Последни новини
Home / Законът / СЕС по българско дело: Възложителят на обществени поръчки може да въвежда по- високи изисквания от заложените в националното право

СЕС по българско дело: Възложителят на обществени поръчки може да въвежда по- високи изисквания от заложените в националното право

Defakto.bg

Директивата за обществените поръчки позволява на възлагащият орган да въведе по-високи критерии за техническите и професионалните способности на икономическите оператори, макар тези критерии да надхвърлят минималните изисквания, предвидени в националното право. 

Това обяви Съдът на ЕС по  дело С-195/21 Сметна палата  България, оповести пресслужбата на съда.

Решението е  по преюдициално запитване, отправено от Районен съд Луковит, и се отнася до тълкуването на Директива 2014/21/ЕС за обществените поръчки1.  Районен съд Луковит е сезиран с разглеждането на жалба от LB срещу Наказателно постановление, издадено от председателя на Сметната палата, с което на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 10 000 лева за нарушение на член 2, алинея 2 от Закона за обществените поръчки.
 

                Казусът

На 16 декември 2020 г. срещу кмета на община Луковит LB било издадено наказателно постановление от председателя на Сметната палата за допуснато административно нарушение по Закона за обществените поръчки на принципа на свободната конкуренция. Установеното нарушение се изразявало във въвеждането в обявление за обществена поръчка на по-строго изискване за професионална квалификация на техническия ръководител на обект, реализиран по проект за укрепване на свлачище – откос на път за регионалното депо за твърди отпадъци на територията на община Луковит.  Процедурата по обществената поръчка била открита с решение на кмета на общината в изпълнение на административен договор, сключен с министъра на околната среда и водите, в качеството му на ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014—2020“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, в максимален размер до 649 732,14 лева.
Наказателното постановление било обжалвано пред Районен съд Луковит.

Преюдициалното запитване

С отправеното преюдициално запитване българският съд иска основно да се установи дали разпоредбите на Директива 2014/24 допускат в обявленията за обществени поръчки възлагащият орган да определя високо изискване за квалификация от въведеното в националното законодателство.

  Преценката на Съда

Най-напред, Съдът приема, че отправеното запитване е допустимо, макар прогнозната стойност на обществената поръчка по главното производство да е под прага на приложимост на Директива 2014/14.  Това е така, тъй като разпоредбите на посочената директива са транспонирани в българския правен ред със Закона за обществените поръчки, който се прилага към всички процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани с безвъзмездна помощ от европейски фондове, независимо от стойността на поръчките.  Следователно разпоредбите на Директива 2014/24 са станали пряко и безусловно приложими, вкл. и към подобни поръчки, които обикновено остават извън нейния обхват

По-нататък, Съдът постановява, че възлагащият орган е в състояние най-добре да прецени собствените си нужди и именно поради това законодателят на Съюза му е предоставил широко право на преценка при определянето на критериите за подбор.  В тази връзка разпоредбите на Директива 2014/24 предоставят на възлагащият известна свобода, за да определи кои изисквания за участие в процедура за възлагане на поръчка счита за пропорционални и подходящи на предмета на поръчката и свързани с него, и за необходими, за да се гарантира, че кандидатът или оферентът има както правните и финансовите възможности, така и техническите и професионалните способности да изпълни възлаганата поръчка.

Накрая, Съдът стига до извода, че щом изискването за квалификация е оправдано от предмета на поръчката, пропорционално на този предмет и отговарящо и на другите предвидени условия, разпоредбите на Директива 2014/24 не са пречка възлагащият орган да наложи в обявлението за поръчка изисквания, които надхвърлят минималното ниво, установено от националната правна уредба.

Поради това Съдът приема, че Директива 2014/24 допуска възможността в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка възлагащият орган да наложи като критерии за подбор, свързани с техническите и професионалните способности на икономическите оператори, изисквания, които са по-стриктни от минималните изисквания, поставени от националната правна уредба, стига такива изисквания да са необходими, за да се гарантира, че кандидатът или оферентът има техническите и професионалните способности да изпълни възлаганата поръчка, да са свързани с предмета на поръчката и да са пропорционални на този предмет.

1 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65), изменена с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2365 на Комисията от 18 декември 2017 г. (ОВ L 337, 2017 г., стр. 19).

About De Fakto

Проверете също

Президентът: Имаме нужда от пълноценна съдебна реформа, която изключва произволни арести и избирателното правосъдие

„Големият проблем в България е избирателното правосъдие. С това нещо трябва да се справим. Не …

Становище по НПК: САК остро възразява срещу отнемането на права от обвиняемия при задържане под стража

Съдът предоставя на обвиняемия и неговия защитник възможност да се запознаят с доказателствата, въз основа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

12 − eleven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.