Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Работник, получил увреждания по време на изпитателен срок, може да бъде преназначен на друга длъжност

Съдът на ЕС: Работник, получил увреждания по време на изпитателен срок, може да бъде преназначен на друга длъжност

Defakto.bg

Работник с увреждане, включително в период на изпитване,  който е обявен за неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност, може да бъде назначен на друга длъжност, за която е на разположение, способен е и притежава необходимите умения
Подобна мярка не трябва все пак да налага непропорционална тежест за работодателя, реши днес СЕС по дело C-485/20 HR Rail.

Казусът

Дружеството HR Rail е работодател за персонала на Белгийска железопътна компания. През ноември 2016 г., то наема специалист по поддръжката на железопътни линии, изпитателният срок на когото започва да тече в рамките на Infrabel — правен субект, управляващ инфраструктурата на Белгийска железопътна компания.  През декември 2017 г. на лицето е диагностицирана сърдечна патология, за която е необходимо инсталирането на сърдечен стимулатор, който обаче е чувствителен към електромагнитните полета, налични  по железопътните линии. Вследствие на това Федералната публична служба „Социална сигурност“ (Белгия) му признава качеството на лице с увреждания.
През юни 2018 г. Регионалният медицински център на администрацията (Белгия), който е натоварен с оценяването на медицинската годност на служителите в Белгийската железопътна компания, обявява служителя за неспособен да изпълнява функциите, за които е нает и той е преназначен като склададжия в същото предприятие.
На 26 септември 2018 г. главният съветник на HR Rail го уведомява, че считано от 30 септември 2018 г., ще бъде уволнен, със забрана за назначаване за срок от пет години на степента, на която е бил назначен.  Един месец по-късно генералният директор на HR Rail уведомява лицето, че неговият срок за изпитване се прекратява поради пълната и трайна неспособност да изпълнява задачите, за които е бил нает.  Всъщност съгласно устава на дружеството и общия правилник за назначаване на персонала в Белгийската железопътна компания, за разлика от назначените за неопределено време, служителите, назначени с изпитателен срок, които са признати за лица с увреждания и поради това вече не са способни да изпълняват своите задължения, не се преназначават в предприятието.

Работникът подава жалба до Conseil d’État (Държавен съвет, Белгия) за отмяна на решението за уволнение.  Тази юрисдикция иска от Съда разяснения относно тълкуването на Директива 2000/78 за равно третиране в областта на заетостта и професиите1 и по-конкретно на понятието „подходящо [приспособяване на работната среда за] лицата с увреждания“.

Решението на СЕС

В решението си от днес Съдът приема, че това понятие предполага работникът, включително в период на изпитване след назначаването му, който поради увреждане е обявен за неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност, трябва да бъде назначен на друга длъжност, за която е на разположение, способен е и притежава необходимите умения, при условие тази мярка да не налага непропорционална тежест за работодателя.
Съдиите уточняват, че  Директива 2000/78 има за цел да установи обща рамка, за да се осигури на всяко лице равно третиране „в областта на заетостта и професиите“, като му се предостави ефикасна защита срещу дискриминацията, основана включително на увреждане. 

Казва, че  директивата е приложима по отношение на условията за достъп до заетост, самостоятелна заетост или упражняване на занятие, както и за достъпа до всички видове и нива на професионална ориентация, професионална квалификация, висше професионално обучение и преквалификация. За Съда използваните понятията са достатъчно широко формулирани, за да обхванат положението на работник, който се намира в изпитателен срок, след като е бил нает от работодателя. Поради това, макар към датата на уволнението си наетото от HR Rail лице да не е било окончателно назначено,  това не е пречка професионалното му положение да попадне в приложното поле на Директива 2000/78.
Съдът  посочва, че съгласно директивата, за да се гарантира спазването на принципа на равно третиране по отношение на лицата с увреждания, трябва да бъде предложено „подходящо [приспособяване на работната среда]“. Това означава, че работодателят трябва да предприеме подходящи според случая мерки, за да може лице с увреждане да има достъп до заетост, да работи, да се издига в професията или да се обучава, освен ако такива мерки не представляват непропорционална тежест за работодателя.
Подходящите мерси, които директивата предвижда са „ефективни и практически мерки[…] за адаптиране на работното място за лицата с увреждания, например адаптиране на сградите, оборудването, работн[ия режим], разпределянето на задачите, осигуряване на обучение и средства за интеграция“. Съдът уточнява, че става дума за неизчерпателен списък с подходящи мерки, които могат да бъдат физически, организационни и/или образователни. Директивата предполага широко тълкуване на понятието „подходящо [приспособяване на работната среда]“.
Във тази връзка Съдът приема, че когато работник стане трайно неспособен да заема длъжността си поради настъпването на увреждане, преназначаването му на друга длъжност може да представлява подходяща мярка в рамките на „подходящо [приспособяване на работната среда]“. Подобно тълкуване  трябва да се разбира като насочено към премахването на различните пречки за пълноценното и ефективно участие на лицата с увреждания в професионалния живот наравно с останалите работници.
Съдът обръща внимание, че Директива 2000/78 не може да задължи работодателя да вземе мерки, които му налагат „непропорционална тежест“.  Във връзка с това, за да се определи дали въпросните мерки представляват непропорционална тежест, трябва да се вземат предвид  финансовите и други разходи, възможностите и финансовите ресурси на организацията или предприятието, както и възможността за получаване на обществено финансиране или друг вид помощ.
Освен това Съдът уточнява, че във всички случаи възможността за назначаване на лице с увреждане на друга длъжност е налице само при наличието на поне една свободна длъжност, която съответният работник може да заеме.

1 Член 5 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (OB L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Софийският районен съд не е обвързан от указанията на горестоящата инстанция, ако противоречат на правото на Съюза

Съдилищата имат право служебно да проверят договорите потребителски кредити за неравноправни клаузи в тях Софийският …

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.