Последни новини
Home / Законът / Съдиите: ВСС да не мълчи, а да анализира осъдителното решение на Страсбург по казуса „Мирослава Тодорова“

Съдиите: ВСС да не мълчи, а да анализира осъдителното решение на Страсбург по казуса „Мирослава Тодорова“

Defakto.bg
Татяна Жилова, председател на ССБ

Осъждането на България по казуса  „Мирослава Тодорова“  не трябва да остава за архива на поредното осъдително решение на ЕСПЧ, а да бъдат анализирани причините, довели до парадокса –   органи на съдебната власт да съдействат на изпълнителната власт срещу правото  на съдиите свободно да изразяват критично мнение по въпросите за съдебната независимост.   Това се казва в искане на Съюза на съдиите в България до Висшия съдебен съвет с копие до е Европейската мрежа на съдебните съвети, министъра на правосъдието и  Върховния административен съд.

Повод за искането на ССБ е  обявеното преди повече от месец решение на  ЕСПЧ, което установи по делото “ Мирослава срещу България“, че органи на съдебната власт  са  допуснали нарушение на ЕКПЧ в дисциплинарните производства срещу съдията.  Тъй като няма никаква реакция от страна на посочените в решението органи – ВСС, ИВСС и ВАС, Съюзът на съдиите в България  настоява  да  бъде извършен подробен и задълбочен анализ на решението на ЕСПЧ и  причините, довели до осъждането на държавата за нарушение на чл. 10 и чл. 18 от ЕКПЧ. В  включително и на конкретните членове на ВСС, инспектори и съдии от ВАС  за допуснатото нарушение на конвенцията  спрямо съдия Мирослава Тодорова. 

Като гаранция, че занапред занапред  ВСС и инпекторатът няма да бъдат използвани за репресия срещу съдиите, съюзът иска резултатите да бъдат  обсъдени на  национален юридически форум с участие на съдии, представители на академичната общност, представители на изпълнителната и законодателната власт, включително и отговорните за допуснатите нарушения и мерките, които трябва да се  предприемат.

Съдия Мирослава Тодорова

На 19 октомври Cъдът пo чoвeшĸитe пpaвa пpиe зa  ocнoвaтeлнa  жaлбaтa нa cъдия  Мирослава Тодорова cpeщy  дисциплинарните процедури и санкциите, които й бяxa нaлaгaни гoдини нapeд  заради критични позиции, като  председател на Съюза на съдиите, насочени  към тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов, избopът нa близĸaтa мy пpиятeлĸa Bлaдимиpa Янeвa зa шeф нa CГC и др.  Наред с нарушение на пpaвoтo нa cвoбoднo  изpaзявaнe нa  мнeниe пo чл. 10 oт Koнвeнциятa зa чoвeшĸитe пpaвa, ЕСПЧ  пpизнa и нapyшeниe  нa чл. 18 oт ĸoнвeнциятa, ĸoйтo не допуска зпoлзвaнeтo нa зaĸoнни пpoцeдypи зa пocтигaнeтo нa пapaлeгaлни цeли.  Основната цел на дисциплинарните производства срещу  Тодорова нe e била  да гарантира приключването на делата в срок, а да бъде  санкционирана заради критиките й към Висшия съдебен съвет и изпълнителната власт, посочи съдът.

На 4  декември Де Факто публикува и особеното мнение на двама европейски съдии , според които съдия Мирослава Тодорова е била лишена и от правото на справедлив процес по чл. 6 от Европейската конвенция защита на човешките права. В него безусловно съдиите съзират  тенденциозно приложение на правото и от съдии на ВАС.

Пълният  текст на искането на ССБ: 

Уважаеми членове на Сьдийската колегия на ВСС,

На 19.10.2021 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви решението си по делото Мирослава Тодорова срещу България, в което се приема единодушно, че органите на съдебната власт в България са допуснали нарушения на чл. 10 и на чл. 18, във връзка с чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС).

Събитията, които се разглеждат в решението на ЕСПЧ, са от периода 2012 — 2014 г. и засягат дейността на два състава на Висшия съдебен съвет (ВСС), два състава на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), както и няколко състава на Върховния административен съд (ВАС). Оценката, която ЕСПЧ дава на решенията на ИВСС, ВСС и ВАС, най-общо ги определя като пример за превратно упражняване на дисциплинарна власт спрямо съдия Мирослава Тодорова. Използването на привидно законни средства от органите за администриране и инспектиране на съдебната власт е довело до упражняване на репресия, целяща да ограничи правото й на свободно изразяване на мнение — както в лично качество, така и като председател на Сьюза на съдиите в България, по съществени въпроси, част от обществената дискусия за съдебната независимост.

От мотивите на решението на ЕСПЧ са изводими следните важни акценти:

  1. За нарушението по чл. 10 от ЕКПЧ:

ЕСПЧ ясно подчертава, че проверката на ИВСС на наказателното отделение на Софийския градски съд от 2011 г. е била насочена срещу съдия Мирослава Тодорова като отговор на изказаните от нея, в качеството й на председател на Управителния съвет на Сьюза на съдиите в България, критични мнения за липсата на обективност и прозрачност в кадровата дейност на ВСС при избор на председатели на съдилищата, както и за действията на висшите представители на изпълнителната власт, с които се уязвява независимостта на сыщите за конкретни техни съдебни актове.

В параграф 160 от решението изрично се приема, че „От изявленията пред пресата, направени от главния инспектор на ВСС, според които проверките на Наказателното отделение на съда, проведени през юни 2011 г., са довели до първото дисциплинарно производство срещу жалбоподателката, е видно, че тези проверки са били в отговор на критиките, отправени от магистрати, сред които, на първо място, председателстваната от жалбоподателката организация, срещу назначаването на новата председателка на съда: „Сега изведнъж услужливо се появи този сигнал [срещу В. Я.], очевидно подаден от някой от съдебната система“. Тези изявления разкриват също така, че възможно действие на тези проверки е сплашването на критично настроените съдии: „Много уважавам смелата, будна съвест на всички магистрати (…). Но данъкоплатецът им плаща заплатите най-напред, за да си напишат делата, а в извънработно време, нека пишат декларации и позиции“ (ё 17 по-горе).”

В следващия параграф 161 се допълва: „В по-общ план критичните мнения, изразени от ССБ и други организации, изглежда са предизвикали враждебна реакция от страна на ВСС и на правителството. Така например министърът на вътрешните работи се е обърнал с лични нападки срещу жалбоподателката (5 26 по-горе). Колкото до реакцията на ВСС, тя е отразена от Върховния административен съд в решението му от 1 юли 2014 г. по жалбата на жалбоподателката (ё 54 по-горе), както следва: „Сьюзът на съдиите в България и други неправителствени организации (…) чрез множество критични материали започват да упражняват натиск върху Висшия съдебен съвет (.. .). За съжаление Висшият съдебен съвет възприема този граждански натиск едва ли не като обявена война, особено след отправен апел неговите членове да подадат оставки”.

В заключение ЕСПЧ „..като отчита първостепенното значение на свободата на изразяване по теми от общ интерес, каквито са функционирането на съдебната система или опазването на нейната независимост, Съдът счита, че дисциплинарните производства срещу жалбоподателката и наложените й санкции са били елементи на намеса в упражняваното от нея право на свобода на изразяване — намеса, която не е била „необходима в едно демократично общество“ в преследване на законосъобразните цели, визирани в чл. 10 от Конвенцията (5179 от решението).

  1. Освен нарушението на правото на изразяване на мнение по чл. 10 от ЕКПЧ съдът е приел нарушение на чл. 18 ЕКПЧ. [1]

В п. 207 от решението Съдът извежда заключението, че „дисциплинарните производства срещу жалбоподателката и наложените й от ВСС наказания са преследвали и друга, незаписана в Конвенцията цел, а именно — да я санкционират за изразените от нея позиции като председател на ССБ.” В следващия параграф 208 се приема, че „извършването на проверките е било мотивирано в основната си част от стремежа да бъде санкционирана жалбоподателката, а не от законосъобразната загриженост да се отстранят прекомерното забавяне на съдебните производства.“ В параграф 209 се подчертава ролята на членовете на ВСС в превратното упражняване на дисциплинарната власт срещу съдия Тодорова. По време на заседанието на ВСС във връзка с дисциплинарната отговорност на магистратите, проведено няколко дни след постановяване на решението за уволнението на Тодорова, част от членовете на ВСС са изразили открито враждебни към ССБ и други НПО мнения, които доказват, че уволнението на съдията е било доминирано от мотиви за отмъщение и сплашване.

ЕСПЧ е отбелязал, че „стремежът да се използват дисциплинарните производства като отмъщение за изразените от жалбоподателката позиции е особено тревожен (ё 211).

В параграф 212 от решението Съдът е засегнал и приноса на Върховния административен съд за допускане на нарушението по чл. 18 ЕКПЧ, като приел, че „съдебният контрол върху решението на ВСС не е довел до изправяне на ситуацията, макар жалбоподателката да е заявила в подадените от нея жалби, че дисциплинарните производства са били мотивирани единствено от политически съображения и всъщност са целели да санкционират изразяваните от нея позиции в качеството й на председател на ССБ…. Тричленният състав на Върховния административен съд дори е направил констатации в тази насока в своето решение от 1 юли 2014 г., които е взел под внимание в заключението си, че наложената на жалбоподателката санкция трябва да бъде намалена (5 54-56 по-горе). Но в окончателното решение от 12 февруари 2015 г. петчленният състав на върховната съдебна инстанция се е задоволил с преглед на законосъобразността на решението на ВСС в светлината на националното право (5 58-59 по-горе). По този начин той е пренебрегнал тезата на жалбоподателката и не е извел никакво практическо последствие по отношение на нейната дисциплинарна отговорност и на тежестта на наложената й санкция (вж. също, в светлината на чл. 10 на Конвенцията,  177-178 по-горе).

Заключението на ЕСПЧ е, че „независимо от факта, че уволнението на жалбоподателката е било отменено от Вьрховния административен сьд, преобладаващата цел на дисциплинарните производства срещу жалбоподателката и на наложените й от ВСС наказания не е била да осигури спазване на сроковете за приключване на делата, а да я накаже и сплаши заради критичните й позиции по отношение на ВСС и на изпьлнителната власт” (5213).

Цитираните части от решението на ЕСПЧ по делото Мирослава Тодорова срещу България са ярка илострация на това как държавните органите, които имат конституционно задължение да защитават независимостта на съдебната власт, не само не изпълняват нормите на Конституцията, а се превръщат в средство за репресия и сплашване на независимостта на съдиите. Това тревожно състояние, непреодоляно и към настоящия момент, засяга основите на правовата държава и изисква сериозен и задълбочен анализ, както на конкретното решение, така и на актуалното развитие на констатираните от ЕСПЧ системни дефекти на управлението на съдебната власт в България.

Настояваме ВСС да извърши подробен и задълбочен анализ на решението на ЕСПЧ по делото Мирослава Тодорова срещу България като посочи причините, довели до осъждането на държавата за нарушение на чл. 10 и чл. 18 от ЕКПЧ:

  • Да се идентифицират структурните и нормативни дефекти, които са причина за това държавните органи за администриране и инспекция на съдебната власт — ВСС и ИВСС, да действат в услуга на изпълнителната власт и като средство за репресия спрямо независимостта на съдиите, да ограничават правото им на свободно изразяване и на критично мнение по въпросите за съдебната независимост;
  • Да се открои ролята и приносът на всеки един от посочените в решението на ЕСПЧ държавни органи ( ИВСС, ВСС и ВАС), включително и конкретните членове на ВСС, инспектори и съдии от ВАС, за допускане на нарушенията на чл. 10 и чл. 18 от ЕКПЧ спрямо съдия Мирослава Тодорова;
  • Да се изследват и идентифицират и други случаи от актуалната практика на ИВСС и ВСС, в които дисциплинарната власт е използвана за сплашване на съдии;
  • Да се изследват и идентифицират и случаи, в които съдии са били професионално ощетени само заради принадлежността им към съсловната организация или изразявани от тях критични позиции по въпросите за съдебната власт;
  • След извършване на този анализ ВСС да предприеме публичното оповестяване на резултатите, както и организиране на национален юридически форум (с участие на съдии, представители на академичната общност, представители на изпълнителната и законодателната власт), на който да представи подробния анализ на решението, отговорните за допускането на нарушенията лица, както и мерките, които следва да се предприемат за гарантиране, че в бъдеще ИВСС и ВСС няма да се използват за инструмент за репресия срещу сыщите.

Обръщаме се към Вас, тъй като повече от месец след публикуването на решението на ЕСПЧ ВСС не е обсъдил същото нито на заседание на своя пленум, нито на заседание на съдийската си колегия. Като страна — член по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и в съответствие с нейния чл. 46, Република България, чрез компетентните си държавни органи следва да зачита решенията на ЕСПЧ и да ги изпълнява. Ето защо, Висшият съдебен съвет, в съответствие с выложените му от Конституцията и ЗСВ задължения да отстоява независимостта на съдебната власт, следва да предприеме необходимите действия както за идентифициране на факторите, направили възможно извършването на нарушенията, за които страната е осъдена, така и да предотврати извършването на такива нарушения в бъдеще.

Татяна Жилова, председател на ССБ

[1] Според чл. 18 ЕКПЧ: „Ограниченията, допустими в съответствие с тази конвенция, по отношение упражняването на определени права и свободи не могат да се прилагат с цел, различна от тази, за осъществяването на която са били въведени.”

About De Fakto

Проверете също

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Европейската прокуратура извърши арести за източване на европейски средства за земеделие

Европейската прокуратура (ЕППО) във вторник извърши арести и обиски у нас  по разседване за източване …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

five − 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.