Последни новини
Home / Законът / ВАС пита КС: Докога работят Главният инспектор и инспекторите с изтекъл мандат и може ли Инспекторатът да спре временно дейността си заради бездействието на НС

ВАС пита КС: Докога работят Главният инспектор и инспекторите с изтекъл мандат и може ли Инспекторатът да спре временно дейността си заради бездействието на НС

Defakto.bg

Пленумът на Върховния  административен съд  поиска задължително  тълкуване от Констититуционния за статута на Главния съдебен инспектор, инспекторите и на  Иниспектората към ВСС , след като е изтекъл мандата им.  Поискано е да бъде разяснена нормата на чл. 132а от Конституцията във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от нея.

В основата на питането стои изборът между две ценности на Конституцията  – мандатността и непрекъснатостта във функционирането на орган на държавна власт, посочват върховните  съдии.

Поставените за тълкуване въпроси са два:
1. Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори?
2. Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите и бездействие на Народното събрание, задължено по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите?“.

Като изброяват  множество решения на КС, върховните съдии казват:   Липсата на ясен отговор на поставените тълкувателни питания е обусловило различни тълкувания и колебания в практиката както на съдилищата (общи и специализирани), така и на други държавни органи (съдийска колегия на ВСС, ИВСС) във връзка с обстоятелството, че мандатът на главния инспектор е изтекъл през месец април 2020 г., а този на инспекторите през месец февруари 2020 г.

Основният правен проблем е застрашената правна сигурност, смятат съдиите

Поставя се под съмнение валидността на много актове на ИВСС за периода от изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите до настоящия момент, а и занапред, сочат те.
В искането е отбелязано, че в подобна ситуация съдебната власт в България не изпада за първи път. От м. януари 2013 г. главният инспектор продължава да действа след изтеклия си мандат пак поради неизбиране на нов главен инспектор на ИВСС. И тогава се повдига въпросът за компетентността на органа да  осъществява конституционните си правомощия.

Постановено е решение № 3963 от 21.03.2014 г. по адм. д. № 10272/2013 г., в което тричленен състав на ВАС приема, че: „С цел непрекъсваемост на работата на този орган чл. 44, ал. 1 от ЗСВ изисква Народното събрание да избере нов главен инспектор и инспектори не по-късно от един месец преди изтичането на техния мандат. С така уредената процедура по избор е заложено реализирането на един от основните принципи на функциониране на администрацията, непрекъсваемостта в нейната дейност. С него се гарантират последователност и приемственост в държавните органи и тяхната дейност. Чрез мандатността се цели ефективно функциониране на институциите и временното осъществяване на пълномощия до избиране на приемник не следва да се възприема като насочено към преодоляване на демократичния принцип за ротация. Функционалната необходимост от непрекъсваемост предотвратява междувластието, като осигурява успешното функциониране на държавните органи и е в основата на демократичния процес, изискващ работещи институции, като гаранция за съществуването на правовата държава.“.

Това решение е оставено в сила от петчленен състав на ВАС с решение № 8749 от 25.06.2014 г. по адм. д. № 5698/2014 г.1 Така всички актове на Инспектората в този период остават валидни.

Сега отново се поставя на дневен ред този въпрос, казват върховните  магистрати и сочат, че тъй като решението на ВАС няма общозадължителна сила,  

         няколко съдилища в свои решения оспорват компетентността на ИВСС

            поради изтичане мандата на настоящия му персонален състав.

Върховните съдии изброяват:

Застрашена е валидността на актовете на ИВСС, постановявани във времето след изтичане на мандата на неговите членове.
Поставени под въпрос са и бъдещите действия на ИВСС, тъй като са налице не малко случаи, в които се оспорва компетентността на Инспектората. Например съдебни състави (Решение № 20006578 от 30.11.2021 г. по административно наказателно № 14980 по описа за 2020 г. на Софийски районен съд, 105-ти състав; Решение № 1239 от 08.12.2021 г. по административно наказателно дело № 20211110207680 по описа за 2021 г. на Софийски районен съд, 106-ти състав; Решение № 1547 от 31.12.2021 г. по административно наказателно дело № 20211110215070 по описа за 2021 г. на Софийски районен съд, 121-ви състав) отменят наказателните постановления на главния инспектор, издадени на основание чл. 408д, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), с мотива, че мандатът му е изтекъл; отказва се разрешаване на достъп до банкова тайна при осъществяване на правомощията на органа по глава девета, раздел Iа ЗСВ – проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите (Решение № 39 от 24.01.2022 г. по ч. гр. дело № 20224120100113 по описа за 2022 г. на Районен съд – Горна Оряховица, VIII състав). Друг състав (Решение от 28.01.2022 г. по адм. дело № 1903 по описа за 2021 г. на Административен съд – Варна, IV състав) приема, че издаденият от инспектор акт (решение по жалба, подадена по реда на чл. 38в от Закона за защита на  личните данни) е нищожен, поради изтеклия на 18.02.2020 г. мандат на инспектора.2
Поставя се под въпрос и дейността на ИВСС, досежно правомощието на органа по чл. 312, ал. 1, т. 3 ЗСВ – да прави предложения за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор или следовател.

С решение по т. 8.1. и т. 9.2. от протокол № 12 от заседание на съдийската колегия на ВСС, колегията отказа да образува дисциплинарни производства по две предложения на ИВСС за налагане на дисциплинарни наказания, с мотива, че изтеклият мандат на главния инспектор и инспекторите „поставя под въпрос законосъобразността на приетите от ИВСС решения“. Съдийска колегия на ВСС приема, че „в конкретния случай предложението е направено от орган извън рамките на неговата времева компетентност“.

Всичко това поставя въпроса, значи ли, че  ИВСС няма да осъществява конституционните си функции за неопределен период от време.
Що се отнася до правния интерес от тълкуването, той се засилва от обстоятелството, че в подобна ситуация могат да се окажат и други, предвидени в Основния закон постоянно действащи органи, чиито членове са с конституционно определен мандат, а съставът им се конституира чрез избор или назначаване от друг/други държавни органи.
Всичко посочено до тук, обосновава наличието

както на правен проблем, така и на правен интерес от решаването му,

които изискват задължително тълкуване на разпоредбите на Основния закон от Конституционния съд в изпълнение на правомощието му по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията.

Като избороява множество тълкувателни решения на КС, Пленумът на ВАС посочва, че „дадени предходни тълкувания не са процесуална пречка за произнасяне по настоящето искане за даване на задължително тълкуване на конституционните разпоредби по поставените в искането въпроси“.

Подобна хипотеза би могла да възникне и по отношение на други постоянно действащи органи, чиито изборни членове са с определен мандат, пише в искането.
Въпросът за мандатите е бил предмет на редица спорове пред Конституционния съд, които по същество засягат установената в Конституцията схема на сроковете на висшите органи и длъжности в демократичната държава: Народното събрание – 4 г., президентът на републиката – 5 г., изборните членове на Висшия съдебен съвет – 5 г., главният инспектор на ИВСС – 5 г., инспекторите от ИВСС – 4 г., главният прокурор и председателите на ВКС и ВАС – 7 г., конституционните съдии – 9 г., административните ръководители в съдебната власт – 5 г., кмет на община и общински съвет – 4 г. В рамките на тази конституционна схема се разполагат вече на законово равнище и мандати в други конституционно предвидени институции: управител  и подуправители на БНБ – 6 г., председател и членове на Сметната палата – 9 г. и др.  Тази схема е разчетена за идеално прилагане – пълният мандат изтича и по установения ред започва нов пълен мандат и т.н. Това е правилото. А изтичането на мандата, когато не е извървяна процедурата за определяне титуляра на новия мандат, представлява едно от възможните изключения. Това изключение в някои случаи има изрична конституционна уредба (чл. 64, ал. 2), но в останалите няма.

В заключение върховните съдии обобщават, че  Конституционният съд не е разглеждал в досегашната си практика проблемите, които поставя колизиятаизтекъл мандат на всички членове на органа, бездействие на конституиращия/конституиращите орган/органи и нуждата от осигуряване на континюитет в дейността на конституционноустановен постоянно действащ колективен орган, чието функциониране ще бъде невъзможно и поради това преустановено за неопределено време, излагайки на сериозен риск функционирането на цяла една система от държавни органи,  водейки до невъзможност за изпълнение на конституционни и законови правомощия на органи на държавна власт, като по този начин би се създала правна несигурност и хаос и биха се засегнали по непоправим начин редица обществени отношения, което обуславя и правния интерес от исканото тълкуване.

При противоречие между две конституционно защитими ценности, тогава когато те не могат да се съвместят, а именно изискването за мандатност и изискването за непрекъснато функциониране на конституционноустановени органи, какъвто е ИВСС, възниква конституционноправният въпрос на коя от двете следва да се даде приоритет. Според пленума на ВАС този въпрос е от компетентността единствено на Конституционния съд.

 

About De Fakto

Проверете също

Над 130 участници в Международна конференция „Стоп на омразата“ се обявиха за толерантност между хората

За мен е чест да открия конференцията „Стоп на речта на омразата“ с организатори Прокуратурата …

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.