Последни новини
Home / Актуално / 20 съдии и съдебни служители с остра декларация срещу идеята да бъде закрит районния съд в Каварна

20 съдии и съдебни служители с остра декларация срещу идеята да бъде закрит районния съд в Каварна

Defakto.bg
РС Каварна обслужва 21 населени места  с над 20 хил.души население, тъй като обхваща и територията на община Шабла, чак до границата на Дуранкулак. Ако територията на община Балчик е 500 кв км, на Каварна и Шабла е 800. Населението на двете общини е 17 800, а на Балчик – 19 022, според последното преброяване.   Според Даниела Марчева от ВСС при представянето на проекта,  РС-Каварна струва на данъкоплатеца 920 000 лв. годишно. От тях обаче 630 хил. са заплати. Естествено, съдиите ще продължат да си ги получават, дори да се преместят в Балчик. Олга Керелска заяви, че решението на съдийската колегия от октомври м.г. е различно и се отнася да други съдебни райони, а сега изведнъж се появяват тези на Добрич и Габрово, а Перник липсва. Отоворено й бе, че за Перник „трябва да се помисли още малко“. “ Безумие е във време на война ние да закриваме съд, който обслужва ГКПП. Да не говорим, че най-голям процент от украинците влизат именно от Дуранкулак“, каза Цонко Цонев бивш кмет, общински съетник, а преди това и адвокат в града.  Той обобщи: „Това е като да бинтоваш здрава глава!“

 

Двадесет съдии и служебни служители от Районен съд Каварна остро протестират срещу предложението на  Съдийската на ВСС да бъде закрит съда в града им, а делата му да бъдат поети от РС  Балчик.

На 11 май  т.г. СК предложи да бъде открита процедура по оптимизиране на структурата и организацията на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич. Съдиите и  служителите от Районен съд – Каварна обаче изразяват категорично  несъгласие с предложеното  вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик.

В остра декларация съдиите и съдебни служители с подписите си  изразяват несъгласие с направеното предложение. В мотивите си те сочат, че СК не е изложила сериозни и убедителни аргументи“, които налагат именно Районен съд – Каварна да се влее в Районен съд – Балчик. „.. Още повече, че  Районен съд – Каварна е с по-голяма натовареност в сравнение с Районен съд – Балчик, както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела, пише в декларацията

Решението е взето без широко обсъждане с магистратит, казват съдиите.   „От момента на откриването си през 1993 г. и през всичките години на своята работа Районен съд – Каварна се е доказал като качествено работещ съд с компетентни и можещи съдии и съдебни служителиВливането на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата – правораздаването, което на практика означава защита правата и законните интереси на гражданите„, е посочват съдиите.
Магишстратите смятат още, че за бизнеса и гражданите, които разполагат с по-голям финансов ресурс обстоятелството, къде се провежда заседание на съда не е от особено значение, но обикновения гражданин, който търси подкрепата на съда, ще бъде възпрепятстван поради ограничения му достъп до правосъдие.

Де Факто публикува пълния текст и мотивите за декларацията на съдиите и служителите от от Районен съд – Каварна срещу предложението на СК на ВСС.

ДЕКЛАРАЦИЯ

против вливането на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик на съдиите и служителите от Районен съд – Каварна
Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето на извънредно заседание, проведено на 11 май 2022 г., т. 17.3., за откриване на процедура по оптимизиране на структурата и организацията на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич, съдиите и служителите от Районен съд – Каварна изразяват категоричното си несъгласие с взетото решение, предвиждащо вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик.

Мотивите за несъгласие с взетото решение от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се изразяват в следното:
Не са изложени сериозни и убедителни аргументи, налагащи именно Районен съд – Каварна да се влее в Районен съд – Балчик, а напротив, в разрез са с водещите и основни принципи: повишаване на качеството на правосъдието при запазване и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти.
В мотивите на предложението за оптимизиране на съдебния район на Окръжен съд – Добрич по протокол № 7 от заседанието на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.04.2022 г., не са отчетени и анализирани социално-демографската структура, икономическата активност и технологичната инфраструктура на населението на двете общини, които се обслужват от Районен съд – Каварна (община Каварна и община Шабла). Предложението за оптимизиране противоречи и на решението по т. 4 от протокол № 34 от 05.10.2021 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което е изразено съгласие са бъдат предприети действия за изготвяне на предложения по оптимизиране структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебните райони на окръжните съдилища в градовете Стара Загора, Ямбол и Перник, но не и за района на Окръжен съд – Добрич и по конкретно за Районен съд – Каварна и Районен съд – Балчик.

Така планираното вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик не намира оправдание в специфичните обществено-икономически условия в региона и няма да направи правосъдието нито по-бързо, нито по-евтино, нито по-достъпно, както и не съответства на дългогодишните традиции на устройство на съдилищата в България. Предвижданата промяна ще отдалечи правосъдието от българските граждани, което на практика е абдикация на държавата от основната й функция – да осигури реален достъп до правосъдие.

Решението за вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик е взето без широко обсъждане с магистратите, с другите юридически гилдии, с местните общности и т.н. Считаме, че преди да се предприемат стъпки за такава реорганизация, следва въпросите, които засягат достъпа до правосъдие да се обсъждат с всички пряко засегнати страни. При решението каква реформа да бъде извършена водещи следва да са единствено основните цели, заложени в Конституцията на Република България при осъществяване на правораздавателната дейност, а съдът следва да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Предвид отдалечеността на населените места от района на Районен съд – Каварна, изразяваме становище, че вливането на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик, ще ограничи достъпа до правосъдие на населението от двете общини.  Община Каварна е разположена на площ от 481.4 кв.км, има 21 селища и население 15 772 души, а община Шабла е с площ 329.6 кв.км, има 16 селища и население 5 073 души , т.е. Районен съд – Каварна обслужва общо население над 20 хиляди души, 37 селища на площ от 911 кв.км. Отстоянието на най-отдалечените населените места включени в районите на двете общини до седалището на съда е доста голямо, като от с. Дуранкулак до гр. Каварна е 40 километра. Пътищата на територията на двете общини са в лошо състояние и няма постоянни връзки с обществен транспорт. Следва да се отбележи, че населението от най-отдалечените населени места от община Шабла ще трябва да изминава около 60 км до Районен съд – Балчик, което с обществен транспорт е почти невъзможно, тъй като към настоящият момент автобусните линии са нередовни и по някой маршрути въобще липсват. В редица случаи достъпа на гражданите до Районен съд – Балчик може да става единствено с личен транспорт. Трябва да се обърне внимание и на факта, че в района на Районен съд – Каварна, живеят много възрастни хора (особено в селата) и хора с нисък жизнен стандарт, което препятства движението им с личен транспорт до отдалечени населени места. Географските разстояния и наличието на транспортна свързаност е важен критерии, с оглед на достъпа до правосъдие и в частност, с възможността на гражданите да посетят сградата на съда при минимум време и пътни разходи. Районен съд – Каварна като местоположение в рамките на отдалечеността до населените места е разположен така, че разстоянието до най-отдалечените населени места от Община Шабла и Община Каварна е около 40 км. Именно това обстоятелство е определящо за създаване на съда в гр. Каварна – за улеснение единствено на хората в двете общини.
Друг основен аргумент, който обуславя работата на съда, е особения статут на населените места.  Част от населените места са разположени в граничната зона на Република България с Република Румъния, което създава предпоставки за нарушаване на държавната граница и извършване
на престъпления от наши и чужди граждани, свързани с трафик на хора, дрога, превоз на контрабандни стоки и други тежки престъпления. В района на Районен съд – Каварна са включени ГКПП – Дуранкулак, Гранично полицейско управление – Каварна, Районните управления на МВР Каварна и Шабла. Съществена е и дейността на местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Наличието на държавна граница с Република Румъния, макар и пълноправен член на Европейския съюз, до голяма стенен повишава риска от извършени престъпления във връзка с нарушаване на държавната граница и трафика на хора, каналджийството и контрабандата. Закриването на дейността на съда в Каварна би довело до чувство за безнаказаност на лицата, склонни към извършване на престъпления и противообществени прояви. Риск за населението в настоящият момент е и бежанската вълна от Украйна, както и факта, че населението в двете общини Каварна и Шабла, наистина имат нужда от защита и сигурност, които намират именно в съда.

Съпоставката на действителната натовареност на Районен съд – Каварна и Районен съд – Балчик за последните 5 години (за 2021 г. в интернет страницата на ВСС са публикувани статистически данни само за първо шестмесечие) показва, че Районен съд – Каварна е с по-голяма натовареност в сравнение с Районен съд – Балчик, както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела. Средно за периода един съдия в Районен съд – Каварна е разгледал 35,09 дела на месец, а в Районен съд – Балчик – 32,55, като спрямо свършените дела тези показатели са съответно 28,99 дела на месец в Районен съд – Каварна и 25,74 в Районен съд – Балчик.

Факсимиле от справка за по-висока натовареност на съдиите от РС Каварна спрямо колегите им от РС Балчик

 

Към Районен съд – Каварна функционират държавен съдебен изпълнител, съдии по вписванията и бюро за съдимост, както и служба по вписванията. Значението на тези служби е огромно, защото на гражданите се налага да ползват най-често именно техните услуги.  Районният съд на практика е в центъра на широк спектър от дейности в областта на правораздаването, съдебната и гражданска администрация и обществените услуги.

При вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик, балансът на достъпа до съд и защитата на правата и законните интереси на гражданите ще се измести в техен ущърб, както и ще отдалечи голяма част от правните услугите на съдебната администрация от хората, които най-много се нуждаят от тях.
Не на последно място, не е налице синхронизация между Прокурорската и Съдийската колегии на ВСС при избора на реформа. Какво ще е отражението при вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик върху съществуването на Териториално отделение – Каварна към Районна прокуратура – Добрич, имайки предвид чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България, съгласно който структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.
Според нас, оптимизирането на структурата и организацията на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич чрез вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик не отговоря на обществените очаквания за ефективно, прозрачно, качествено, бързо, евтино и достъпно правосъдие.

Считаме, че при такова прекрояване на съдебната карта съществува риск за осъществяването на същинската дейност на съда и ролята и влиянието му в обществено-икономическите отношения в нашия регион и в държавата. За бизнеса и гражданите, които разполагат с по-голям финансов ресурс обстоятелството, къде се провежда заседание на съда не е от особено значение, но обикновения гражданин, който търси подкрепата на съда, ще бъде възпрепятстван поради ограничения му достъп до правосъдие. В такава ситуация хората биха били оставени без алтернатива, което от своя страна ще доведе до повишаване на чувство за безнаказаност и беззаконие. Такъв подход би довел до повишаване нивото на обществено напрежение и повишаване недоверието в съдебната власт като цяло.

От момента на откриването си през 1993 г. и през всичките години на своята работа Районен съд – Каварна се е доказал като качествено работещ съд с компетентни и можещи съдии и съдебни служители. Вливането на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата – правораздаването, което на практика означава защита правата и законните интереси на гражданите. В тази връзка е от изключително значение за всеки един човек и организация да има осигурен бърз и лесен достъп до правосъдие, и то не просто записан в нормативните документи и труден за реализиране на практика, а ефективен и облекчаващ ги.
С оглед гореизложеното, намираме, че вливане на Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик не би било целесъобразно и не би отговорило на обществените очаквания. Районен съд – Каварна разполага с необходимата база, оптимален брой съдии и служители, които с отговорност и професионализъм създават условия за справедливо, бързо и качествено правораздаване. Нашето становище е, че функционирането на Районен съд – Каварна гарантира достъпа до правосъдие на всички граждани и юридически лица и отговоря на очакванията на обществото.

 

1. Веселина Михайлова Узунова-Панчева …………………………………….
2. Емилия Димитрова Панчева – районен съдия ………………………………
3. Живко Павлов Георгиев – районен съдия ………………………………………………
4. Елена Евтимова Тодорова – държавен съдебен изпълнител …………………..
5. Борис Валентинов Томов – съдия по вписванията …………………………………
6. Севдана Костова Гавраилова – съдия по вписванията …………………….
7. Севдалина Димитрова Георгиева – главен счетоводител …………………
8. Красимира Василева Георгиева – административен секретар ………..…..
9. Митко Костадинов Димитров – системен администратор ………………..
10. Елена Божидарова Шопова – съдебен секретар …………………………….
11. Йорданка Ангелова Ялнъзова – съдебен секретар ………………………….
12. Ромелия Петрова Панайотова – съдебен деловодител-СИС …………….
13. Илияна Божилова Георгиева – съдебен деловодител-регистратура …….
14. Велка Марчева Демирова – съдебен деловодител …………………………
15. Кичка Панчева Димитрова – съдебен деловодител ………………………..
16. Мариана Йорданова Николова – съдебен архивар ………………………..
17. Кунчо Атанасов Иванов – призовкар ………………………………………
18. Радка Недева Георгиева – чистач ………………………………………….
19. Катя Милкова Йорданова – главен специалист в СВ – Каварна …………
20. Лилия Георгиева Манолчева – старши специалист в СВ – Каварна …….

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.