Последни новини
Home / Актуално / Кандидатите съдии за 6-ма изборни членове на Висшия съдебен съвет станаха 15

Кандидатите съдии за 6-ма изборни членове на Висшия съдебен съвет станаха 15

Defakto.bg

ВСС публикува  предложенията за издигане кандидатурите на Атанас Атанасов и Владимир Вълков – съдии в Софийски градски съд (СГС), и Даниела Александрова – заместник-председател на Софийския районен съд (СРС). В последния ден от срока за издигане на кандидатури в деловодството на ВСС са депозирани 5  номинации на Дора Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София, Антоанета Аргирова и Татяна Жилова – съдии в Административен съд – София-град, Красимир Лесенски от Районен съд – Пазарджик, Йордан Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе.

Към момента са издигнати 15 кандидатури за 6-ма изборни членове на ВСС от Съдийската колегия.

 

Съдия Атанас Атанасов е предложен от магистрати от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища в София, Пловдив и Варна, СГС и окръжните съдилища в Ловеч и Благоевград, Административен съд – Бургас, СРС и районните съдилища в Ловеч, Луковит и Благоевград.

Той има над 22 години стаж като съдия. Последователно е заемал длъжностите „младши съдия“, „съдия“ в СРС и в СГС, бил е командирован в Апелативен съд – София. Той е сред първите членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, както и една от  контактните точки на Европейската съдебна мрежа за България. Съдия Атанасов е бил  член и председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. Участвал е в множество работни групи за законодателни промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, за транспониране на инструменти от правото на Европейския съюз, бил временен преподавател в Националния институт на правосъдието. Според предложителите, чрез своите лични качества и инициативност, той може „да допринесе до утвърждаване на независимостта и репутацията на съдебната власт, до основано на прозрачност и насочено към обществения интерес нейно администриране и за защита на професионалните интереси на съдиите, на обективното, предвидливо и честно тяхно кариерно развитие“.

Съдии от Апелативен съд – София, СГС и от Административен съд – София-град предлагат Татяна Жилова – съдия в АССГ за изборен член на ВСС. Тя има над 23 години юридически стаж, като в АССГ правораздава от създаването му през 2007 г. През 2009 г. е защитила магистърска степен по Право на Европейския съюз, а от 2020 г. е придобила образователна и научна степен „Доктор по Право на интелектуалната собственост“.  Завършила е следдипломни квалификации по Европейско право в Университета Нанси и Университет Страсбург, провела е краткосрочни стажове в административните съдилища в гр. Шверин и гр. Дрезден – Германия. Тя е лектор в Националния институт по правосъдие и в Юридическия факултет на Софийския университет, и е била лектор в Техническия университет в София. През 2021 г. е избрана за председател на Съюза на съдиите в България. Предложителите мотивират кандидатурата ѝ с безспорните – професионална компетентност и организационни умения, независимост и авторитет сред съдиите и съдебните служители. Те заявяват, че „високият професионализъм и достойнство на съдия Татяна Жилова, ясното ѝ разбиране за съдържанието на принципите на независимост и безпристрастност, както и на волята ѝ неотклонно да ги отстоява, ще допринесат за подобряване на дейността на ВСС, за утвърждаване на висок стандарт в правораздаването и за издигане на доверието и авторитета на съдебната власт.

Владислава Цариградска съдия в Районен съд – Луковит предлага кандидатурата на съдия Владимир Вълков Вълков. Същият има над 25 години стаж в съдебната система, като кариерата му започва като младши съдия в СГС, след което е съдия в СРС, а в момента – в СГС. В предложението се акцентира на комплексния задълбочен и аналитичен подход в правораздавателна дейност на съдия Вълков, основан на мотивираното прилагане на националното, европейското и международно право. Отбелязано е, че той е основоположник на нова съдебна практика, неотклонно отстоява и работи за подобряване на условията на труд и за оптимизиране на процесите, съобразно актуалните научни и практически достижения, включително актуализирането на част от извършваните типови действия. Обръща се внимание, че неговата концепция за времевата тежест на процесуалните действия е водещ критерий за регулиране и измерване на натовареността, която е възприета и въведена от ВСС. Според съдия Цариградска, кандидатът смело и открито е демонстрирал непримиримост към опитите за посегателства срещу съдийската независимост, както и разбиране, че съдийската солидарност и подкрепа е базата за авторитетното правосъдие, вдъхващо доверие и сигурност у обществото. Изразено е убеждение, че кандидатът ще „бъде този доказал се реформатор, отстояващ съдийския активизъм и представляващ достойно цялата съдийска общност“.

Съдии от СРС предлагат кандидатурата на Даниела Александрова, която има над 16 годишен стаж в органите на съдебната власт. Тя е била последователно младши прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, прокурор в СРС, съдия в СРС, като от 2017 г. е заместник-председател и ръководител на Трето гражданско отделение. В предложението е посочено, че придобитият от кандидата административен опит ще позволи „при избирането ѝ за член на ВСС незабавно да се заеме с разрешаването на натрупаните тежки проблеми при функционирането на съдебната система, свързани с огромното забавяне на атестации и конкурси, с електронното правосъдие и други“. Изразена е увереност, че тя в значителна степен ще спомогне за разрешаването на проблемите на районните съдии в страната и за балансиране интересите на всички работещи в система, както и взимането на справедливи и обосновани решения. Според колегите ѝ нейният професионален опит и доказана работоспособност ще допринесат за „ефективното и в изключителен обществен интерес подобряване дейността на съдебната система, както и за утвърждаване на независимостта, интегритета и авторитета на Висшия съдебен съвет“. Кандидатурата на съдия Александрова е депозирана на 16.04.2022 г.

Дора Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София (СОС) и ръководител на Гражданското отделение, е номинирана от съдии от САС, СГС, СОС и Районен съд – Пирдоп. Професионалният ѝ стаж започва през 2004 г. като младши съдия в СОС. В периода 2005 – 2016 г. заема длъжността „съдия“ в Районен съд – Сливница, като от 01.12.2010 г. до 31.12.2012 г. е командирована в Софийски градски съд, след което в СОС. През 2016 г. е назначена в СРС, като отново е командирована в СОС. От 19.07.2017 г. е съдия в СОС, като от 25.02.2020 г. е назначена за заместник-председател на съда. В предложението се посочва, че натрупаният професионален опит в различни по степен съдилища, с различна натовареност и различни специфични проблеми, „е достатъчен, за да идентифицира нуждата от промяна в работата на съдилищата в обществен интерес и да генерира идеи за оптимизиране функционирането на системата“. Обръща се внимание, че тя е показала готовност да поема отговорност, да отстоява своята и на институциите независимост, притежава изключително организационни умения и висока компетентност. Изразено е убеждение, че „нейната кандидатура за член на Висшия съдебен съвет е достойна да получи подкрепа“.

Кандидатурата на Антоанета Аргирова – съдия в АССГ, е предложена от съдии във Върховен административен съд, Апелативен съд – София, СГС и Специализирания наказателен съд. В периода 1997 г. – 2005 г. тя е  била щатен асистент по Семейно и наследствено право в Бургаския свободен университет. Тя има над 24 години юридически стаж. Била е младши съдия в Окръжен съд – Хасково, а от 2007 г. е съдия в АССГ. През 2009 г. е защитила магистърска степен по Право на Европейския съюз. Преподавател е в ЦОА „Кръстю Цончев“. Колегите ѝ я номинират с аргументи за нейната висока професионална компетентност, безупречна нравственост и публично отстояваните позиции в защита на ценностите на независимото правосъдие. През 2015 г. тя е участвала в обществените дебати за промените в Конституцията на Република България. Акцент е поставен върху нейната професионална смелост, съдийско достойнство и знания в областта на административното право и процес, като гаранция, безкомпромисно да отстоява като член на ВСС съдебната независимост и да съдейства за доброто и компетентно администриране на съдебната власт. Изразена е убеденост, че „високият професионализъм и изявена независимост на съдия Антоанета Аргирова, както и на волята ѝ неотклонно да отстоява принципа на правовата държава, ще допринесат за подобряване на дейността на ВСС и за издигане на доверието и авторитета на правосъдието“.

Кандидатурата на съдия Красимир Лесенски от Районен съд – Пазарджик е предложена от съдии от ВКС, САС, СГС и СРС, които се мотивират с неговата „безукорна професионална биография и пълноценна реализация като добър и уважаван съдия, гражданин и човек“. В съдебната система работи от 2013 г. като първоначално е младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик, а след това съдия в Районен съд – Пазарджик. В периода от октомври 2019 г. до февруари 2022 г. е командирован в Административен съд – Пазарджик. „Съдия Лесенски не е конформист, винаги е проявявал чувствителност към острите проблеми на съдебната власт и е показвал готовност открито да участва в тяхното дефиниране и търсене на решение за преодоляването им“, посочват предложителите от различни съдилища. При издигането на неговата кандидатура, те са водени от разбирането, че „компетентното и почтено съдийско самоуправление за укрепване на независимата съдебна власт“ изисква от съдиите да задълбочат взаимното си опознаване и разбирането за спецификата на всеки съдебен регион. Според тях именно това убеждение на съдия Лесенски е гаранция, че няма да „допусне несправедливо третиране на отделни съдилища и съдии и ще търси справедливи решения в обществен интерес на съществените проблеми на съдебната власт, свързани с нейната независимост, прозрачност и отчетност“.

Предложението за издигане на Йордан Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе, е направено от съдии от САС, СГС, Окръжен и Районен съд – Русе, както и от Районен съд – Ловеч. Професионалният път на кандидата започва като младши съдия в Окръжен съд – Русе през 1992 г., след което е съдия в Районен съд – Русе, като за отделни заседания е командирован в Районен съд – Бяла, а през декември 1999 г. постъпва като съдия в Окръжен съд – Русе. Кандидатурата му е мотивирана с показания професионализъм, почтеност и етично поведение, открито изразяваната позиция по проблемите на съдебната власт, неговата ангажираност и убеждения в областта на съдебното администриране и отстояване на независимостта; проявяваните чувство за професионален дълг и отговорност пред колегите, както и способност да отговаря на правните предизвикателства. Според колегите му „професионалният капацитет и моралният интегритет на съдия Дамаскинов са необходимите качества за разгръщане на основната функция на Висшия съдебен съвет по отстояване на независимостта на съдебната власт и за възстановяване на репутацията му на орган, който защитава върховенството на правото и преследва  прозрачни и общественополезни цели“.

 

About De Fakto

Проверете също

Над 130 участници в Международна конференция „Стоп на омразата“ се обявиха за толерантност между хората

За мен е чест да открия конференцията „Стоп на речта на омразата“ с организатори Прокуратурата …

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.