Последни новини
Home / Законът / КС допусна споровете за „двойното“ гражданство на К. Петков, искането за „освобождаване“ на Гешев и мораториума върху общински и държавни имоти

КС допусна споровете за „двойното“ гражданство на К. Петков, искането за „освобождаване“ на Гешев и мораториума върху общински и държавни имоти

Defakto.bg

На днешното си заседание Конституционният съд допусна за разглеждане  три дела (16, 17 и 18 от 2021 г.),  които е вероятно да бъдат решени от настоящия състав на съда до  15 ноември,  когато изтича мандатът на трима конституционни съдии. Новите съдии трябва да положат клетва на 15 ноември. (виж по долу).

Има вероятност съдът да не се произнес по искането на главния прокурор Иван Гешев срещу разпоредбите от правилника на парламента, предвидили изслушването му на всеки три месеца, научи Де Факто.  Аргументът е, че всеки парламент създава „свои“ правила, а до изтичането на сегашния остават броени дни.  Делото за Бюрото по защита пък може да остане без предмет в КС,  ако до разпускането на 46-то НС бъдат приети на второ четене промените, които прехвърлят структурата от контрола на Главния прокурор в Министерството на правосъдието.

(По реда на допускането):

ВАдС атакува 15-годишния мораториум заради бездействие на общини и държава

Съдия Константин Пенчев
Първото допуснато дело със съдия докладчик Константин Пенчев е по искането на Висшия адвокатски съвет, който атакува вече 15-годишния мораториум за придобиване по давност на държавни и общински имоти.  Мораториумът  беше въведен през 1996 г. и оттогава непрекъснато се удължава. За последнотова стана през 2018 г. с обещанието, че привилегията за държавата и общините ще отпадне от 2023 г., а на практика над 15 години държавата удължава мораториума с мотива, че още не е приключил процесът по регистриране и актуване на имотите ѝ, както и този на общинската собственост. Миналта  година неговия обхват беше разширен и защитата от придобиване по давност беше дадена и на училищни имоти. Така в момента разпоредбата (§1 от ЗДЗС) гласи: „Давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г., включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование“.

Адвокатурата е категорична, че мораториумът поставя една категория частна собственост и нейните собственици в привилегировано положение спрямо друга. „Разпоредбата предпоставя неравно третиране на владелци, които очакват владението да ги направи собственици. Правото на собственост обаче, защитава и владението като фактическа власт върху вещта, насочена към придобиване на правото на собственост. От тази гледна точка конституционната защита по чл. 17 обхваща не само носителите на правото на собственост, но и неговите потенциални приобретатели“.

И още: „Държавата и общините, а също така училищата и другите институции в училищната и предучилищната система не могат да черпят права от собственото си бездействие, само защото са се дезинтересирали от владението и стопанисването на имотите си“А що се  отнася до обратното действие на последния мораториум, ВАдС казва, че  така се накърняват вече придобити права на собственост в противоречие на въздигнатата в основно начало нейна неприкосновеност.  Така на практика се осъществява принудителното им отчуждаване без предварително и равностойно обезщетяване“.

КС е поканил за правни мнения по делото да дадат изтъкнати специалисти от науката и практиката: проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д.ю.н Иван Русчев, проф. д-р Венцислав Стоянов, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Люба Панайотова, проф. д-р Павел Сарафов, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Таня Йосифова, доц. д.ю.н Красен Стойчев, доц. д-р Венцислав Петров, доц. д-р Захари Торманов, доц. д-р Златимир Орсов, доц. д-р Наталия Киселова и доц. д-р Траян Конов.

  Служебното правителство пита  кой може да предлага освобождаване на тримата големи за накърнен престиж на съдебната власт

Съдия Филип Димитров
Второто дело, което КС ще реши е за правото на правосъдния министър да иска отстраняване на тримата големи в съдебната власт. „След отказа на ВСС да открие процедура за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев по искане на министър Янаки Стоилов, служебното правителство поиска задължително тълкуване на въпроса: – „В правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията?

Преведено това означава  може ли правосъдният министър да иска отстраняването на т. нар. трима големи в съдебната власт – председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор, в хипотезата   „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт“.

Според чл. 130 в, т. 3 от Конституцията министърът  „може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи“. Но ВСС прие, че това не засяга главният прокурор, а предложението на Янаки Стоилов за предсрочно прекратяване на манта на Гешв, накърнява независимостта на съдебната власт.

Янаки Стоилов обясни, че подобно тълкувание е необходимо, за да не се затварят важни обществени проблеми само в една власт: „Смятаме, че това правомощие на министъра на правосъдието е в съответствие с принципите за разделение на властите и правовата държава, защото, ако се приеме обратно разбиране, ще се окаже, че само членове на ВСС могат да инициират такава процедура, а това противоречи с идеята за баланса и взаимния контрол между властите“.

КС е поканил проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова да дадат писмено правно мнение по делото.

Съдия докладчик е Филип Димтров.

Министър Стоилов обжалва пред ВАС решението на Висшия съдебен съвет, с което бе отхвърлено искането му да се задейства процедура по предсрочно отстраняване на главния прокурор Иван Гешев от поста.

Съдия Таня Райковска

Съдът иска допълнителни доказателства за гражданството на Кирил Петков

Третото допуснато дело със съдия Таня Райковска, е  нашумелия  спор за двойното гражданство на Кирил Петков – 55 депутати от ГЕРБ поискаха Конституционния съд да обяви частична противоконституционност на указа на държавния глава заради двойното гражданство на министъра на икономиката Кирил Петков.

Това стана след като най-напред Димитър Гърдев от ИТН повдигна въпроса, а след това бившите управляващи поеха темата и заявиха, че Конституцията е императивна – в момента на назначаването не можеш да имаш двойно гражданство.

В искането до КС ГЕРБ сочи, че  Конституцията изрично поставя негативното изискване към кандидатите, респ. титулярите за висши държавни дължности им да нямат друго освен българско гражданство „Поради публичноправния характер на института за гражданството, свързан със значими правни последици, без правно значение е субективната преценка на кандидата за народен представител/ министър по въпроса за придобиване и загубване на гражданството на друга държава. Не е достатъчно да са налице  материалноправните предпоставки за освобождаване от чуждо гражданство. Необходимо е да е осъществена предвидената със закон процедура, която завършва с издаване на съответен държавен акт“

Петков, обяви, че е депозирал отказ канадското си гражданство преди издаване на указа и изрази недоумение защо конституционните му права зависят от това кога чужда държава ще оповести това. Той обясни, че е придобил второто си гражданство, когато с родителите си емигрирал в Канада на 14-годишна възраст, и се отказал от него, получавайки поканата да стане министър. „В първия момент, в който бях поканен като министър, направих отказ от канадското си гражданство. Този отказ е нотариално заверен“, обясни тогава той.

КС изсиква допълнителни доказателства от:

 – Президента на РБ  да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, подадена от него ( чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията преди издаване на Указ № 129 от 10.05.2021г.)

–      Министъра на правосъдието, който да представи документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство – 10 май 2021 г.;

–         Министъра на външните работи  по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към 10 май 2021 г.;

–        Кирил Петков Петков да представи официален писмен документ, от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване.

До момента на сайта на КС е публикувана информация от официалния  сайт на правителството на Канада  по процедурата за отказ от гражданство. Тя гласи:  Ако се откажете от канадското си гражданство, губите всички права и привилегии да бъдете канадски гражданин и няма да имате статут в Канада. Това означава, че ако искате да се върнете за постоянно в Канада, ще трябва да кандидатствате за виза за постоянно пребиваване. Ако искате да се върнете временно в Канада (за посещение, работа или обучение), ще трябва да кандидатствате за виза за временно пребиваване, ако е приложимо.

Съдът е отправил покана за правни становища  към проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова.

Защо след 15 ноември 12-те съдии на КС може да заседават в намален състав

Известно е, че  12-тe cъдии в KC ca пoдeлeни нa тpи ĸвoти – пapлaмeнтapнa, пpeзидeнтcĸa и нa cъдeбнaтa влacт, ĸaтo досега нa вceĸи тpи гoдини ce cмeнят пo чeтиpимa в cъcтaвa. Тази година изтичат мандатите  на съдия Гeopги Aнгeлoв (бивш cъдия oт BAC), избpaн oт Oбщoтo cъбpaниe нa cъдиитe нa BKC и BAC и на Бopиc Beлчeв – пpeдceдaтeл нa KC, нaзнaчeн oт ĸвoтaтa нa Πpeзидeнтa, както и на двама съдии избарни от парламента – Анастас Анастасов и  Гроздан Илиев.

Hapoднoтo cъбpaниe е наред да излъчи двaмa в KC, ocтaнaлитe – пo eдин.   Този път изтичaнeтo нa мaндaтитe нa пapлaмeнтapнитe “пpaтeници” в KC ce paзминaвa c няĸoлĸo мeceцa, зapaди нeocъщecтвeнoтo през 2012 г вcтъпвaнe нa Beнeтa Mapĸoвcĸa ĸaтo ĸoнcтитyциoнeн cъдия. Това бе и  причина за по-късния избор на тогавашния зам.председател на ВКС Гpoздaн Илиeв зa ĸoнcтитyциoнeн cъдия на, чиито мандат  приключва на 28 февруари догодина.  Във вcичĸи cлyчaи дo нoeмвpи тaзи гoдинa Hapoднoтo cъбpaниe по закон тpябвa дa e излъчилo пoнe eдин oт ĸвoтaтa cи, нa мяcтoтo нa cъдия Aнacтac Aнacтacoв.

Още на 15 август Велчев изпрати писмо до институциите, в което ги инфорамира, че клетвата на новите съдии ще бъде положена на 15 ноември и дотогава те трябва новите съдии да бъдат избрани. Засега няма причина да се съмняваме,  че съдебната власт и президентството ще излъчат навреме своите попълнения.  Очевидно е обаче, че силно политизираният  парламент и  борбата за високи позиции, въпреки  клетвите за „възстановяване на парламентарима“ не се готви да изпълни  задължанието си.

Така наближаващият край на 46-то НС   бетонира провала на избор за съдия в КС,  а това гарантира работа в намален състав на съда  за неопределено време.

 

About De Fakto

Проверете също

Ивайла Бакалова към депутатите: Мартин Нотариуса съществува заради болната ни съдебна система, не пропускайте кръга на Петьо Еврото, той е по-силен

Сменете си адвоката,  с Лулчева няма как да се получат нещата, препоръчва Нотариуса на Ивайла …

Защо АС – София потвърди отказа на СГС да пусне предсрочно на свобода един от убийците на студента Стоян Балтов

  Апелативен съд София потвърди отказа на СГС  за предсрочно освобождаване от затвора на  Александър …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.