Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС отхвърли жалба на Полша и потвърди споразумение на Комисията с „Газпром“ за цената на газа и в България

Съдът на ЕС отхвърли жалба на Полша и потвърди споразумение на Комисията с „Газпром“ за цената на газа и в България

Defakto.bg

Съдът на ЕС отхвърли в сряда жалба на Полша срещу споразумението между Европейската комисия и „Газпром“ за намаляване на цените на газа за осем европейски държави, сред които и България.

Варшава поиска споразумението, сключено през 2018 г. между Брюксел и руската държавна газова компания, да бъде разтрогнато като недостатъчно изгодно и сключено в нарушение на европейските правила.  Полската страна твърдеше, че  Комисията е нарушила  член 9 от Регламент No 1/2003 и принципа на пропорционалност, тъй като ангажиментите били непълни и недостатъчни, а също така е нарушила  разпоредби от Договора за функционирането на ЕС, по- специално, тъй като решението противоречало на член 194 ДФЕС и целите на енергийната политика на Съюза5

Тази жалба е отхвърлена от осми разширен състав на Общия съд.

Съображенията:

Според Общия съд в обжалваното решение не е допусната никоя от процесуалноправните или материалноправните грешки, твърдени от жалбоподателя в изложените от него шест основания.

По-специално, първо, Общият съд отхвърля основанието, с което Комисията се упреква за приемането на окончателните ангажименти, при положение че с тях не се давал отговор на  възраженията „Ямал“.
В това отношение Общият съд посочва, че в производството по поемане на ангажименти, предвидено в член 9 от Регламент № 1/2003, изискванията, свързани със спазването на принципа на пропорционалност, не могат да означават, че на всички опасения за конкуренцията, изложени в предварителна оценка — включително когато тази оценка, както в случая, приема формата на изложение на възраженията — трябва непременно да се даде отговор в ангажиментите, предложени от съответните предприятия. В разглеждания случай Комисията обаче е трябвало да обоснове липсата на ангажименти, даващи отговор на възраженията „Ямал“.
Изпълнявайки  задължението си,   Комисията съответно излага причините, поради които не налага такива ангажименти.  В това отношение Комисията се позовава на прието през май 2015 г. решение на Urząd Regulacji Energetyki (полска служба за енергийно регулиране), с което по правната уредба на Европейския съюз в сектора на газа6 се сертифицира оператора на полската отсечка на газопровода „Ямал“, Gaz-System S.A., в качеството на независим системен оператор (наричано по-нататък „решението за сертифициране“).  Ето защо, дори „Газпром“ да се е опитвало да засили контрола си върху управлението на инвестициите по полската отсечка на газопровода „Ямал“, това не променя факта, че на етапа на одобряване на окончателните ангажименти съгласно решението за сертифициране именно Gaz-System упражнява решаващ контрол върху тези инвестиции и че освен това някои значителни инвестиции, свързани с тази отсечка, са били реализирани.
Решението за сертифициране съответно е могло да разсее опасенията, за които се отнасят възраженията „Ямал“.

Поради това с оглед на свободата на преценка, с която разполага Комисията при приемането на ангажименти по член 9 от Регламент № 1/2003, тя е имала право да приеме окончателните ангажименти, макар те да не съдържат никаква мярка, с която да се дава отговор на възраженията „Ямал“. Приемайки окончателните ангажименти въпреки липсата на ангажименти относно възраженията „Ямал“, Комисията не е нарушила и принципа на лоялно сътрудничество.
В това отношение Общият съд отхвърля твърдението, че Комисията е възпрепятствала националните органи по конкуренция и правораздавателни органи да предприемат действия срещу практиките, за които се отнасят тези възражения.

Всъщност, макар тези органи да не могат да вземат решения, които биха противоречали на обжалваното решение, Комисията пък не констатира, че нарушение на конкурентното право на Съюза няма. Следователно това решение не засяга правото на националните органи по конкуренция и правораздавателни органи да реагират на поведението на „Газпром“ във връзка с възраженията „Ямал“ и не засяга правомощието им да приложат членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС.

 Второ, Общият съд отхвърля основанието, с което се оспорва приемането от Комисията на окончателните ангажименти, при положение че с тях не се давал
„Газпром“ се ангажира да въведе в договорите за доставка на газ с продължителност поне три години, сключени с клиентите му в петте засегнати страни, нова процедура за преразглеждане на формулите за ценообразуване, по които се определят договорните цени.
В тази нова процедура по-специално се предвижда формулите да съответстват на насоки за ценообразуване, които са включени в посочените ангажименти, а евентуалните спорове в тази област да могат да се изпращат за разглеждане в арбитражен съд, създаден в Съюза.
Според Общия съд Комисията не е допуснала явна грешка в преценката в това отношение, включително като приема ангажимент, предвиждащ посочената нова
процедура за преразглеждане, вместо да наложи незабавна промяна на формулите за ценообразуване в съответните договори.
Комисията също така не е допуснала грешка при прилагане на правото, констатирайки в обжалваното решение, че създаден в Съюза арбитражен съд би бил длъжен да
спазва и прилага конкурентното право на Съюза.   В своето решение Eco Swiss7 Съдът на ЕС всъщност потвърждава, че членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС са императивни разпоредби, подлежащи на прилагане по служебен ред от националните правораздавателни органи, които трябва да уважат искане за отмяна на арбитражно решение, ако считат че то противоречи на посочените членове. С оглед на тези съображения и тъй като Регламент № 1/2003 се отнася за прилагането на членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС, според Общия съд национални правораздавателни органи могат да уважат и искане за отмяна на арбитражно решение, ако според тях последното противоречи на решение по ангажименти, прието на основание член 9 от Регламент № 1/2003.

Трето, Общият съд отхвърля основанието, с което се оспорва приемането от Комисията на окончателните ангажименти, при положение че с тях не се давал адекватен отговор на възраженията относно териториалните ограничения. Според Общия съд Комисията не е допуснала явна грешка в преценката в това отношение.

Четвърто, Общият съд отхвърля основанието, с което се твърди, че Комисията не е съобразила целите на енергийната политика на Съюза, оповестени в член 194,
параграф 1 ДФЕС.
В това отношение Общият съд посочва, че в производство по поемане на ангажименти при предварителната си оценка Комисията може да вземе предвид цели, преследвани с други разпоредби от Договора, по-специално, за да направи временно заключение, че нарушение на правилата за конкуренция няма. При анализа на представените ангажименти Комисията обаче само проверява, от една страна, дали с тези ангажименти се дава отговор на опасенията, за които е уведомила съответното предприятие и, от друга страна, дали последното не предлага по-малко ограничаващи ангажименти, които дават също толкова адекватен отговор на тези опасения, макар производството да не може да води до резултат, който противоречи на конкретните разпоредби от Договорите.
Освен това при всички положения жалбоподателят не доказва, че окончателните ангажименти като такива противоречат на целите на енергийната политика или на принципа на енергийна солидарност.

Пето, що се отнася до твърдените процесуални нарушения, свързани с разглеждането на възраженията „Ямал“, според Общия съд Комисията не е допуснала такова
нарушение при извършеното от нея допитване до Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, предвидено в член 14 от Регламент
№ 1/2003. Всъщност, макар допитването до комитета да е съществена формалност, в разглеждания случай не може да става въпрос за поведение на Комисията,
възпрепятствало този комитет да даде становището си при пълно познаване на фактите, нито съответно за нарушение, засягащо законосъобразността на обжалваното решение. В този контекст Общият съд отхвърля и твърдението на жалбоподателя, че Комисията въвела заинтересованите страни в заблуда при пазарното проучване.

Шесто, Общият съд отхвърля твърденията на жалбоподателя, че били нарушени различни процесуални права при разглеждането на жалбата му до Комисията от
9 март 2017 г. срещу евентуални свързани със злоупотреби практики на „Газпром“, които в голяма степен се припокриват с опасенията, посочени от Комисията в изложението на възраженията.
Що се отнася до решението на Комисията да не разгледа тази жалба в административното производство, приключило с обжалваното решение, според Общия съд в разглеждания случай образуването на отделно производство за разглеждане на жалбата до Комисията само по себе се не е незаконосъобразно, предвид изтъкнатите от Комисията егитимни мотиви, а именно процесуална икономия и желанието ѝ да не бави разследването по преписка, намиращо се в напреднал етап, като се разшири предметът му.
Общият съд обаче уточнява, че образуването на отделно производство, за да се разгледа жалбата до Комисията, не може да лиши жалбоподателя от правото му да
получи в качеството си на лице, подало жалба до Комисията, екземпляр от неповерителната версия на изложението на възраженията и писмено да изрази
становището си в производството по поемане на ангажименти. В това отношение, макар при успоредното протичане на двете производства Комисията да поддържа неяснота относно участието на жалбоподателя в производството по поемане на ангажименти и относно правото му да получи екземпляр от изложението на възраженията и да представи становище по същия документ в това производство, посочените обстоятелства не са довели до засягане на ефективното упражняване на неговите права в посоченото производство, приключило с обжалваното решение.

На 24 май 2018 г. Европейската комисия постига доброволно споразумение за доброволна промяна от страна на „Газпром“ на условията на договорите на осем държави. В резултат на споразумението цените на доставяния от Русия природен газ в България падат с 40% – най-голямото намаление в историята на отношенията между София и руската държавна компания

Решеинето може да бъде обжалвано в двумесечен срок.

2 Решение C(2019) 3003 окончателен на Комисията от 17 април 2019 година за отхвърляне на жалба (преписка
AT.40497 — Полски цени на газа). Жалбата за отмяна на това решение е уважена от Общия съд с решение от
2 февруари 2022 г., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Комисия (Отхвърляне на жалба до Комисията),
T-399/19 (вж. също ПС № 22/22).
3 Решение C(2018) 3106 окончателен на Европейската комисия от 24 май 2018 година относно производство по
член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (преписка
AT.39816 — Доставки на газ нагоре по веригата в Централна и Източна Европа) (ОВ 2018, C 258, стр. 6).
4 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за
конкуренция, предвидени в членове [101 ДФЕС] и [102 ДФЕС] (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).
5 Република Полша и Република Литва по-специално встъпват в това производство в подкрепа на исканията на
жалбоподателя.
6 Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила
за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 2009 г., стр. 94)

7 Решение от 1 юни 1999 г., Eco Swiss, C-126/97.
включително що се отнася до ангажимента, с който се въвежда механизъм за промяна
на точката на доставка на газа.

 

About De Fakto

Проверете също

Прокурорската колегия върна становище, според което Гешев, а не Сарафов ръководи Националната следствена служба

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет върна на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) преписката …

Повдигнаха задочно обвинение за принуда и незаконни записи на Петьо Петров – Еврото

Софийската районна прокуратурата е повдигнала задочно обвинение на бившия ръководител на Столичното следствие Петьо Петров, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.