Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: На бившия чешки премиер Андрей Бабиш валидно е отказан достъп до документи от разследването срещу него

Съдът на ЕС: На бившия чешки премиер Андрей Бабиш валидно е отказан достъп до документи от разследването срещу него

Defakto.bg

Решението на Парламента да откаже достъп до два документа по разследването срещу Анджей Бабиш,   бивш чешки министър-председател за злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси е валидно, обяви Общият съд на съда на ЕС.
Съдът е  констатирал, че е отпаднал правния интерес на дружеството Agrofert, учредено от Бабиш, да обжалва отказа  за достъп до доклад на Комисията,  изпратен с писмо от нея, до чешкия министър-председател. Известно е, че срещу бившия чешки премиер е  повдигнато обвинение за измама с евросубсидии.

Случаят

Жалбоподателят Agrofert, a.s. е чешко холдингово дружество, което контролира над 230 дружества, упражняващи дейност в различни сектори на икономиката, като земеделието, производството на храни, химическата промишленост или медиите. То е  учредено от г-н Andrej Babiš, който беше  министър-председател на Чешката република от 2017 г. до 2021 г. В резолюция на Парламента1 относно възобновяването на разследването срещу чешкия министър-председател във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси се потвърждава, че той продължава да контролира групата Agrofert след определянето му за министър-председател.  Тъй като счита това твърдение за неточно и желае да се запознае с източниците и информацията, с които е разполагал Парламентът, преди да приеме резолюцията, жалбоподателят подава пред последния заявление за достъп до няколко документа2. В първоначалния си отговор от 14 септември 2020 г. Парламентът посочва определени документи като публично достъпни и отказва достъпа до писмо на Комисията до чешкия министър-председател и до окончателния одитен доклад на Комисията относно одит на функционирането на въведените в Чешката република системи за управление и контрол за избягването на конфликти на интереси3.

Отказът на Mарламента е мотивиран  (с решение от 15 януари 2021 г.4)  с  изключението относно защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит, предвидено в Регламент № 1049/20015.  Сезиран с жалба за отмяна на това решение, Общият съд, от една страна, констатира отпадането на правния интерес на жалбоподателя да обжалва решението за отказ на Парламента да му предостави достъп до окончателния одитен доклад на Комисията, и от друга страна, отхвърля жалбата срещу решението за отказ за достъп до писмото на Комисията до чешкия министър-председател.

Съображения на Общия съд

На първо място, Общият съд установява, че  след публикуването на посочения доклад отказът на Парламента да предостави достъп до този документ вече не поражда действие, тъй като  Комисията публично го е  оповестила, а  отмяната на обжалваното решение в частта за отказа, не би донесла полза на жалбоподателя.

Решението на Комсията да не направи обществено достъпни някои данни в  окончателния одитен доклад, са обосновани с предвиденото в Регламент № 1049/2001 изключение, свързано със защитата на целите на дейностите по инспектиране, разследване и одит, а на изискванията за защита на определена информация, като лични данни или търговски тайни.  От това той заключава, че Парламентът не е издал посочения доклад и следователно не може да отиде по-далеч от оповестяването, направено от Комисията. При това положение публикуването на окончателния одитен доклад е донесло на жалбоподателя единствената полза, която той би могъл да получи в резултат от жалбата му, приема съдът.
Общият съд добавя, че фактът, че жалбоподателят е избрал да поиска достъп до окончателния одитен доклад от Парламента, а не от институцията, която го е издала, не води до  извода, че публикуването на този документ от Комисията представлява оповестяване от „трета страна“, тъй като именно Комисията го е издала.

Така съдът  заключава, че е отпаднал правният интерес на жалбоподателя да оспори обжалваното решение в частта му за отказа на Парламента да даде достъп до окончателния одитен доклад.

На второ място, Общият съд посочва, че в случая,   целта на  разследването от Комисията  е да се осигури съответствието на системите за управление и контрол на държава членка с правото на Съюза, не е постигната с приемането на обжалваното решение. Посочената цел не може да се ограничи само до анализа на въведените от съответната държава членка системи,  изпълнението на препоръките, формулирани от Комисията в нейния одитен доклад, също представлява етап за постигането на тази цел, отбелязва съдът. По този начин, осигурената с това изключение защита на целите на дейностите по разследване не приключва с приемането на окончателния одитен доклад, нито с изготвянето на последващото писмо на Комисията, с което тя  проследява изпълнението на препоръките, формулирани в посочения доклад. И в двата случая започват фазите на контакти с държавата членка, едната — по първоначалните препоръки, а другата — по тези, които остават отворени за обсъждане,  са част от дейностите по разследване, обхванати от това изключение.
Освен това Общият съд отхвърля довода на жалбоподателя, че Парламентът не е доказал, че оповестяването на писмото на Комисията би могло да засегне разследването. Всъщност, от една страна, за да докаже връзката между писмото на Комисията и разглежданото одитно разследване, Парламентът е трябвало само да покаже, че това писмо е част от документите, свързани с дейностите по текущото разследване. От друга страна, мотивите в обжалваното решение са достатъчни, за да обяснят причината, поради която оповестяването на писмото на Комисията е можело да засегне целта на дейностите по одитното разследване, още повече че  чешкият министър-председател е участвал пряко, е важно да се зачита поверителността на диалога между него и Комисията.
Общият съд отхвърля  второто основание: невземането предвид на наличието на по-висш обществен интерес, обосноваващ оповестяването на писмото на Комисията.  Безспорно  е, че  наличието на правото на защита само по себе си представлява общ интерес, отбелязва съдът.  В случая обаче  това право се проявява чрез субективния интерес на жалбоподателя да се защити срещу сериозните критики, които Парламентът е отправил към него. И предполага, че интересът, на който се позовава жалбоподателят, не е общ, а частен интерес, а жалбоподателят не е доказал наличието на по-висш обществен интерес, обосноваващ оповестяването на писмото на Комисията.

П.П.С жалбата за отмяна се иска отмяна на актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако тя е  основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, създадена с отмяната на акта.

1 Резолюция 2019/2987 (RSP) на Европейският парламент от 19 юни 2020 г. относно възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чешката република във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси (ОВ C 362, 2021 г., стр. 37).
2 По силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).
3 Съгласно членове 72—75 и 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 320).
4 Решение A (2019) 8551 C (D 300153) на Европейския парламент от 15 януари 2021 г., с което последният отказва на жалбоподателя достъп до два документа относно разследването срещу бившия министър-председател на Чешката република във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси.
5 Изключение, предвидено в член 4, параграф 2, трето тире от Регламент № 1049/2021.

About De Fakto

Проверете също

Гешев: Закриването на спецправосъдието е национална трагедия, изгражда специализации в 28-те прокуратури в страната

Главният прокурор Иван Гешев инициира възстановяването на специализациите в 28-те прокуратури в страната.Целта е  да …

Съветът за криминологични изследвания набеляза три основни теми за 2023-а година

Съветът за криминологични изследвания (СКИ) проведе първото си заседание днес и набеляза три основни теми, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.