Последни новини
Home / Законът / Прокурорската колегия предлага на Лаура Кьовеши шестима избраници за делегирани прокурори

Прокурорската колегия предлага на Лаура Кьовеши шестима избраници за делегирани прокурори

Defakto.bg

Петима прокурори и един спецсъдия  излъчи Прокурорската колегия за ервопейски делегирани прокурори от Блъгария.  Това стана след изслушване на 19 магистрати от допуснатите 23-ма, и  проведено гласуване. Предстои списъкът със събралите най-много гласове да бъде изпратен до Колегиума на Европейската прокуратура, а решаваща дума дали те да бъдат назначени ще е на Лаура Кьовеши.

Повторението на процедурата беше активирано от спешно посещение у нас на Европейския главен прокурор. А то беше провокирано от непопълнената българска квота за европейски делегирани прокурори.

Избраните са:

1. Ивайло Володиев Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил – получил 7 гласа „За” и 1 глас „Против”;

2. Станислав Христов Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура – получил 7 гласа „За” и 1 глас „Против”;

3. Виктор Бориславов Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура – получил 7 гласа „За”и 1 глас „Против”;

4. Анита Благоева Джамалова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник – получила 6 гласа „За”и 2 гласа „Против”;

5. Елена Живкова Попова – съдия в Специализирания наказателен съд – получила 6 гласа „За” и 2 гласа „Против”;

6. Анна Мариянова Алексова – прокурор в Софийска градска прокуратура – получила 6 гласа „За”и 2 гласа „Против”;

Трима кандидати депозираха заявления за отказ от участие в процедурата, а един не се яви за изслушване.

 

Ето и професионалните биографии на шестимата:  

Ивайло Илиев има над 16 години юридически стаж.

В периода от 2010 г. до 2013 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, от 2013 г. до 2015 г. е прокурор в Районна прокуратура – Дупница, като от 2015 г. до 2016 г. е неин заместник административен ръководител. В периода от 2016 до м. февруари 2021 г. е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил, след което за кратко е прокурор в същата, а от м. март 2021 г. до настоящия момент е заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил. Извън органите на съдебната власт е заемал длъжностите „дознател“ и „главен разследващ полицай“ в ОД на МВР гр. Кюстендил. Завършил е юридическото си образование през 2007 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, а през 2004 г. има завършено висше образование в Академия на МВР – специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Повишен е в ранг „прокурор в АП“. Притежава множество грамоти и награди за изпълнението на служебните си задължения. Преминал е през много обучения, които включват темите за организирана престъпност и икономически престъпления, международно правно сътрудничество по наказателни дела, процесуални гаранции в наказателното производство в ЕС и проблеми при разследването и доказването на престъпления по гл. V от НК. През 2015 г. е командирован за участие като представител на Прокуратурата на Република България в проведената в Академията по европейско право в гр. Трир – ФРГ международна конференция на тема „Бъдещата Европейска прокуратура на практика – осигуряване на ефективно функциониране“. През 2014 г. успешно е провел тримесечен стаж в Националното бюро на Българя в Евроджъст. Притежава добри езикови умения. Завършил с отличие езикова гимназия с профил „английски език“ и втори език – немски, успешно е провел обучение по юридическа терминология на английския език, както и специализирани лингвистични семинари върху английската терминология, свързана с международното правно сътрудничество по наказателни дела.

 

Станислав Стойков има над 16 години юридически стаж изцяло в Прокуратурата на Република България. В периода от 2005 г. до 2007 г. последователно е младши прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново и в Софийска градска прокуратура. От 2007 г. до 2017 г. е прокурор при Софийска районна прокуратура, след което е преназначен в Софийска градска прокуратура, където работи и към момента. Притежава ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С решение на Прокурорската колегия от м. юни 2019 г., прокурор Стойков е командирован като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите за първоначален период от две години, считано от 16.07.2019 г. Член е на Асоциацията на прокурорите в Република България и е определен за контактна точка на Асоциацията в Европейската мрежа за прокурори за околната среда, както и за национална контактна точка за екологични престъпления, TAIEX Експерт към Европейската комисия. Професионалният опит на Станислав Стайков е свързан с разследването и наказателното преследване на икономически и финансови престъпления. Той има международен опит в областта на международното правно сътрудничество, бил е лектор по теми, свързани с разследването на корупционни и икономически престъпления на събития, организирани от ЕК. Прокурор Стойков е завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. Владее английски и испански език.

 

Виктор Тарчев има над 15 години юридически стаж. В периода от 2007 г. до 2010 г. е младши прокурор в Софийска районна прокуратура, от 2010 г. до 2016 г. е прокурор в същата, а от 2016 г. до момента е прокурор в Софийска градска прокуратура. Със заповед на Главния Прокурор на Република България е командирован за дългосрочен стаж по Европейската мрежа за съдебно обучение в Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ в гр. Страсбург, Франция, считано от 2018 г. до 31.08.2019 г., а от 2019 г. до 2022 г. е командирован за заместник на националния член на Евроджъст от Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Завършва юридическото си образование през 2005 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. е повишен в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. Владее отлично английски и френски език, притежава преминат курс по юридически английски език и въведение в международния юридически английски. Има многогодишен, профилиран опит, както в личното разследване, така и в организирането на мащабни разследвания на „икономически” и „финансови” престъпления, включително на такива със значителна фактическа и правна сложност, свързани със засягане финансовата система на ЕС. Повече от 11 години разширява и задълбочава практиката си в областта на международноправното сътрудничество, първоначално в Националната прокурорска мрежа за международноправно сътрудничество, впоследствие в Европейската съдебна мрежа и Европейския съд по правата на човека, а в момента – в Евроджъст.

 

Анита Джамалова има над 24 години юридически стаж, като в периода от 1998 г. до 1999 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Перник, и последователно в същия орган заема длъжностите „прокурор“, в периода от 1999 г. до 2002 г. и „Заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“, в периода от 2002 г. до 2006 г. От 2006 г. до 2010 г. заема длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Перник и последователно в същия орган заема длъжностите „Заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“, в периода от 2010 г. до 2017 г., „изпълняващ функциите административен ръководител – окръжен прокурор“, в периода от 2017 г. до 2018 г., а от 2018 г. и до настоящия момент е „заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Перник. През 1996 г. придобива квалификация Магистър по специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, владее отлично английски и руски език, като е преминала и курс по юридически английски език. С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 2017 г. е повишена в ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“. Участвала е в множество семинари и обучения част от които са с теми, свързани с Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи, Европейско сътрудничество по наказателни дела, измами със структурните фондове и акцизни стоки, изпиране на пари, Европейска заповед за арест, Европейска заповед за разследване, престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната системи, ролята на Евроджъст в борбата с транснационалната организирана престъпност. Взела е участие в „Обучение на прокурорите от Националната прокурорска мрежа”, „Съвместните екипи за разследване и ролята на Европол и Евроджъст”, „Основни тематични области на „Modus-Operandi” – международно правно сътрудничество по наказателни дела”, „Основни насоки в развитието на информационните технологии в съдебната власт”, „Международно сътрудничество по наказателни дела – ЕЗА и взаимопомощ по наказателни дела“ и други. Със заповед на Главния прокурор на Република България е определена за прокурор в Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество.

 

Елена Попова има над 22 години юридически стаж. В периода от 2005 г. до 2014 г. заема длъжността „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, а от 2014 г. до настоящия момент е съдия в Специализирания наказателен съд. През 2017 г. е повишена в ранг „съдия във ВКС“. През 1998 г. е завършила юридическото си образование в Софийски университет „Климент Охридски“. Като допълнителна квалификация, през 2004 г. завършва магистърска степен по икономика, специалност „Финанси“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а през 2013 г. завърша още една магистърска програма по „Право на ЕС“ в Софийски университет „Климент Охридски“. От 2013 г. и до настоящия момент е временен преподавател в Националния институт на правосъдието, а през 2015 г. е постоянен преподавател на младшите прокурори, отново в Института. В периода от 2013 г. до 2017 г. е била асистент по „Наказателен процес“ на 5 курс в Софийски университет „Климент Охридски“ и в УНСС. Владее английски език – ниво С1, юридически английски език и руски език – ниво В2. Лектор по много теми и участник в множество семинари. Притежава познания в областта на правото на Европейския съюз, за прилагане на нормите на Директивите в областта на наказателното право.

 

Анна Алексова има над 20 години юридически стаж, като в периода от 2002 г. до 2004 г. заема длъжността „младши прокурор“ при Софийска районна прокуратура, от 2004 г. до 2017 г. е прокурор в същата прокуратура, а от 2017 г. до момента е прокурор в Софийска градска прокуратура. В периода от 01.07.2013 г. до 01.09.2016 г. е командирована на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, а от 27.07.2020 г. е командирована като „прокурор“ в Апелативна прокуратура – София. С решение на ВСС по протокол №51/15.10.2015 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, а с решение на ВСС по протокол № 20/15.05.2014 г. е проведено периодично атестиране с определена комплексна оценка от атестирането „Много добра“. През 2019 г. е командирована за участие в краткосрочен обмен, организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение, гр. Олденбург, Федерална Република Германия, както и за участие в семинар на тема: “Изкуствения интелект и наказателното правосъдие“, гр. Рим, Италия. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ и професионална квалификация „Юрист“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София. Владее английски език с ниво В2, притежава Сертификат по Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език“ на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставено от НИП“.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдия Татяна Жилова е новият председател на Съюза на съдиите в България

Татяна  Жилова от Административен съд София-град е новият председател на Съюза на съдиите. Тя беше …

Министърът на правосъдието проф. Стоилов: Няма да ползвам автомобилите на Бюрото за защита като лична охрана

  Специализирано правосъдие – да, но без специализиран съд За разлика от главния прокурор, аз …

Един коментар

  1. Ясенка

    Не познавам всички колеги, но определено смятам, че колегата Тарчив(когото познавам), притежава качества за този пост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.