Последни новини
Home / Актуално / Окончателно Върховният административен съд „отписа“ Панайот Велков от списъка на синдиците

Окончателно Върховният административен съд „отписа“ Панайот Велков от списъка на синдиците

Defakto.bg

Окончателно състав на Върховния административен съд  „отписа“ от списъка на синдиците името Панайот Велков. Тричленен състав на ВАС  отказа касационно разглеждане на жалбата му срещу  решение на Бургаския административен съд от декември 2020 г., което потвърди и заповедта на правосъдния министър, с която Велков бе изключен от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производството по несъстоятелност по Търговския закон.

Установените нарушения и превишени права са толкова поразителни,  че остава недоумението как  подобна недобросъвестност остава заключена само в папките на търговските  отношения.

Всички нередности в  дейността на Панайот Велков като временен синдикт по пет дела са „  съвкупност от неизпълнение на нормативно и императивно вменени задължения на синдика по Търговския закон, както и на превишаване на правомощията на временния синдик като предварителна обезпечителна мярка,  което от своя страна е обосновало необходимостта от постановяване на оспорената заповед.   Поради това  твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразност на административния акт са неоснователни“,  е заключението на върховната инстанция от 2 феврурари т.г.

Панайот Велков бе изваден  от дружествата, които управляваше като синдик до 2014 г. след като в началото на 2015 г. бе  отстранен от  правосъдния министър Христо Иванов. Проверката започна след изявлението на френския посланик Ксавие дьо Кабан, че в съдебната ни система има „гнили ябълки“ заради  започналите дела срещу две дъщерни на френска компания дружества – „Белведере дистрибуция“ и „Домейн менада“.  В министерството на правосъдието бяха постъпили и други  сигнали срещу действията на временния синдик Велков, включително и от омбудсмана Константин Пенчев за поведението му  във връзка с делата за фалита на „Тв Седем“ и „Балкан българска телевизия“.  Велков трябваше да отговори на 36 въпроса, свързани с действията му във фирмите, поставени от Министерството на правосъдието. Те засягаха  и взаимоотношенията на синдника с фирмата за охрана „Делта гард“, която той назначава да пази имуществото на „ТВ Седем“, „Балкан българска телевизия“, а после и на двете френски фирми.

В касационната жалба на Велков се твърди, че съдебното решение е неправилно, а правото на министъра да издаде обжалваната заповед е погасено по давност. Казва, че не е нарушил нито една законова разпоредба през 2014 г. при упражняване правомощията му на синдик по посочените в заповедта търговски дела. Но не посочва   аргументи.    „Прави впечатление, че въпреки дадената възможност, П. Велков не е ангажирал никакви доказателства, които да обосноват извода за липса на нарушения, а съдът не би могъл да измести процесуалната активност на страната и да излезе извън рамките на своите законови правомощия„, констатират върховните съдии .

 

  Факти и нарушения

Като временен синдик,  вместо да вместо да  обезпечава имуществото на длъжниците,  за да бъдат удовлетворени нуждите на кредиторите, Велков е  извършвал действия  „характерни за дейността на постоянния синдик при открито производство по несъстоятелност, констатира съдът.   Функциите на временния синдик, назначен като предварителна обезпечителна мярка по чл. 629а, ал. 1, т. 1 от ТЗ, имат именно обезпечителен характер и целят да се лиши длъжникът от фактическата или правна възможност да предприема промени, които биха лишили кредиторите от възможността за справедливо удовлетворение в случай, че се открие производство по несъстоятелност на длъжника“, напомня  съдът. „Временният синдик обаче не участва в дейността на длъжника в степен и обем, характерни за дейността на постоянния синдик в случаи на открито производство по несъстоятелност„, пише в мотивите на съда.

Именно това е правел синдика, като без да имал права е искал прекратяване на договори, инвентаризация и запечат ване на имуществото и пр.  Действията му показват, че изискването му да има пълен контрол над дейността на длъжника са в нарушение на закона.

Всички съставени от Велков документи във всяко едно производство по несъстоятелност спрямо всеки длъжник като заповеди за инвентаризация на цялото налично движимо и недвижимо имущество на длъжника, включително и сумите по банковите сметки и ценни книги, справка за местоположението на цялото налично движимо и недвижимо имущество,  наличност на касата,  трудови правоотношения в предприятието,  заплащане на работниците и служителите, искания за издаване на удостоверения от съда, за да събере информация от НАП, НОИ т.н.,  са незаконосъобразни и извън разпоредбата на чл. 629а, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 635,ал. 1 от ТЗ“,  сочат върховните съдии Николай Гунчев, Юлия Тодорова и Десислава Стоева.

Обстойното разглеждане на фактите по случая,  конкретизира множеството от нарушения, извършени от синдика:

Велков не е уведомявал незабавно съда за новонастъпили обстоятелства, като въобще не го е и уведомил, че е назначен за временен синдик. Като временен синдик  той е  е откривал банкови сметки  на името на съответното дружество, без да има правомощия за това. 
  В хода на извършената проверка на дейността на  Велков е установено, че по нито едно от проверените производства по несъстоятелност не е установено той да е предоставил задължителната застраховка по всяко дело, а смисълът и целта на въведеното от закона задължително професионално застраховане на синдиците е защитата на лицата, претърпели вреди от виновно неизпълнение на задълженията на синдика, посочва съдът.
Напомня, че :“Ролята на временния синдик е плащанията на длъжника да бъдат съгласувани с него, но самите плащания да бъдат извършвани от сметките на длъжника.  Освен това трудовоправните отношения с наетите в предприятието служители са изцяло в правомощията на длъжника, тъй като той все още извършва своята обичайна дейност, има право да наема или освобождава служители, без да е необходимо да съгласува това със синдика.

Незаконосъобразни са  и всички направени до съда от страна на Велков искания, в посочените пет производства по несъстоятелност, за заплащане на възнаграждението му незабавно или в най-кратък срок от длъжника, посочват съдиите,  като мотивират, че това възнаграждение е в тежест на лицето,  подало молба за откриване на производство по несъстоятелност и евентуално на присъединилите се в срока по чл. 629, ал. 4 от ТЗ лица.   Разноските за всяка обезпечителна мярка, включително и за предварителен временен синдик, са винаги за сметка на лицето, което е поискало тази мярка, но не и за сметка на длъжника.

 Изборени са и конкретни примери – по едно от делата, Велков е бил предварителен временен синдик само 10 дни, което не може да се приеме за месечна работа. Въпреки това с доклада си той е поискал от съда разрешение да му бъде платено по лична сметка в ПИБ месечното възнаграждение в размер на 1 000 лв. въпреки, че към този момент няма формирана маса на несъстоятелността по смисъла на чл. 614, ал. 1 от ТЗ, при което възнаграждението на синдика е в тежест на лицето, подало молба за откриване производство по несъстоятелност, като изплащането на възнаграждението не става автоматично при наличие на средства.  Ако все пак кредиторът внесе предварително възнаграждение на синдика, то същото следва да бъде преведено по сметка на съответния окръжен съд и след одобрение от съда по несъстоятелността, да бъде изплатено на предварителния временен синдик, четем в решението.

В друг случай,  Велков е поискал от съда да задължи длъжниците да преведат по сметка на временния синдик сумата в размер на 2 000 лева възнаграждение на месец“. Недопустимо е искането на синдика да получи възнаграждението си от длъжниците, тъй като молбата е подадена от кредитор, който е поискал налагането на предварителните обезпечителни мерки и следва разноските по издръжка на производството, включително и възнаграждението на синдика, да бъде заплатено от кредитора, посочва съдът.

 Специално място са намерили и отношенията му с „Делта гард“

Велков е  сключил два договора за охрана на ТВ7 и „Балкан българска телевизия“, както и още един общ за охрана на „Белведере“ и „Домейн Менада“.  Последното, пето дело, по което е назначен като временен синдик, пък е започнало по иск именно на „Делта гард“.  В производствата срещу „ТВ7“ и „Балкан българска телевизия“ той е сключил договори с „Делта гард“ за 25 000 лв. месечно без ДДС. Стига се до там, че за пазенето на едни и същи помещения (двете телевизии обитават една и съща сграда) има два договора и сумата достига до 50 000 лв. без ДДС на месец.

Съдът констатира, че  Велков е подготвил  договора с „Делта гард“ в случая с ТВ7 още преди да бъде назначен официално за синдик по това дело.  Той сключва анекс, че при предсрочно прекратяване или забава на плащанията по договора за охрана ТВ7 би дължала неустойка от 914 000 лева. По-късно сключва подобен договор с анекс за обезщетение, което би дължала „Балкан българска телевизия“  сумата е 750 000 лева.  Всичко това се е случило, въпреки че сградата на телевизиите са имали физическа охрана, видео-наблюдателна техника и специален пропускателен режим. Панайот Велков признава това в своята кореспонденция до съда.

Нещо повече, с поредния сключен договор П. Велков е създал потенциален нов кредитор на длъжника и е допуснал създаването на голяма сума вземане от страна на охранителната фирма“, казва съдът, като добавя, че за  някои анекси,  Велков не е уведомявал съда, както и не е искал разрешение за промяна на вече приложения по делото договор за охрана.

Изборени са платежни нареждения в полза на  „Делта Гард“ ООД,  за които съдът казва, че: Няма обяснения от синдика кога и как са възникнали тези задължения към охранителната фирма, както и защо се налага само тези задължения на длъжника към точно това дружество да бъдат погасени, при това една част и авансово.  Липсва яснота за произхода на средствата, които Велков е превел, тъй като съдът не е давал разпореждане за предплащане на разноски от кредиторите, а длъжникът с молба до съда е поискал да бъде отменена охранителната мярка – временен синдик.

„По този начин синдикът е увредил имуществото на ответниците„, потвърждава съдът фактите за освобождаването на  Панайот Велков.  Месец по-късно се стига до запори и дела и до споразумения „Делта гард“ да оттегли исковете си срещу двете телевизии, ако те до 3 дни ѝ платят 360 000 лв. Има заповеди на Велков, които доказват, че той е настоявал да се плаща на охранителите с предимство, докато е нямало пари за заплати на служителите.

За охраната на „Белведере дистрибуция“ и „Домейн Менада“   отново е сключен договор за охрана с „Делта гард“, но вътре не е посочена цена.  За счетоводство е сключен договор с фирмата „Активи плюс“ за 8000 лв. месечно, въпреки че „Белведере дистрибуция“ и „Домейн Менада“ имат счетоводители и охранители.

Министърът е длъжен да гарантира, че за синдици се назначават  само добросъвестни  лица 

На твърденията на Велков, че  съдебното решение е неправилно, а правото на министъра да издаде обжалваната заповед е погасено по давност, съдът казва:

Министърът на правосъдието е действал в рамките на правомощията си, установени от Търговския закон и издаденият акт съответства на целите, основанията и реда, установени от закона.  Засягането на правата и интересите на упражняващия дейност като синдик е обусловено и оправдано от защитата на интересите на държавата и обществото, които налагат дейността на синдик в производствата по несъстоятелност на търговски дружества да се осъществява само от лица, които притежават високи професионални качества и осъществяват правомощията си с необходимия професионализъм, точност и в съответствие със закона, казва съдът.

Посочва още, че: Законодателят е „възложил“ на министъра да гарантира, че само подходящи лица ще е допустимо да бъдат назначавани за синдици на дружества в несъстоятелност (в този смисъл решение на Европейския съд по правата на човека от 12.11.2013 г. по дело „Г. Костова срещу България“, жалба № 36181/05/).

Върховните съдии отбелязват, че процедурата по контрол върху дейността на синдиците е  различна от дисциплинарния  ред, а нарушенията във връзка с дейността на синдика не са дисциплинарни,  затова и “ по отношение на тях е неприложим института на погасителната давност за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание“.

Правомощието на министъра да изключи дадено лице от списъка може да бъде упражнено служебно и не е ограничено с давностен или преклузивен срок. Ето защо касационното възражение за изтекла давност е неоснователно и като такова не следва да бъде уважен„.

В заключение,  тричленният състав отсъжда, че  не са налице касационни основания за отмяна на проверяваното съдебно решение , а  Административен съд – Бургас е постановил  правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

След  изявлението на френския посланик Ксавие дьо Кабан, че в съдебната ни система има „гнили ябълки“  след опита  двете български дружества на   френска компании да бъдат тайно засвоени( с помощта на съда),  в обясненията си пред МП, синдикът Панайот Велков , заяви:  Посланикът на Франция за мен лично е „rotten, bad fruit“ (гнил плод )

Както се подразбира от решението на съда, бившият синдик разбира от гнили работи.  Очевидно е.

 

About De Fakto

Проверете също

Защитен свидетел по материали на СРП, свързани с Борислав Сарафов, е бил осветен и заплашван

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за закани с убийство срещу магистрати   Един от …

Общото събрание на адвокатите реши: без пълномощни на изборите, удължена дисциплинарна давност и никакво вписване в адвокатурата без изпит

Общото събрание на адвокатите в страната приключи с решения, които засягат цялата адвокатска общност. За …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.