Последни новини
Home / Актуално / Коалиционно споразумение за сектор „Правосъдие“: Реформа на ВСС, прокуратурата, закриване на спецправосъдието. И още.

Коалиционно споразумение за сектор „Правосъдие“: Реформа на ВСС, прокуратурата, закриване на спецправосъдието. И още.

Defakto.bg

 

Незабавно закриване на специализираното правосъдие,  реформа на антикорупционната комисия,  Висшия съдебен съвет (ВСС) и прокуратурата, борба с корупцията  –   това са част от  задачите, с които новата управляваща коалиция възнамерява да подхване  сектор „Правосъдие“.   Програмата предвижда краткосрочна и средночсрочна политика за изпъление на промените.    Сроковете за едни от задачите са незабавни, други предвиждат изпълнението в срок от три месеца до 6 месеца.  За законопроектите, свързани с правосъдието и  реформата на антикорупционната комисия КПКОНПИ, е предвидено незабавно внасяне – до три месеца.  За диалог за конституционни промени срокът е предвиден да е „незабавен, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС“.  Сред приоритетите са  намеренията за по- добър достъп на гражданите до правосъдие,  избор на нов Инспекторат към ВСС, преосмисляне статута на ред регулаторни органи и др.

Упоменава се утвърждаването на института на регресната отговорност  за някои  длъжностни лица, чиито действия, бездействия и актове са довели до осъждане на държавата по ЗОДОВ или от европейски институции и съдилища.  Предстои тази отговорност да бъде обсъждана и за магистрати и депутати.

Управляващите са записали, че с политическа декларация ще искат оставка на Главния прокурор.

 

Пълен текст:

Приложение № 1: Правосъдие

Приоритети:

Постигане на независимост, прозрачност и връщане доверието на гражданите в правосъдната ни система; независим съд и гарантиране на справедлив процес. В центъра на съдебната реформа да се постави защита на правата и законните интереси на гражданите и стопанските субекти с цел постигане на справедливост.

Реформа в прокуратурата, за да стане ефективна и демократично отчетна.

Фокус върху противодействието на корупцията: България да бъде държавата, която задава модела за борба с корупция, така че да се превърнем от последни в първи по този показател.

България да бъде свободна, силна и просперираща държава.

По-добър достъп на гражданите до правосъдие.

Възстановяване качеството на законодателния процес.

Преосмисляне на наказателната политика на държавата.

 

I. Краткосрочна програма за борба с корупцията:

 

 1. Създаване на нова постоянна комисия или подкомисия към Народно събрание за превенция и борба с корупцията;

– задачите на новата комисия включват: осъществяване на парламентарен контрол върху дейността на КПКОНПИ, съотвeтно новите комисии за противодействие на корупцията и възстановяване на активи; изготвяне на доклад за оценка на дейността на ръководството на КПКОНПИ; както и анализ на информацията за данни за престъпления, извършени от магистрати с цел внасяне на сигнал до Инспектората към ВСС;

– парламентарен контрол върху дейността на Инспектората към ВСС и върху дейността на главния прокурор;

– други;

 

 1. Реформа в дейността и структурата на КПКОНПИ и съвместно изготвяне на законопроект посредством работа в експертен състав на представители на коалиционните партньори в срок до 3 месеца, в който да се уредят правомощия на самостоятелна антикорупционна комисия, съответно звено в ДАНС, която да възлага извършване на проверки на други компетентни органи и дирекции – НАП, ДАНС и др.; право да извършва разследване и събраните доказателства да могат да се използват в наказателния процес при залагане на подходящи законови гаранции за правата и свободите на гражданите и бизнесите (вкл. съдебен контрол срещу действия на комисията, с които се засягат права, и др. изменения в НПК, които да гарантират защита
  срещу произвол и злоупотреби), както и въвеждане на подходящи механизми за вътрешен контрол; и обособяване на самостоятелна Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (за възстановяване на активи);

– Преразглеждане функциите на инспекторатите към администрацията и реформиране на част от състава на Инспекторатите към администрацията под ръководството на Антикорупционната комисия/звено (да бъдат назначавани и промотирани от комисията/звеното), вкл. част от състава на Инспекторатите към отделните министри.

– Право на Антикорупционната комисия/звено да обжалва откази на прокуратурата за образуване на досъдебни производства по подадени от нея преписки с данни за извършени корупционни престъпления;

– Правомощие на Антикорупционната комисия/звено при установяване на данни за съществено разминаване в имуществото или при установен конфликт на интереси да сезира Комисията за възстановяване на активи за извършване на проверка в сферата на нейната компетентност;

– По отношение на дейността на Антикорупционната комисия, съотв. Комисията за възстановяване на активи – приемане на ясна, оперативна и публично достъпна методика за финансова оценка на активи, която да
позволява адекватна оценка на стойността на активите, които да бъдат запорирани, и извършване на ревизия на заведените до този момент дела за отнемане на противозаконно придобито имущество в срок до 3 месеца с цел намаляване на риска от ангажиране на отговорността на държавата в бъдещи дела;

– Възприемане на политика за концентрация на усилията върху лицата, при които има по-висок корупционен риск;

– Анализ и обсъждане на предложението за включване на други органи при избора на състава на Антикорупционната комисия – например на президента и др.;

– Въвеждане на изискване за извършване на първоначални и периодични проверки за интегритет на ключови служители в структурата на антикорупционните органи;

 

 1. Анализ и обсъждане на предложението за противодействие на прането на пари чрез по-ефективна дейност на ДАНС;
 2. Транспониране в срок на Директива 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушаване правото на ЕС;  –  Реформираната КПКОНПИ да бъде компетентен орган за подаване и разглеждане на сигнали за корупционни деяния по националното право;

– Разширяване на предметния обхват и защитата, предоставена по Директивата, спрямо нарушения на вътрешното право;

 

 1. Преглед и прецизиране на уредбата в НК относно криминализирането на деяния във връзка с обществени поръчки и европейски средства;

 

 1. Промени в ЗОП;

– Регулиране и ограничаване на инхаус възлагането;

– Разкриване на досиетата по обществени поръчки след определен срок;

– Повече публичност при работата на конкурсните комисии;

 1. Приемане на законодателство за санкции в случаи като тези по закона „Магнитски“;

 

II. Краткосрочна програма за ефективна съдебна система и справедливо правосъдие:

 

 1. Реформиране на прокуратурата чрез:

 

– Политическа декларация от коалиционните партньори с искане на оставката на главния прокурор;

 

– Процедура за задължителна тримесечна отчетност на главния прокурор пред НС;

 

– Ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност по чл. 127, т. 5 и 6 КРБ чрез изменения в ЗСВ (напр. чл. 139 и др. ЗСВ) и други нормативни актове;

 

– Незабавно закриване на специализираните съдилища и прокуратура: повишаване и задълбочаване на професионалната компетентност на прокурори и следователи за по-добро разследване на сложни финансови, кибер и др. престъпления, като изрично се уредят последиците за заварени производства, така че да не се стига до тяхното преждевременно прекъсване или забавяне;

 

– След закриване на специализираните съдилища и прокуратура – анализ и обсъждане на предложението за създаване на нови специализирани звена в системата на прокуратурата или съдилищата;

– Въвеждане на съдебен контрол върху някои от отказите (изрични и мълчаливи – след бездействие от страна на прокуратурата след определен срок) да се образуват досъдебни производства, включително:

 • (i) по сигнали срещу главния прокурор и административните ръководители на прокуратурите;
 • (ii) по сигнали за полицейско насилие;
 • (iii) по сигнали, подадени от Антикорупционната комисия, съотв. звено;
 • (iv) други сигнали, определени въз основа на анализ и допълнително обсъждане;
 1. Реформиране на ВСС:

– Настоящият ВСС да се реформира и трансформира от постоянно действащ орган в орган, който взима решения на сесии в рамките на мандата си, подпомаган от постоянно действащи комисии – в срок до 4 месеца;

– Анализ и законодателна промяна на мнозинствата при вземане на решения от пленума на ВСС; преразглеждане на мнозинството, необходимо за избор и освобождаване от длъжност на председателите на ВКС и ВАС с цел изпълнение на препоръките на Венецианската комисия за засилване на тежестта на гласовете на съдийската колегия при избор на председател на ВКС и ВАС, като точното мнозинство следва да бъде уточнено допълнително;

– Парламентарен контрол (отчетност или изслушване) по въпроси, свързани с антикорупционна дейност, спрямо дейността на Инспектората към ВСС пред новосъздадената парламентарна комисия за борба с корупцията и пред НС;

– Въвеждане на първоначална проверка за почтеност и липса на конфликт на интереси на кандидатите за назначаване в състава на ВСС и неговите комисии, която се извършва от Инспектората към ВСС (срв. чл. 54, ал.1, т. 8 ЗСВ);

– Отпадане на кариерните бонуси и обезщетенията за членове на ВСС – настоящи и бъдещи;

– Извършване на ревизия на изпълнението на европейските проекти и обществени поръчки в съдебната система;

10. Ограничаване на безсрочното командироване на магистрати и прекратяване на порочните практики за командироване чрез законодателни промени в най-кратък срок;

 

 1. Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите на магистрати чрез законодателни промени в най-кратък срок;

 

 1. Утвърждаване на съдийското самоуправление чрез законодателни промени;

13. Утвърждаване на Министерство на правосъдието като един от основните инициатори на необходимите съдебни реформи в тясно сътрудничество с НС;

 1. Развитие на института за регресната отговорност спрямо длъжностни лица/ръководители на административни органи (напр. КПКОНПИ, и др.), чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата по ЗОДОВ или от европейски институции и съдилища;

– Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на института на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители;

15. Създаване на съвет по криминологични изследвания към Министерството на правосъдието;

 1. Въвеждане на вътрешни средства за санкциониране при нарушения на правата на човека от държавни и общински органи;

17.  Приемане на Стратегия за развитие на пенитенциарната система в България;

 1. Анализ на натовареността на магистратите с цел прекрояване на съдебната карта и извършване на законодателни промени;
 2. Фокус върху утвърждаване на електронното правосъдие и довършване на неговото въвеждане:

– Електронно правосъдие, което позволява поддържане в електронен вид на целите преписки по дела; подаване на искови молби, жалби и извършване на други процесуални действия по електронен път; подписване на съдебни актове с електронен подпис;

– Извършване на призоваване по ел. път, като въз основа на допълнителен анализ и обсъждане се избере една от следните опции: въвеждане на задължително призоваване или насърчаване на ел. връчване чрез намаляване на съдебни такси;

– Отлагане с до 1 година действието на Единната информационна система на съдилищата и на Единния портал за електронно правосъдие, докато не бъдат преработени така, че да отговарят на нуждите на всички участници в процеса; законодателни промени за стабилизиране на връчените до този момент актове;

– Развитие на електронното правосъдие в прокуратурата и създаване на гаранции за случайно разпределение на преписките в прокуратурата;

 1. Реформиране на регулаторните органи:  – Професионален анализ на функциите на съответните регулаторни органи – напр. КЗК, КФН, КЕВР, КРС и др., през фокуса на защита гражданските права и законни интереси на гражданите, стопанските субекти и държавата;

– Преосмисляне на структурата и функционирането на КЗК и други регулаторни органи;

– Анализ и обсъждане на предложението за ограничаване на мандатите на членовете на регулаторните органи; преразглеждане на удължения мандат на настоящото ръководство на КЗК;

– Процедурите по подбор за членове на регулаторни органи да бъдат прозрачни и да включат под някаква форма участие на неправителствения сектор (формирането на регулаторните органи да не става по партийни
квоти);

– Утвърждаване на случайно разпределение на преписките;

– Създаване на критерии и механизми за търсене на отговорност на регулаторните органи при техни незаконосъобразни действия;

– Обсъждане на необходимостта от създаване на специализиран гаранционен фонд за обезщетяване за вреди, причинени от държавата;

 1. Подобряване достъпа на гражданите до правосъдие чрез:

– Реформиране на някои съдебни такси, за да се гарантира достъпа до правосъдие -, както и на таксите за услуги от публични регистри; напр. размера на 4 %- такса по граждански дела;

– Създаване на гаранции за пълноценен съдебен контрол на актовете на административните органи регресна отговорност за съответните длъжностни лица;

– Създаване на гаранции за независима професионална адвокатура (прието предложение); анализ и обсъждане на предложението за електронен пряк избор на органите на адвокатурата;

 1. Реформа на юридическото образование с цел повишаване на качеството на кадрите;
 2. Приемане на закон за несъстоятелността на ФЛ (физически лица – бел.ред.)/частния фалит въз основа на задълбочен анализ, срок до 1. 5 години;
 3. Реформа в дейността на ЧСИ (Частните съдебни изпълнители – бел.ред) с цел осигуряване на справедливост за гражданите;

25. Изменения в ТЗ (Търговския закон – бел.ред) във връзка с финансирането на стартиращи иновативни компании и цялостно адаптиране към новите икономически реалности;

 1. Анализ и обсъждане на предложението за поетапно въвеждане на института на мълчаливото съгласие;

– Анализ и обсъждане на следното предложение: при непроизнасяне на административния орган по дадени задължителни съдебни указания – да се счита, че е дадено мълчаливо съгласие;

 1. Публичност на на постановените актове от дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика“ при централното управление на Националната агенция за приходите с цел създаване на предвидимост и прозрачност;
 2. Анализ във връзка с редуциране на членския състав на ЦИК. Анализ и обсъждане на предложението за деполитизация и професионализация на ЦИК;

29. Влизане в диалог за обсъждане на промяна на изборната система;

 1. Преразглеждане на правната уредба на референдумите и другите форми на пряка демокрация и колективните искове.

 

III. Средносрочна политика за реформиране на съдебната система чрез конституционни промени:

 

 • Фокус върху провеждането на диалог и обединяването около необходимостта от изработването на проект за конституционни промени, насочени към създаване на отчетна и ефективна прокуратура и справедлива и независима съдебна система с подходящи гаранции за правата и свободите на гражданите и бизнеса – в срок до 6 месеца от приемането на бюджета; посочените по-долу изменения на КРБ могат да бъдат допълвани с други предложения в хода на експертните обсъждания;

 

 • Във връзка с изготвения проект за промяна на Конституцията и при необходимост – сезиране на Конституционния съд с искане за тълкуване на чл. 158, т. 3 от Конституцията в светлината на предложените промени и преразглеждане на Решение № 3 от 2003 г.

1. Промяна на дейността и структурата на ВСС:

– Разделяне на ВСС на два самостоятелни съдийски и прокурорски съвети или реформа в структурата на ВСС в посока ограничаване на тежестта на прокурорската квота в прокурорската колегия и на прокурорската колегия при избор на председатели на ВКС и ВАС;

– Създаване на независим инспекторат, който да проверява дейността на ВСС, съответно на всеки от двата самостоятелни съвета;

 

 1. Промяна на прокуратурата:

 

– Анализ на възможността за извеждане на прокуратурата и следствието от състава на съдебната власт;

– Преосмисляне на фигурата на главния прокурор и намаляване на неговите неограничени правомощия;

– Премахване на фигурата на главния прокурор или свеждане на фигурата на главния прокурор до тази на административен ръководител с организационни функции;

– Анализ и обсъждане на предложението за създаване на механизъм за избор и освобождаване на главния прокурор от НС по предложение на министъра на правосъдието с квалифицирано мнозинство от 3/5 от народните представители;

– Намаляване на мандата на главния прокурор на 5 години;

3. Промени при излъчването и процедурата по избор на председатели на ВКС и ВАС:

 

– Изборът на председателите на ВКС и ВАС да е прозрачен, пленумите на върховните съдилища да са водещи в процеса;

 

– Изискване кандидатите за председателите на ВКС и ВАС да са действащи съдии в съответния съд;

– Премахване на политическото кадруване;

4. Разширяване на достъпа до Конституционния съд:

– Анализ и обсъждане на предложението за въвеждане на пряка индивидуална конституционна жалба за по-добър граждански контрол по повод конституционните права на гражданите;

– Възможност за съдилища от по-ниските съдебни инстанции да могат да сезират КС;

В приложение 19 към коалиционното споразумение са записани и сроковете за някои конкретни политики и промени, които новото правителство планира в сферата на правосъдието:

 

 • Промени в Закона за частните съдебни изпълнители, ГПК, ДОПК и ЗСДВ в частта за принудително изпълнение и КСО в частта санкции/административни наказания при невнасяне на дължими осигуровки. – Няма посочен срок
 • Разделяне и реформиране на КПКОНПИ чрез изменения в ЗПКОНПИ; придаване на разследващи функции на антикорупционното звено/комисия, включително чрез изменения в НПК Незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС
 • Промени в ЗСВ с цел трансформиране на ВСС с цел магистратите да продължат да упражняват ефективно професията си по време на мандата – Незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС
 • Промени в НПК и ЗСВ с цел закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура; Въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство; Изменения в ЗСВ за ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност. Незабавно
 • Транспониране на Директива 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушаване правото на ЕС – Незабавно, срок за имплементиране – 17.12.2021 г
 • Диалог за обсъждане на конституционни промени. – Незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС
 • Реформиране на системата на съдебните такси в съдилищата, за да се гарантира достъпа на гражданите до правосъдие – Незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС
 • Изменения в Закона за публичните предприятия, Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (въз основа на анализ за актуализация) и промени и Закона за приватизацията и следприватизационен контрол – Незабавно, но не по-късно от 3 месеца;
 • Изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране „инхаус“ процедурите с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства; Промени в договорите по ЗОП (поради драстично поскъпване на цените) по правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; да залегнат европейските норми по Fidic; ПЧП – да създаде механизъм за по-добро функциониране. – Краткосрочна мярка – до 6 месеца;
 • Изменение на ЗСРС по отношение условията за искане, получаване и ползване на информация придобита, чрез СРС, вкл. и начина и сроковете за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез СРС информация – Краткосрочна мярка – до 6 месеца.

Източник Дневник

About De Fakto

Проверете също

От „Правосъдие за всеки“ обявиха, че менторството на Пеевски над съдебната реформа е червена линия, която няма да пресекат

Най-важната задача пред народните представители в този момент е приемането на редовен бюджет за 2023 …

В Министерство на процедурата тръгва публично изслушване на 13 кандидати за съдия в ЕСПЧ

Днес от 10:00 ч. в сградата на Министерството на правосъдието, (гр. София, ул. „Славянска“ № …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 − 7 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.