Последни новини
Home / Законът / Отчет: Десет хиляди граждански дела повече са постъпили през 2021 г . в Софийския районен съд

Отчет: Десет хиляди граждански дела повече са постъпили през 2021 г . в Софийския районен съд

Defakto.bg

Александър Ангелов, председател на СРС

За  трета поредна година Софийски районен съд отчита повече приключени  на брой дела, отколкото са постъпилите – това показва  равносметката от годишния доклад на председателя на СРС съдия Александър Ангел за дейността на най-натоварения в страната през  2021 г.

Докладът подсказва, че дори в условията на пандемична обстановка в съда е налице тенденция на трайно повишена ефективността на правораздаването.

Зад съществуването на тази тенденция стоят огромните усилия на съдиите и служителите от Софийски районен съд, казва съдия Ангелов.   „Големият брой дела, които постъпват, съчетан със значителната тежест на голяма част от производствата, чиито  характеристики са обусловени от особеностите на съдебния район с около 2 000 000 души население и огромна концентрация на тьрговска дейност,  изискват и огромен обем усилия, за да бъдат разгледани и решени всички тези дела“,  е отбелязано в  отчета.

 

Повече наказателни дела

През 2021 г. в Наказателно отделение на Софийски районен съд са постьпили по-голям брой дела в сравнение с 2020 г., а именно 18 136 дела (спрямо 17244 броя дела през 2020 г.), в т.ч. новопостъпили наказателни дела от общ характер — 2 435 броя, при 2 189 броя за 2020 г.; наказателни дела от частен характер — 428 броя, при 386 броя за 2020 г.; наказателни дела от административен характер с предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78 а от НК — 388 броя, при 337 броя за 2020 г.; наказателни дела от административен характер — 6098 броя, при 5488 броя за 2020 г.; наказателни частни дела— 8 785 броя за 2021 г., при 8844 броя за 2020 г.

В доклада е отбелязано, че през годината се наблюдава устойчива тенденция за повишаване броя на постъпилите за изпълнение от съдебни органи на други държави и изпратените в обратен порядък от съдиите в Наказателно отделение по силата на международни договори в областта на сътрудничеството по наказателни дела, по които страна е  България, съдебни поръчки с искане за извършване на различни съдебни следствени действия.  Широко приложение намира и използването на видеоконферентната връзка при провеждане на разпити на свидетели и вещи лица, както и за нуждите на производства по Закона за здравето. За целта е предоставена на разположение в съдебните зали и нужната с оглед обезпечаване качеството на дистанционната връзка специална техника, е посечон в  доклада.

Десет хиляди „отгоре“ са граждански дела през 2021 г. в сравнение с 2020 г.

В гражданските отделения на Софийски районен съд са разпределени общо 74 797 броя граждански дела (при 65 622 за 2020 г.).  От тях 33 896 броя са разпределени на съдиите от  Първо гражданско отделение (при 30 226 за 2020 г.), 32 794 броя – на Второ гражданско отделение (при 28 047 за 2020 г.) и 8 107 броя — брачна материя (при 7 349 за 2020 г.). В рамките на общия брой разпределени в гражданските отделения дела 30 141 броя са такива, разглеждани по исков ред (при 28 133 бр. за 2020 г.) и 44 656 броя са заповедни производства (при 37 489 бр. за 2020 г.).

Приключените през 2021 г. дела са 77 459 броя (при 66 882 бр. за 2020 г.), от които решени са 68 084 бр. (при 57 156 бр. за 2020 г.), а прекратени — 9 375 бр. (при 9 726 бр. за 2020 г.).

В рамките на общия брой приключени искови производства са 32 099 бр., от които решени са 24 557 бр. (при 24 299 бр. за 2020 г.), а прекратените през годината искови дела са 7 542 бр. (при 6 354 бр. за 2020 г.)

Приключените заповедни производства са 45 360 бр. (при 36 229 бр. за 2020 г.), от които решени са 43 527 бр. (при 32 857 бр. за 2020 г.), а прекратени — 1 8336p. (при З 372 бр. за 2020 г.)

От общия брой решени искови дела 17 280 бр. с решение по чл. 235 ГПК са  приключили,  (при 16 890 за 2020 г.), от които 7 367 бр. са постановени от съдиите на  Първо гражданско отделение, 6 692 бр.  – от съдиите на Второ гражданско отделение и З 221 бр. — от брачните състави. Прекратени в открито съдебно заседание, включително и поради одобряване на спогодба, са 963 бр. граждански дела (при 866 ф. за 2020 г.).

Разпределените дела, разглеждани по исков ред по материята на Първо гражданско отделение са общо 10 833 броя (при 10 683 бр. за 2020 г.), 1 1 202 броя са разпределените на Второ гражданско отделение (при 10 355 бр. за 2020 г.) и 8 107 броя са брачни дела (при 7 349 бр. за 2020 г.).

В доклада е отбелязано, че през 2021 г. в Централизираната система за разпределение на дела и Единната информационна система на съдилищата в двете групи заповедни производства по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК са разпределяни между всички съдии, разглеждащи материята на Първо и Второ граждански отделения. От общия брой заповедни производства 37 374 броя са такива образувани по чл. 410 от ГПК, а 7 282 броя по чл. 417 от ГПК.

 

Щатната численост на съдии и съдебна администрация в СРС

Щатната численост на Софийския районен съд е от  213 съдии заедно с председателя и петима заместник-председатели. В сравнение с 2020 г. тя е  увеличена със 6 щатни съдийски бройки.

Съдиите са разпределени в четири отделения – наказателно и три гражданско.  Дванадесет от съдиите от Трето гражданско отделение разглеждат брачна материя, тринадесет материя на Първо гражданско отделение и десет — материя на Второ гражданско отделение.

Към 31 декември реално  функциониращите състави са 175 бр. (173 бр. през 2020 г.).

Командировани в Софийски градски съд са 18 съдии от Софийския районен съд, 5 са командировани в Административен съдСофия град и 1 — в Административен съд София – област. Един съдия е командирован в Софийски окръжен съд и един в Специализирания наказателен съд, а един  в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия.

В отпуск по майчинство към края на отчетния период са 10 съдии.

Командировани в Софийски районен съд през 2021 г. са били общо 6 съдии.

Съдебната администрация се състои от 667 щатни служители. В сравнение с предходния отчетен период щатната численост е увеличена от отпуснатия през годината допълнителен щат от 35 съдебни служители, от които 20 щ. бр. за съдебни помощници и 15 щ.бр. за длъжност „системен администратор”.  Реално заети към 31.12.2021 г. са 638 щата, като на мястото на дългосрочно отсъстващите служители са назначени техни заместници.

Към структурата на съда са включени 28 съдии по вписванията и 21 държавни съдебни изпълнители.

В СРС работят и  32 съдебни помощници,  от които 23 подпомагат дейността в гражданските отделения на съда и 9 — в наказателното отделение.  Според въведената организация за работа на съдебните помощници, по график един съдебен помощник подпомага дейността на 5 или 6 съдии.

Двама от съдебните помощници подпомагат дейността на председателя и ръководителите на трите граждански отделения при Софийски районен съд, които проверяват отразените данни по работните бланки на Системата за измерване натовареностга на съдиите по гражданските дела на съдиите в трите граждански отделения и други текущи задачи.

Пълният текст на доклада тук

 

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Славов: Процедурата за отстраняване на главния прокурор до края ще отговаря на условията за справедлив процес

             Атанас Славов обяви, че казусът “Осемте джуджета” ще  бъде …

Решението на НС за разходи и трансфери от бюджета в рамките на постъпленията, е обнародвано в „Държавен вестник“

Решението на парламента, което  разрешит разходи и трансфери от бюджета в рамките на събраните постъпления, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 + nine =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.