Последни новини
Home / Законът / Антикорупционната комисия глоби бившия кмет на Созопол с 5000 лв. за конфликт на интереси, отне му още 155 000 лв.

Антикорупционната комисия глоби бившия кмет на Созопол с 5000 лв. за конфликт на интереси, отне му още 155 000 лв.

Defakto.bg

Заради установен конфликт на интереси Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество глоби с 5000 лева бившия кмет на община Созопол Панайот Рейзи.

Проверка е установила, че той е субсидирал със 155 000 лева общински средства Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател.

Сумата от 155 000 лв. му е отнета.  Решението не е влязло в сила и подлежи на съдебен контрол,  посочват  от Комисията, оглавявана от бившия главен прокурор Сотир Цацаров.

Нейни проверки не са установили конфликт на интереси по отношение на настоящия и бившия директор на Александровска болница проф. Борис Богов и проф. Димитър Буланов, информират още от Антикорупционната комисия.

Буланов беше проверяван по сигнал, че е сключил консултантски договор със себе си, а Богов – че е имал договор за консултация с Диагностично-консултативния център към Александровска болница.

Съобщениеото:

На редовно заседание, проведено на 20 октомври 2021 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение за установяване на конфликт на интереси за бившия кмет на Община Созопол Панайот Рейзи (мандат 2015 – 2019 г.).

Производството е започнало по сигнал, както и с постановление от орган на съдебната власт за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, Рейзи е разходвал общински средства от бюджета на Община Созопол в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от 06.03.2009 г. до 21.04.2019 г.  В писмено становище пред КПКОНПИ, представено чрез адвоката му, Панайот Рейзи е посочил, че няма налице икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си. Твърди още, че действията му са въз основа на взети решения от Общинския съвет, които той, като кмет, няма право да не изпълни.

В хода на проверката е установено, че Панайот Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания за изплащане на субсидии от бюджета на Общината към СНЦ „Футболен Клуб Созопол“ в общ размер на 155 000 лв. (на 08.08.2018 г., 14.08.2018 г., 10.09.2018 г., 28.12.2018 г., 07.01.2019 г. и на 07.02.2019 г.)

Обстоятелството, че кметът на Общината е и член на Управителния съвет и представляващ СНЦ „Футболен клуб Созопол“, налага извода за наличие на частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ. Частният интерес се изразява в получаване на облага от страна на спортното сдружение, под формата на помощ и подкрепа, и влияе върху изпълнението на служебните правомощия на лицето, заемащо висша публична длъжност. Според ЗПКОНПИ, щом разходването е извършено в интерес на юридическо лице с нестопанска цел, ирелевантен става фактът, че не е получавано възнаграждение. Правилното и законосъобразно поведение би било, преди подписването на преводните нареждания, Панайот  Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба, и съответно да го делегира на свой заместник, което същият не е извършил.

На Рейзи е наложена глоба в размер на 5000 лв. и е отнета сумата от 155 000 лв., представляваща размера на субсидията, разпределена на СНЦ „Футболен клуб Созопол“.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Панайот Рейзи, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

На днешното заседание беше прието и решение, с което не се установява конфликт на интереси по отношение на проф. Борис Богов и проф. Димитър Буланов. Производството на КПКОНПИ е започнало по сигнал за нарушения в качеството им на изпълнителни директори на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (Димитър Буланов в периода 31.07.2020г. до 19.10.2020г.,  а  Борис Богов  – в периода от 19.10.2020г. до 07.07.2021г. ). За проф. Буланов се твърди, че в декларация пред Агенцията за публични предприятия е посочил, че не е служител на УМБАЛ „Александровска“ и няма търговски отношения с нея. От документи на болничното заведение става ясно, че има сключен трудов договор между проф. Буланов и институцията, но същият е излязъл в неплатен отпуск и има сключен граждански договор за консултантски услуги. Твърди се и че проф. Буланов заема пет длъжности – член на Съвета на директорите на „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, неин служител на трудов договор в неплатен отпуск и консултант на граждански договор на болницата. Отделно от това е декан на Медицинския факултет на Медицинския университет и преподавател в него, като една от основните бази на университета е „УМБАЛ Александровска“ ЕАД.

По отношение на проф. Богов в сигнала се твърди, че по традиция лекарите в държавните болници преглеждат в диагностично-консултативни центрове към болницата, като се посочва, че не е установено дали Борис Богов преглежда в такъв център.

В хода на производството на КПКОНПИ е установено, че на 02.01.2020г. е сключен договор между ДКЦ „Александровска“ ЕООД, представлявано от д-р Чавдар Еленков – управител, и Борис Богов, по силата на който на Борис Богов е възложено да извършва медицинска дейност като лекар-нефролог при повикване от възложителя. Договорът е възмезден и е подновен при същите условия на 04.01.2021 г. Видно от събраните по преписката доказателства, Борис Богов, в качеството му на изпълнителен директор на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е упражнил правомощия по служба, като на заседание на Съвета на директорите на 29.01.2021г. е гласувал „за“ приемане на решение за продължаване на договорните правоотношения между „УМБАЛ Александровска“ ЕАД и ДКЦ „Александровска“ ЕООД за предоставяне на апаратура.  Според разпоредбите в Закона за лечебните заведения, същите могат свободно да се договарят помежду си за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги, дейности и други. От решението на Съвета на директорите и спецификата на сключения въз основа на него договор, се цели ДКЦ „Александровска“ ЕООД да разполага с необходимата медицинска апаратура, за да могат всички здравноосигурени лица да имат достъп до качествена извънболнична медицинска помощ. От друга страна, едноличният собственик на капитала на ползвателя на апаратурата – ДКЦ „Александровска“ ЕООД, е УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, като и двете лечебни заведения осъществяват дейност на едно и също място и в обществена полза. Изложеното обосновава извода, че взетото решение и сключеният договор са при преобладаващ обществен интерес по отношение на всички здравноосигурени лица. С оглед на това Комисията приема, че за Богов и за свързаното с него дружество не е бил налице релевантен частен интерес, който да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. От това следва и невъзможност за реализиране на фактическия състав на конфликта на интереси и съответстващо му нарушение, описано в ЗПКОНПИ.

Проверка от Комисията е извършена и за твърдяни нарушения при подписване на споразумение за прихващане на насрещни задължения с ДКЦ „Александровска“ ЕООД (с дата 22.03.2021 г.) и издаване на заповед (на 05.07.2021 г.) за извършване на одитно консултиране за уточняване на постъпилите приходи в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от договора с дъщерното й дружество. Със споразумението единствено се уреждат насрещните финансови задължения между дружествата, от което не следва облага нито за някое от тях, нито за самия Богов. Издадената заповед също не поражда права за конкретни лица, нито възможност за реализиране на облага за Богов или за свързано с него лице. Липсата на облага води и до липса на частен интерес, а оттам – и липса на конфликт на интереси.

По отношение на Димитър Буланов е установено, че той не е упражнил правомощия по служба във връзка със сключването на трудов договор между него и болницата. Подписът е положен от него единствено в качеството му на лекар и служител, а подпис като представляващ дружеството е положила Мария Куманова, заместник-директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Липсва частен интерес и при подписване на заповедите за прекратяване на трудови договори с УМБАЛ „Александровска“, тъй като те не създават права, нито възможност за реализиране на облага за която и да е от страните.

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Софийският районен съд не е обвързан от указанията на горестоящата инстанция, ако противоречат на правото на Съюза

Съдилищата имат право служебно да проверят договорите потребителски кредити за неравноправни клаузи в тях Софийският …

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.