Последни новини
Home / Законът / В брой 62 на „Държавен вестник“ са публикувани важни промени в Кодекса на труда

В брой 62 на „Държавен вестник“ са публикувани важни промени в Кодекса на труда

Defakto.bg

В брой 62  на “Държавен вестник”  са  публикувани важни промени за работници и работодатели в Кодекса на труда 2022.  С тях се въвеждат следните нови права и задължения за страните по трудовото правоотношение:

 • Нов размер на срока за изпитване при срочен трудов договор – чл.70 КТ.  В  чл. 70, ал. 1 след думите „6 месеца“ се поставя запетая и се добавя „а когато за работата е определен срок, по-кратък от една година – срокът за изпитване е до един месец“.
 • Нови задължения за работника при паралелна  работа по два трудови договора – чл.111 от КТ.  В текста на чл. 111 думите „уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение“ се заменят с „уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси“.
 • Нови задължения за работодателя при промяна на трудовото правоотношение – чл. 66 и чл. 119 от КТ;
 • Нови задължения за работодателя да информира работниците и служителите за приетите в предприятието вътрешни правила за работната заплата; информация включително за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения-чл. 127, ал. 1 т. 5, т. 6 и т. 7  от КТ;
 • Зачитане на работно време през време на обучение за поддържане на квалификацията – чл. 228 в КТ;
   В чл. 228а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато по силата на нормативен акт, колективен трудов договор или споразумение към индивидуалния трудов договор работодателят е длъжен да осигури обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения в съответствие с изискванията на изпълняваната работа, времето на обучение се отчита като работно време. Когато е възможно, обучението се провежда в рамките на установеното работно време на работника или служителя. Всички разходи, свързани с обучението, са за сметка на работодателя.
 • Нов вид двумесечен платен отпуск за баща, отглеждащ дете до 8-годишна възраст – чл. 164в КТ;
 • Нови права за облекчени условия на труд за работници и служители, които имат семейни задължения и се грижат за зависими членове на техните семейства, известни като „Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения“ – чл. 167 б КТ;
 • (1) Работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.“
  3. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Право да предложи на работодателя измененията по ал. 1 има и работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Изменение на трудовото правоотношение по ал. 1 или 2 се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието. Работникът или служителят може преди изтичане на определеното време да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, непосредствено преди изменението.“
 • Нови промени и в Кодекса за социално осигуряване, с които се уреждат условията за получавене на парично обезщетение от бащите/ осиновителите за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, както за работещи по трудов договор така и за самоосигуряващи се лица – чл. 53 д от КСО;
 • Нови промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с осигуровки за бащи/осиновители, ползващи новия отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 • Нови промени в Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022 г., с които се определя дължимият размер на обезщетението за ползване на платения отпуск за бащи/осиновители за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 • Нови промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които се дава право на военнослужещите мъже на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда, за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 164 в от КТ, при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 167а от кодекса на труда (в чл. 203 ал. 3 ЗВОС).

Очаква се с  Наредбата за работното време, почивките и отпуските да бъде определен реда и начина за ползване на новия вид платен отпуск за бащите/осиновителите за отглеждане на дете до 8- годишна възраст.

 

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.