Последни новини
Home / Законът / Правото на ЕС не допуска законодателство, което не позволява на лицата да узнават защо им е отказана международна закрила

Правото на ЕС не допуска законодателство, което не позволява на лицата да узнават защо им е отказана международна закрила

Defakto.bg

Отнемане на международната закрила поради опасност за националната сигурност: правото на Съюза не допуска унгарското законодателство, съгласно което заинтересованото лице или неговият представител имат само последващ достъп до досието, след като такъв им бъде разрешен, и на тези лица не се съобщават мотивите за решението. 
Разпоредбите на правото на Съюза не допускат органът, който взема решения относно молбите за международна закрила, системно да се основава на немотивирани становища, издадени от органи със специализирани функции, свързани с националната сигурност, които са установили, че дадено лице представлява заплаха за националната сигурност.  Това се казва в решение на Съда на ЕС по дело C-159/21 , за което съобщи пресслужбата на съда.

Случаят

През 2002 г. унгарски съд осъжда GM на лишаване от свобода за трафик на наркотични вещества. След като GM подава молба за убежище в Унгария, с решение от юни 2012 г. на Будапещенски градски съд,  наричан по-нататък „запитващата юрисдикция“  му е предоставен статут на бежанец. С решение, прието през юли 2019 г., Национална главна дирекция „Имиграционна полиция“  му отнема статута на бежанец и отказва да му предостави субсидиарната закрила, уредена с Директиви 2011/951 и 2013/322, като същевременно прилага спрямо това лице принципа на забрана за връщане.

Решението е взето въз основа на немотивирано становище на два специализирани унгарски органа — Служба за защита на конституцията и Център за борба с тероризма, наричани по-нататък  „специализираните органи“). В него двата органа правят извод, че пребиваването на GM застрашава националната сигурност. GM обжалва това решение пред запитващата юрисдикция.

Запитващата юрисдикция иска  да се установи дали унгарското законодателство относно достъпа до класифицирана информация е съвместимо с член 23 от Директива 2013/32 3, който определя  обхвата на правната помощ и на представителството на кандидата за международна закрила.  Съдът  иска да се установи и дали унгарската разпоредба, която изисква административният орган да се основе на немотивирано становище на двата специализирани органи, без да може сам да провери приложимостта на основанието за изключване на съответната закрила, е в съответствие с правото на Съюза.

Съдът постановява,  че Директива 2013/32 4, разглеждана в светлината на общия принцип, свързан с правото на добра администрация, и на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, не допуска национална правна уредба, според която съдържанието на  мотивите  за отхвърляне на молба за международна закрила или за отнемане на такава закрила се базира на данни, свързани с националната сигурност,  не се  съобщават. Посочената информация не може да бъде използвана за целите на евентуални последващи административни или съдебни производства.

Съдът уточнява също, че Директиви 2013/32 и 2011/95 5 не допускат национална правна уредба, съгласно която когато органи със специализирани функции, свързани с националната сигурност, са констатирали с немотивирано становище, че дадено лице представлява заплаха за националната сигурност, органът, който взема решения относно молбите за международна закрила, е длъжен системно да отказва  субсидиарна закрила на това лице или да отнема предоставената по-рано международна закрила на същото лице, като се основава на споменатото становище.

Съображения на Съда

На първо място, по отношение на въпроса за съвместимостта с правото на Съюза на националното законодателство, доколкото то ограничава достъпа на заинтересованите лица или на техния представител до поверителната информация, въз основа на която по съображения за защита на националната сигурност са били приети решения за отнемане или за отказ за предоставяне на международна закрила, Съдът припомня, че съгласно Директива 2013/32 6, когато държавите членки ограничават достъпа до информация или източници, разкриването на които би могло да застраши по-специално националната сигурност или сигурността на източниците, държавите членки трябва не само да предоставят на юрисдикциите, компетентни да се произнесат по законосъобразността на решението относно международната закрила, достъп до въпросната информация или тези източници, но и да създадат в националното си право процедури, които гарантират зачитането на правото на защита на заинтересованото лице 7. Действително, в тази насока държавите членки могат да предоставят на съветник на заинтересованото лице достъп до посочената информация, но тази процедура не е единствената възможност, която държавите членки имат, за да изпълнят посоченото задължение.
Държавите членки могат да направят изключение в случаите, когато разкриването на информацията или на нейните източници би могло да застраши националната сигурност, сигурността на организациите или на лицата, които предоставят информацията, или на лицето(ата), за което(ито) се отнася тя, или когато това би попречило на следствие, което е свързано с разглеждането на молба за международна закрила от компетентните органи на държавата-членка, или на международните отношения на държавите членки.

В тези случаи държавите членки: а) предоставят достъп до въпросната информация или източници, които са на разположение на органите, посочени в глава V; и б) създават процедури в националното право, които гарантират, че са зачитат правата на защита на кандидата. По отношение на буква б) държавите членки могат  да предоставят достъп до въпросната информация или източници на правен или друг съветник, който е преминал проверка за сигурност, доколкото информацията е от значение за разглеждането на молбата или вземането на решение за оттегляне на международна закрила.“

1 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст) (ОВ L 337, 2011 г., стр. 9).
2 Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 2013 г., стр. 60).
3 Съгласно параграф 1 от тази разпоредба: „Държавите членки гарантират, че правният или друг съветник, който е признат или оправомощен за такъв по националното право, който предоставя помощ или представлява определен кандидат по силата на националното право, получава достъп до информацията, която е събрана в досието на кандидата, въз основа на която се взема или ще бъде взето решение.
Дирекция „Комуникация“
Отдел „Преса и информация“ curia.europa.eu4 Става дума по-специално за член 23, параграф 1 от Директива2013/32 във връзка с член 45, параграф 4 от тази директива.
5 Става дума по-конкретно за член 4, параграфи 1 и 2, член 10, параграфи 2 и 3, член 11, параграф 2 и член 45, параграф 3 от Директива 2013/32 във връзка с член 14, параграф 4, буква а) и член 17, параграф 1, буква г) от Директива2011/95.
6 Член 23, параграф 1, втора алинея, букви а) и б).
7 Второто задължение се основава на член 23, параграф 1, втора алинея, буква б) от Директива2013/32

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.