Последни новини
Home / Законът / Съд на ЕС присъди обезщетение от 1,8 милиона евро за вреди, нанесени от Европейската комисия на Deutsche Telekom

Съд на ЕС присъди обезщетение от 1,8 милиона евро за вреди, нанесени от Европейската комисия на Deutsche Telekom

Defakto.bg

Общият съд присъжда на Deutsche Telekom обезщетение от близо 1,8 милиона евро за вредите, които това дружество е претърпяло поради отказа на Европейската комисия да му плати мораторни лихви върху недължимо платената от него глоба за нарушение на правилата за конкуренция

Казусът

С решение от 15 октомври 2014 г.1 Европейската комисия налага на дружеството Deutsche Telekom AG глоба от 31 070 000 EUR за злоупотреба с господстващо положение на словашкия пазар на високоскоростни електронни съобщителни услуги в нарушение на член 102 ДФЕС и на член 54 от Споразумението за ЕИП.

Deutsche Telekom подава жалба за отмяна на това решение, като на 16 януари 2015 г. плаща глобата.  С решение от 13 декември 2018 г.2 Общият съд уважава частично жалбата на Deutsche Telekom и намалява размера на глобата с 12 039 019 EUR.

На 19 февруари 2019 г. Комисията възстановява тази сума на Deutsche Telekom.

С писмо от 28 юни 2019 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) Комисията отказва обаче да плати на Deutsche Telekom мораторни лихви за периода от датата, на която това дружество е платило глобата, до датата, на която обявената за недължимо платена част от глобата му е била възстановена (наричан по-нататък „разглежданият период“).

Deutsche Telekom подава до Общия съд жалба, с която иска отмяна на обжалваното решение и осъждане на Комисията да му плати обезщетение за пропуснати ползи, тъй като го лишила от възможността да се ползва през разглеждания период от главницата на недължимо платената част от глобата, или, при условията на евентуалност, да поправи вредите, които претърпяло поради отказа ѝ да му плати мораторни лихви върху тази сума.

С решението си седми разширен състав на Общия съд уважава частично жалбата на Deutsche Telekom за отмяна и за обезщетение за вреди. В този контекст той дава разяснения относно задължението на Комисията за плащане на мораторни лихви върху част от глоба, която трябва да възстанови на предприятие по силата на решение на съда на Съюза.

 Мотивите на Общия съд

На първо място, Общият съд отхвърля искането на Deutsche Telekom за обезщетение, основано на извъндоговорната отговорност на Съюза, за пропуснати ползи поради лишаване на това дружество от възможността да се ползва от недължимо платената част от глобата през разглеждания период и в размер на годишната възвръщаемост на вложените капитали или средната претеглена цена на капитала.

Общият съд посочва, че  извъндоговорната отговорност на Съюза зависи от определени кумулативни условия, а именно наличие на достатъчно съществено нарушение на правна норма, предоставяща права на частноправните субекти, наличие на вреда и наличие на причинно-следствена връзка между нарушението и претърпяната вреда, като жалбоподателят следва да докаже дали тези условия са изпълнени.

В случая обаче Deutsche Telekom не е представило убедителни доказателства, че твърдяната от него вреда е действителна и сигурна. По-конкретно Deutsche Telekom не е доказало нито че непременно е щяло да инвестира недължимо платената част от глобата в дейността си, нито че лишаването му от ползване на посочената сума е довело до отказ от специфични и конкретни проекти. В този контекст Deutsche Telekom не е доказало и че не е разполагало с необходимите средства, за да се възползва от възможност за инвестиране.

На второ място, Общият съд разглежда предявеното при условията на евентуалност от Deutsche Telekom искане за обезщетение поради нарушение на член 266, първа алинея ДФЕС, който предвижда задължение за институциите, чийто акт е отменен с решение на съда на Съюза, да предприемат всички необходими мерки за изпълнение на това решение.

Общият съд отбелязва, от една страна, че като налага на институциите задължението да предприемат всички мерки за изпълнение на решенията на съда на Съюза, член 266, първа алинея ДФЕС предоставя права на спечелилите дело пред този съд частноправни субекти. От друга страна, Общият съд припомня, че мораторните лихви представляват необходима съставна част от наложеното с тази разпоредба на институциите задължение за възстановяване на предишното положение.

Следователно в случай на отмяна и намаляване на глоба, наложена на предприятие за нарушение на правилата за конкуренция, от тази разпоредба произтича задължение за Комисията да възстанови недължимо платената глоба, ведно с мораторни лихви.

Съдът  уточнява, че тъй като, от една страна, приложимата финансова уредба3 предвижда вземане за връщане в полза на дружество, платило условно глоба, която впоследствие е била отменена и намалена, и от друга страна, отмяната и намаляването на размера на глобата от съда на Съюза има обратно действие, вземането на Deutsche Telekom е съществувало и е било безспорно по отношение на максималния си размер към датата на условното плащане на глобата. Следователно съгласно член 266, първа алинея ДФЕС Комисията е била длъжна да плати мораторни лихви върху частта от глобата, обявена от Общия съд за недължима, за целия разглеждан период. Това задължение цели да обезщети в предварително фиксиран размер лишаването от възможността да се разполага с вземане поради обективна забава и да подтикне Комисията да проявява особено внимание при приемането на решения, които налагат плащане на глоба.

Общият съд добавя, че противно на твърдяното от Комисията, задължението за плащане на мораторни лихви не е в разрез с възпиращата функция на глобите по делата в областта на конкуренцията, тъй като тази възпираща функция задължително се взема предвид от съда на Съюза, когато упражнява правомощието си за пълен съдебен контрол, за да намали с обратно действие размера на глоба. Освен това възпиращата функция на глобите трябва да бъде съвместена с принципа на ефективна съдебна защита, който е закрепен в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и чието спазване се гарантира посредством контрола за законосъобразност по член 263 ДФЕС, допълнен с правомощието за пълен съдебен контрол по отношение на размера на глобата.

Общият съд отхвърля и другите доводи на Комисията.

От една страна, дори и да не е получила приход от лихви за времето, през което е разполагала със сумата на платената от жалбоподателя глоба, Комисията е била длъжна след постановяването на решението на Общия съд от 13 декември 2018 г. да възстанови на жалбоподателя обявената за недължимо платена част от глобата, ведно с мораторни лихви, като член 90 от Делегиран регламент № 1268/2012, който се отнася до събирането на глобите, не представлява пречка за това. Освен това задължението за плащане на мораторни лихви произтича пряко от член 266, първа алинея ДФЕС и Комисията не е оправомощена да приема с индивидуално решение условията, при които ще плаща мораторни лихви в случай на отмяна на решение за налагане на глоба и намаляване на размера ѝ.

От друга страна, дължимите в случая лихви са мораторни, а не компенсаторни.  Всъщност главното вземане на Deutsche Telekom е за възстановяване и е свързано с условно плащане на глоба. Към момента на това плащане вземането е било съществуващо и безспорно по отношение на максималния си размер или поне е могло да бъде определено въз основа на обективни обстоятелства.

Тъй като Комисията е била длъжна да възстанови на Deutsche Telekom недължимо платената част от глобата, ведно с мораторни лихви, и тъй като Комисията не разполага с каквото и да било право на преценка в това отношение, Общият съд стига до извода, че отказът за плащане на посочените лихви на Deutsche Telekom представлява съществено нарушение на член 266, първа алинея ДФЕС и ангажира извъндоговорната отговорност на Съюза.

Предвид наличието на пряка връзка между установеното нарушение и вредата, изразяваща се в загуба през разглеждания период на мораторни лихви върху недължимо платената част от глобата, Общият съд присъжда на Deutsche Telekom обезщетение в размер на 1 750 522,38 EUR, изчислено чрез прилагане по аналогия на лихвата по член 83, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент № 1268/2012, а именно лихвата, прилагана от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране през януари 2015 г., тоест 0,05 %, увеличена с три и половина процентни пункта.

 

1 Решение C(2014) 7465 окончателен относно производство по прилагане на член 102 ДФЕС и на член 54 от Споразумението за ЕИП (преписка AT.39523 — Slovak Telekom), изменено с Решение C(2014) 10119 окончателен от 16 декември 2014 г. и Решение C(2015) 2484 окончателен от 17 април 2015 г.

2 Решение от 13 декември 2018 г., Deutsche Telekom/Комисия, T-827/14 (вж. също Прессъобщение № 196/18).

3 Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 2012 г., стр. 1) и Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 2012 г., стр. 1).

About De Fakto

Проверете също

Гл. прокурор Иван Гешев обсъжда в Израел противодействието на тероризма и проявите на антисемитизъм

Делегация на прокуратурата на България, водена от главния прокурор Иван Гешев, е на работно посещение …

Съдът прекрати делото за хулиганство на прокурора Георги Асенов поради липса на извършено престъпление

Прокурорът от Върховна касационна прокуратурата Георги Асенов не е извършил  престъплението хулиганство и повреждане на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

thirteen − twelve =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.