Последни новини
Home / Законът / Ген.адвокат по българско дело: Съдът трябва да изясни дали прокуратурата защитава обществен интерес като използва лични данни по дело срещу нея

Ген.адвокат по българско дело: Съдът трябва да изясни дали прокуратурата защитава обществен интерес като използва лични данни по дело срещу нея

Defakto.bg
Генералният адвокат Campos Sánchez-Bordona

Могат ли в хода на наказателно производство да се обработват лични данни на лица в различно процесуално качество и изпълнява ли прокуратурата задача в обществен интерес,  когато осъществява защитата си по дела за вреди, причинени от нейни действия или бездействия?

На тези въпроси предлага отговор генералният адвокат г-н Campos Sánchez-Bordona в заключението си от днес по дело С-180/21.
Заключението е представено във връзка с преюдициално запитване, отправено от Административен съд Благоевград, за тълкуването на Регламент (ЕС) 2016/6791 (наричан по- нататък „ОРЗД“), съдържащ общата правна уредба в областта на защитата на личните данни, и на Директива (ЕС) 2016/6802 (наричана по-нататък Директивата), съдържаща специалната  уредба на този въпрос по отношение на наказателните производства.

Казусът

Запитващата юрисдикция е сезирана с жалба от VS срещу решение на Инспектората към Висшия съдебен съвет, с което е отхвърлено оплакване на жалбоподателя за неправомерно обработване на личните му данни от страна на прокуратурата. Твърденията на VS са свързани с два конкретни случая.

Първо, с използване на личните му данни, събрани във връзка с качеството му на пострадал по досъдебно производство за последващо обработване в качеството му на обвиняем по същото производство.  Това производство впоследствие е прекратено по давност.

Второ, с използване на личните му данни, събрани по прокурорски преписки, приключили с отказ да се образува наказателно производство, по гражданско дело, образувано по иск срещу Прокуратурата на Република България за обезщетение за вреди поради прекомерната продължителност на прекратеното по давност досъдебно производство.

Копия от преписките са представени във връзка със защитата на прокуратурата по предявения граждански иск.

Преюдициалното запитване

Въпросите на запитващата юрисдикция обхващат законосъобразността на използването на личните данни на VS в два последователни момента от едно и също наказателно производство и законосъобразността на обработването на личните данни на VS, събрани по прокурорски преписки, които тя иска да използва във връзка с гражданско дело, по което е ответник по предявен от VS иск.

Заключение на генералния адвокат

Най-напред, генералният адвокат уточнява, че по отношение на личните данни на VS, обработвани в хода на прекратеното по давност наказателно производство, е приложима Директивата, но по отношение на предаването на личните данни за гражданското производство е приложим ОРЗД, щом това предаване е осъществено за цели, различни от наказателното преследване (при условие че дейността попада в обхвата на правото на Съюза).

По отношение на Директивата, генералният адвокат прави езиково, систематично и контекстуално тълкуване на относимите разпоредби и стига до извода, че в разглеждания случай личните данни са обработвани с една и съща цел (целта на „разследване“), независимо от обстоятелството, че процесуалното качество на VS се е променило в хода на производството от пострадал на обвиняем.  Налице е логична приемственост между първоначалното обработване на данните и обработването, довело до привличането на участника като обвиняем.

По отношение на ОРЗД, генералният адвокат приема, че в конкретния случай при приобщаването на личните данни на VS, съдържащи се в преписките, към гражданското дело са извършени няколко „операции“, съставляващи „обработване на данни“ от страна на прокуратурата, без съгласието на субекта на данните.

Поради това в заключението си генералният адвокат анализира различните хипотези, при които подобно обработване би било законосъобразно, и по специално дали участието на прокуратурата като представляваща държавата в предявен срещу нея иск за извъндоговорна отговорност за вреди, които е  причинила, съответства на изпълнение на задача от обществен интерес по смисъла на ОРЗД.    В тази връзка според генералния адвокат запитващата юрисдикция следва да провери дали е налице изпълнение на задача от обществен интерес, която е възложена на прокуратурата в защита на имуществото на държавата.

1 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).
2 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването,
разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и
относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119,
2016 г., стр. 89).

About De Fakto

Проверете също

След 12 часа дискусии по Изборния кодекс в петък, заседанието приключи с обещание за дело в съда (обновена)

След 12 -часов дебат по извънредните  промени в изборното законодателство,  петъчният  парламентарен ден приключи с …

Съобщение на Инспектората към ВСС за нов образец на имуществените декларации

Инспекторатът към ВСС разпространи съобщение за утвърждаване на нов образец на имуществените декларации по чл. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.