Последни новини
Home / Законът / В брой 62 на „Държавен вестник“ са публикувани важни промени в Кодекса на труда

В брой 62 на „Държавен вестник“ са публикувани важни промени в Кодекса на труда

Defakto.bg

В брой 62  на “Държавен вестник”  са  публикувани важни промени за работници и работодатели в Кодекса на труда 2022.  С тях се въвеждат следните нови права и задължения за страните по трудовото правоотношение:

 • Нов размер на срока за изпитване при срочен трудов договор – чл.70 КТ.  В  чл. 70, ал. 1 след думите „6 месеца“ се поставя запетая и се добавя „а когато за работата е определен срок, по-кратък от една година – срокът за изпитване е до един месец“.
 • Нови задължения за работника при паралелна  работа по два трудови договора – чл.111 от КТ.  В текста на чл. 111 думите „уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение“ се заменят с „уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси“.
 • Нови задължения за работодателя при промяна на трудовото правоотношение – чл. 66 и чл. 119 от КТ;
 • Нови задължения за работодателя да информира работниците и служителите за приетите в предприятието вътрешни правила за работната заплата; информация включително за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения-чл. 127, ал. 1 т. 5, т. 6 и т. 7  от КТ;
 • Зачитане на работно време през време на обучение за поддържане на квалификацията – чл. 228 в КТ;
   В чл. 228а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато по силата на нормативен акт, колективен трудов договор или споразумение към индивидуалния трудов договор работодателят е длъжен да осигури обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения в съответствие с изискванията на изпълняваната работа, времето на обучение се отчита като работно време. Когато е възможно, обучението се провежда в рамките на установеното работно време на работника или служителя. Всички разходи, свързани с обучението, са за сметка на работодателя.
 • Нов вид двумесечен платен отпуск за баща, отглеждащ дете до 8-годишна възраст – чл. 164в КТ;
 • Нови права за облекчени условия на труд за работници и служители, които имат семейни задължения и се грижат за зависими членове на техните семейства, известни като „Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения“ – чл. 167 б КТ;
 • (1) Работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.“
  3. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Право да предложи на работодателя измененията по ал. 1 има и работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Изменение на трудовото правоотношение по ал. 1 или 2 се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието. Работникът или служителят може преди изтичане на определеното време да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, непосредствено преди изменението.“
 • Нови промени и в Кодекса за социално осигуряване, с които се уреждат условията за получавене на парично обезщетение от бащите/ осиновителите за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, както за работещи по трудов договор така и за самоосигуряващи се лица – чл. 53 д от КСО;
 • Нови промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с осигуровки за бащи/осиновители, ползващи новия отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 • Нови промени в Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022 г., с които се определя дължимият размер на обезщетението за ползване на платения отпуск за бащи/осиновители за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 • Нови промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които се дава право на военнослужещите мъже на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда, за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 164 в от КТ, при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 167а от кодекса на труда (в чл. 203 ал. 3 ЗВОС).

Очаква се с  Наредбата за работното време, почивките и отпуските да бъде определен реда и начина за ползване на новия вид платен отпуск за бащите/осиновителите за отглеждане на дете до 8- годишна възраст.

 

About De Fakto

Проверете също

Зам.министър Мария Павлова: Европейските делегирани прокурори сами избраха празната сграда на „Раковски“ 134

От Министерството на правосъдието обявиха, че европейските делегирани прокурори сами са избрали да бъдат настанени …

Военният министър забрани на военните алкохол и наркотици в служебното време

Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов издаде  заповед, с която се забранява в служебно време …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.