Последни новини
Home / Законът / Увеличават с 40 % възнагражденията за правна помощ

Увеличават с 40 % възнагражденията за правна помощ

Defakto.bg
Увеличение с до 40 % на възнагражденията по Закона за правната помощ предлага служебният кабинет. Става дума за „назначените“ защити на граждани, които не могат си позволят личен адвоат.
Проектът за промени в наредбата за заплащането на правната помощ е публикуван за обществени консултации, крайният срок за становища е 28 август.
Предвидено е увеличението да влезе в сила от 1 октомври. Възнагражденията за правна помощ не са по наредбата за минималните адвокатски хонорари, издавана от Висшия адвокатски съвет. Те се заплащат от бюджета, чрез Националното бюро за правна помощ.
Освен ценовата листа, има и други предложени корекции – например размерът на възнаграждението за правна помощ освен от вида и количеството, да зависи и от качеството на правната помощ, той се предлага от съответния адвокатски съвет.
Предлагат се увеличения на максималните разрени на предвидените хонорари, минимумите остават същите. Най-голямо е посъпването при наказателните дела – с 40 %, първичната правна помощ по граждански и административни дела се увеличава основно с 20 %.
Предлага се да бъде уредено и заплащането на правна помощ за производства и дейности, които до момента не са били предмет на изрична или самостоятелна уредба, което води до неадекватно заплащане на правната помощ за определен вид дела и производства, и до невъзможност да се осигури адекватна правна помощ за определен вид производства. Разширяването на обхвата на случаите, при които се предоставя правна помощ, само по себе си ще доведе до гарантиране на достъпа до правосъдие и обезпечаване на правото на защита като основна ценност на правовата държавата, пишат вносителите.
Конкретните изменения
  • При процесуално представителство по чл. 21, т. 3 ЗПП и при реално участие
    на адвоката в повече от три открити съдебни заседания от неговото назначаване, с
    изключение на производствата за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална
    принуда и разпит пред съдия, които се заплащат на самостоятелно правно основание,
    възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения
    размер. Когато участието на адвоката по делото е продължило повече от една година от
    неговото назначаване, възнаграждението му може да бъде определено в двоен размер
    съобразно правната квалификация на деянието
  • За проучване на дело от адвокат, който след определянето му по реда на чл. 25, ал. 4 от Закона за правна помощ не е назначен и не е участвал като процесуален представител в производството, възнаграждението, което се заплаща еднократно е от 50 до 150 лв, съобразно обема на материалите по делото и времевата му ангажираност (сега е 50 лв.)
  • За подготовка на документи за завеждане на делоот 15 до 80 лв.(сега е до 50 лв.);в
  • Възнагражденията за правна помощ по чл. 28 ЗПП са от 60 до 150 лв. (сега – 120 лв.) – за дежурни адвокати, които се явяват по мерки и бързи дела по НПК, Закона за здравето и Закона за закрила на детето.

Процесуално представителство по наказателни дела

 – По дела, по които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба, възнаграждението е:
1. за досъдебната фаза – от 50 до 140 лв. (сега е 100 лв.);
2. за всяка съдебна инстанция – от 60 до 170 лв. (сега е 120 лв.)
– По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. за досъдебната фаза – от 75 до 210 лв. (сега е 150 лв.);
2. за всяка съдебна инстанция – от 100 до 280 лв. (сега е 200 лв)
– По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. за досъдебната фаза – от 100 до 280 лв. (сега е 200 лв);
2. за всяка съдебна инстанция – от 150 до 420 лв (сега е 300 лв.)
– По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. за досъдебната фаза – от 150 до 320 лв (сега е 230 лв.);
2. за всяка съдебна инстанция – от 250 до 700 лв. (сега е 500 лв.)
– По дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. за досъдебната фаза – от 200 до 560 лв. (сега е 400 лв.);
2. за всяка съдебна инстанция – от 400 до 1120 лв. (сега е 800 лв.)
– По дела, при които за престъплението се предвижда наказание доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, възнаграждението е:
1. за досъдебната фаза – от 300 до 700 лв. (сега е 500 лв.);
2. за всяка съдебна инстанция – от 500 до 1400 лв. (сега е 1000 лв.)
– По дела за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда
или разпит пред съдия възнаграждението е от 80 до 170 лв. за всяка съдебна инстанция.
– Възнаграждението за правна помощ в производства по делегация и връчване на книжа е от 50 до 140 лв. (сега е 100 лв.)
– Възнаграждението за правна помощ в производство за определяне на общо наказание по чл. 306, ал. 1, т. 1 , 3 и 4от Наказателнопроцесуалния кодекс е от 80 до 170 лв. (сега е 120 лв.)
– Възнаграждението за правна помощ в производства по привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда е от 80 до 170 лв. (120 лв.)
– За изготвяне на споразумение по чл. 381 от НПК, участие и
защита в съдебна фаза за произнасяне на съда по споразумението
възнаграждението е от 80 до 170 лв.
– За участие в съдебна фаза за одобряване на споразумение по чл. 384 от
Наказателно-процесуалния кодекс след внасяне на обвинителен акт
възнаграждението се определя съобразно предвиденото в наредбата
възнаграждение според квалификацията на деянието.
– Възнаграждението за участие в особените производства по част седма от Наказателнопроцесуалния кодекс е от 80 до 170 лв. (сега е 120 лв.)
– При предоставена правна помощ за изготвяне на жалба срещу постановления на прокурора или определения и разпореждания на съда възнаграждението е:
1. без явяване в открито заседаниеот 50 до 140 лв. (сега е 100 лв.);
2. с явяване – 210 лв. (сега е 150 лв.).
Процесуално представителство по граждански и административни дела
Възнагражденията на адвоката, определен да осъществява правна помощ за една инстанция по граждански дела, са:
– по трудови дела за отмяна на уволнение или за възстановяване на работа, когато искът е предявен самостоятелно – от 50 до 180 лв. (сега 100 лв.). А по трудови дела с определен материален интересот 100 до 360 лв. (сега 300 лв.);
– по дела за прекратяване на брак: по взаимно съгласиеот 80 до 180 лв. (сега 120 лв.). По исков ред 360 лв. (сега 300 лв), като при уреждане на имуществени отношения се заплаща от 100 до 300 лв.;
за бащинство и оспорване на бащинство от 100 до 180 лв. (150 лв.);
за други неоценяеми исковеот 80 до 180 лв. (сега 120 лв.);
за охранителни производства и производства за обезпечение на доказателстваот 80 до 150 лв. (сега 120 лв.);
за дела за издръжкаот 50 до 150 лв. (сега 100 лв.)
По административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100 до 240 лв. По административни дела с материален интерес възнаграждението е от 100 до 360 лева.  За защита по дела с материален интерес,  възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер.
– За приподписване на касационна жалба и за отстраняване на нередовностите и по чл. 284, ал. 2 и чл. 285 от Гражданския процесуален кодекс, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е от 50 до 120 лв. (сега 100 лв.), без явяване в съдебно заседание
За изготвяне на частна жалба без явяване в открито заседание възнаграждението е от 50 до 120 лв. (сега 100 лв.), а с явяване – 150 лв. (сега 120 лв).
– За предоставена правна помощ за получаване на документи и книжа по дела, за изготвяне на жалби, възражения, писмени отговори, без явяване в съдебно заседание, възнаграждението е от 50 до 150 лева.
– За защита по бързи производства, заповедно производство и производства за обезпечение на бъдещ иск възнаграждението е от 50 до 180 лв (сега 150 лв.)

Правна помощ при обективно съединяване на искове се заплаща отделно за всеки иск съобразно предмета, правното основание и материалния интерес.

За правна помощ в производство по издаване на изпълнителен лист и в производство за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението е от 50 до 120 лева.
Специални производства
Възнаграждението за защита в производства по Закона за закрила на детето е от 100 до 180 лв. (сега 150 лв.).

Възнаграждението за защита в производства по Закона за защита срещу домашното насилие е от 100 до 180 лв. (сега 150 лв.).

На 150 лева нараства максимумът по:
Възнаграждението за защита в производства при условията и по реда на чл. 13, ал. 1, т. 11 и 13чл. 24а и 24б от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Указа за борба с дребното хулиганство.
Възнаграждението за защита в производства по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест
Възнаграждението за защита в производства по Закона за административните нарушения и наказания
Възнаграждението за защита в производства по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража е от 80 до 120 лв.

Възнаграждението за правна помощ в случаите на чл. 99 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища е от 80 до 120 лв.

Възнаграждението за защита в производства по признаване и изпълнение на актове издадени в държава членка на ЕС и постановяване на актове от компетентния български съд е от 80 до 180 лв.
Възнаграждението за представителство на лице/а по чл. 25 от
Закона за убежището и бежанците – малолетен или непълнолетен чужденец,
търсещ или получил международна закрила, в производство пред Държавната
агенция за бежанците, е 120 лева – за интервю, а за връчване на решението – 60
лева. Възнаграждението за представителство на лице/а по чл. 25 от Закона за
убежището и бежанците – малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или
получил международна закрила, пред всички други административни органи, в
т.ч. социални, здравни, образователни и други институции в Република България
50 лева.

About De Fakto

Проверете също

Иван Гешев пред студенти и преподаватели от УниБИТ: Няма причина България да не е в Шенген

  „Няма причина да не бъдем приети в Шенген, покрили сме стандартите. Но преекспонирането на …

Мнозинството в парламента окончателно наложи замисъла си за промени в Изборния кодекс

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс (ИК). Един от най-характерните коледни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.