалното хипотетично прехвърляне на допълнителни ликвидни средства от страна на DLH в полза на AUA във всеки случай би спадало към вече одобрена от Комисията мярка за помощ, и по-специално към разрешената с решението Lufthansa помощ. От друга страна, той подчертава, че германският заем и помощта, предмет на решението Lufthansa, се основават на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС, така че те не са предназначени да покрият същите допустими разходи като посочените в разглежданата мярка, която от своя страна се основава на член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС. Във всеки случай въведеният механизъм за приспадане позволява и в този контекст да се избегне рискът от свръхкомпенсиране.
По-нататък, Общият съд уточнява, че дори и да се приеме за дискриминация, установената с разглежданата мярка разлика в третирането на AUA и останалите опериращи в Австрия авиокомпании е обоснована с оглед на обстоятелствата по случая.  Всъщност, имайки предвид по-специално съществената роля на AUA за въздушното обслужване на Австрия, установената в полза на това дружество разлика в третирането всъщност е подходяща за поправяне на вредите, които то е претърпяло поради наложените в контекста на пандемията от COVID-19 ограничения за пътуване и други противоепидемични мерки, и не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
По отношение на спазването на принципите на свободно предоставяне на услуги и на свобода на установяване Общият съд припомня, че свободното предоставяне на услуги като такова не е приложимо в областта на транспорта, която е подчинена на специален правен режим. В този контекст Общият съд посочва, че във всеки случай жалбоподателите не доказват как изключителният характер на разглежданата мярка може да ги възпре да се установят в Австрия или да предоставят услуги от и за тази страна.
Според Общия съд Комисията не е допуснала и грешка при преценката на пропорционалността на помощта, и по-специално при изчисляването на подлежащата на
компенсиране вреда и на размера на помощта. Всъщност, що се отнася до изчисляването на подлежащата на поправяне вреда, Комисията правилно е взела предвид вредите,
настъпили в периода преди принудителния престой на флотата от самолети на AUA, като се има предвид, че тези вреди са причинени от наложените от австрийското правителство отмяна и промяна на разписанието на полетите. Освен това Комисията правилно е изчислила избегнатите разходи, които е трябвало да бъдат изключени от оценката на вредите, причинени на AUA от пандемията. При това изчисляване Комисията не е била длъжна да вземе предвид претърпените от други авиокомпании вреди. Накрая, що се отнася  до изчисляването на размера на помощта, Общият съд потвърждава, че при преценката на  пропорционалността на разглежданата мярка Комисията не е пропуснала да вземе предвид всички мерки за помощ, от които групата Lufthansa може да се ползва.

Актът на Общия съд може да се обжалва пред Съда само по правни въпроси в срок от два месеца и десет дни, считано от съобщаването му.

1 Разрешена с решение от 22 март 2020 г., SA.56714 (2020/N) – Германия — Мерки COVID-19.
2 Разрешена с решение от 17 април 2020 г., SA.56981 (2020/N) – Австрия – Австрийска гаранционна схема за междинен заем по временната рамка за държавни помощи в подкрепа на икономиката при настоящата пандемия от COVID-19, изменено с решение от 9 юни 2020 г. SA.57520 (2020/N) Австрия – Австрийски антикризисни
мерки – COVID-19: Гаранции за големите предприятия на основание на Закона за гаранциите от 1977 г. от Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) – Изменение на схема за помощи SA.56981 (2020/N).
3 Решение от 25 юни 2020 г., SA.57153 (2020/N) – Германия – COVID-19 – Помощ за Lufthansa.
4 Решение C(2020) 4684 final относно държавна помощ SA.57539 (2020/N) — Австрия — COVID-19 — Помощ в полза на Austrian Airlines.

5 Следва да се отбележи, че в решения от 14 април 2021 г., Ryanair/Комисия (SAS, Дания; Covid-19), T-378/20, и Ryanair/Комисия (SAS, Швеция; Covid-19), T-379/20 (вж. също прессъобщение № 52/21), както и от 9 юни 2021 г., Ryanair/Комисия (Condor; Covid-19), T-665/20 (вж. също прессъобщение № 98/21), Общият съд разглежда
прилагането на член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС към три различни мерки за индивидуална помощ, приети в отговор на последиците от пандемията от COVID-19.

 

About De Fakto

Проверете също

От „Правосъдие за всеки“ обявиха, че менторството на Пеевски над съдебната реформа е червена линия, която няма да пресекат

Най-важната задача пред народните представители в този момент е приемането на редовен бюджет за 2023 …

В Министерство на процедурата тръгва публично изслушване на 13 кандидати за съдия в ЕСПЧ

Днес от 10:00 ч. в сградата на Министерството на правосъдието, (гр. София, ул. „Славянска“ № …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

17 − twelve =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.