Последни новини
Home / Актуално / Бойко Атанасов сигнализира правосъдния министър за  „специална селекция“ на  следователи и прокурори, командировани от Гешев по високите етажи на прокуратурата

Бойко Атанасов сигнализира правосъдния министър за  „специална селекция“ на  следователи и прокурори, командировани от Гешев по високите етажи на прокуратурата

Defakto.bg
Столичният следавател Бойко Атанасов

 Следователят  предлага Иван Гешев да бъде отстранен  от поста  главен прокурор за злоупотреба с командироването на над 60 магистрати в  НСлС, ВКП и ВАП и уронване на престижа на съдебната власт

Следователят Бойко Атанасов от столичната следствена служба сезира правосъдния министър Крум Зарков за мащабно командироване от главния прокурор Иван Гешев на следователи  и прокурори по високите  нива на Националното следствие, Върховна касационна и Върховна администратван прокуратури. По думите му, това е за сметка на останалите следователи и прокурори, които  поемат делата на командированите, а това затруднява работа по разследване на тежки икономически престъпления  и корупция.  Вместо временна мярка, командироването продължава с години, а  някои случаи още от времето на на предходния главен прокурор, казва следователят.

В сигнала си Атанасов е  изброил имена на над 60  командировани  следователи от специализираната прокуратуа и СГП,  за които има иформация  в масивите на  Висшия съдебен съвет.  За някои случаи  данни няма, казва той.  Огромно е и количествоот на прокурорите, сменили  амплоато си срещу по-малко работа и по-високо възнагрждения   Чрез командироването се създава специална селекция от свои хора, които получават по-малко работа срещу по-високо възнаграждение за сметка на колегите си.  Отплащат се  с вярност, отбелязва следователят.   Мащабното командироване не решава  кадрови недостиг, кадрите са повече от достатъчно.   “ От бройката на командированите следователи и прокурори,  която е огромна и много впечатляваща, се  формира   картина за изграждане на паралелна извънзаконова  структура от върховни магистрати  от най – близкото обкръжение на главния прокурор, които  може да бъдат изполвани по негово усмотрение за каквото той  реши“, е посочено в сигнала.

Всичко това излага на риск  функционирането на  държавното обвинение, смята следователят.

За  системни тежки нарушения на Закона за съдебната власт и действия, които уронват престижа на съдебната власт Иван Гешев трябва да бъде отстранен от поста главен прокурор,  предлага Бойко Атанасов на правосъдния министър.

Публикуваме с незначителни съкращения сигнала на Бойко Атанасов, даните, които той е събрал са публични:

 

 

С И Г Н А Л –ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ,

 

Сигнализирам Ви  по повод многобройни злоупотреби с власт от страна на главния прокурор и  настоявам  да  предприемете  действия и  стартирате процедура срещу Иван Гешев – главен прокурор на Република България  на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност  поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3 т. 5 от Конституцията на Република България.

От  встъпването си в длъжност  главен прокурор на Р.България лицето Иван Гешев  с действията си подкопава авторитета на съдебната власт,  както   вътре в органите на съдебната власт , така и извън нея, както със служебните си действия по служба така и с личното си поведение , смесвайки лични и служебни   отговорности  и причинява  невъзстановими вреди на авторитета на прокуратурата на Р.България.

Една от най важните причини да се обърна именно към вас, а не към инспектора на   ВСС или към Висшия съдебен съвет е, че  инспекторатът на ВСС и ВСС в конкретния случай  с пасивното си поведение да не контролират   правилното и законосъобразно   административното функциониране на органите на прокуратурата,  са пасивни съучастници в административните действия на главния прокурор,  с които  той системно злоупотребява в ущърб на  органите на прокуратурата.

В прокуратурата на Р.България е налице порочна практика  и системна злоупотреба с власт от страна на  Главния прокурор Иван Гешев  за командироване на следователи от силно  натоварените следствени отдели към окръжните прокуратури в леко натоварената  национална следствена  служба. Като е видно от поддържания регистър от ВСС на командированите магистрати,  че за част от тях не са посочени  мотиви за командироването, а за други  се посочват текстове от ЗСВ, както и  наличие на „служебна необходимост“   както и цитирано дадено съгласие от страна  по  повишените без конкурс следователи .

С  отделни заповеди на административните ръководители на  окръжните прокуратури   след командироването на следователите в НСлС,  водените до този момент    досъдебни производства са преразпределят  на останалите в следствения отдел следователи.

Материалната компетентност  на   следователите от Националната следствена  служба  е  нормативно установена в чл.194 ал.2 от НПК 2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Разследването по дела за престъпления по чл. 334, ал. 2, чл. 335, ал. 2, чл. 341а, чл. 341б, чл. 342, ал. 3 вр. с ал. 1, предложения първо, второ и четвърто, чл. 343, ал. 3 вр. с чл. 342, ал. 1, предложения първо, второ и четвърто, чл. 349а, чл. 353в, чл. 356г – 356к от Наказателния кодекс се извършва от следовател при Националната следствена служба. Главният прокурор или оправомощен от него заместник може да възложи разследването и по други дела по ал. 1 да бъде извършено от следовател при Националната следствена служба. и чл.194а,ал.2 от НПК (2) Разследващи органи по дела от компетентност на Европейската прокуратура са следователите от Националната следствена служба, разследващите полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи, и разследващите митнически инспектори, определени със заповед на министъра на финансите по предложение на директора на Агенция „Митници.

Следователите  от СО-СГП  както и останалите следователи от  окръжните следствени отдели от окръжни прокуратури  имат материална  компетентност да провеждат  досъдебни производство   по текстове   съгласно  чл.194, ал.1 т.1,т.1а,т. 2,т.2а,т.3 и т.4 от НПК, а именно :

(1) Разследването се провежда от следователи по дела:

  1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г., доп., бр. 42 от 2015 г.)  за престъпления от общ характер по чл. 95 – 110,

чл. 123, чл. 212, ал. 5, чл. 286 – 289, чл. 295, чл. 299, чл. 334, ал. 2, чл. 335, ал. 2, чл. 341а, чл. 341б, чл. 342, ал. 3 вр. с ал. 1, предложения първо, второ и четвърто, чл. 343, ал. 3 вр. с чл. 342, ал. 1, предложения първо, второ и четвърто, чл. 349а, чл. 353в, чл. 356г – 356к, чл. 357 – 360 и чл. 407 – 419а от Наказателния кодекс;

1а. (нова – ДВ, бр. 42 от 2015 г.)  за тежки умишлени престъпления по глава втора, раздели I, IV, V и VIII от особената част на Наказателния кодекс, извършени от непълнолетни лица;

(доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., бр. 93 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 42 от 2015 г., доп., бр. 7 от 2018 г.) за престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет или от държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи или по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и от служители на Агенция „Митници“ в качеството им на разследващи органи и от органите по чл. 16, ал. 2 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

2а. (нова – ДВ, бр. 7 от 2018 г.)  за престъпления по чл. 201 – 205, 212, 212а, 219, 220, 224, 225б, 226, 250, 251, 253 – 253б, 254а, 254б, 256, 282 – 283а, 285, 287 – 289, 294, 295, 299, 301 – 307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; за престъпления, извършени в чужбина;

(нова – ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на съответната окръжна прокуратура.

Всичко  описано показва,  че   материална компетентност и  натовареността   на следователи  в СО-СГП ,  съпоставими с натовареността на следователите от НСЛС,  е  в пъти  по ниска от тази на следователите от СО-СГП респ. окръжните прокуратура.

Следователите  от чиито редици в СО-СГП  се командироват огромен брой магистрати  в по- ненатоварената НСлС , извършват разследване и  по   Европейски заповеди за разследване,  каквито следователи в НСлС  не извършват , както и изпълнение на следствени поръчки от страната,  които  не се възлагат на по висшия НСлС и  показват, че с действията   си  за  масово командироване на  приближени до ръководството на ПРБ  магистрати  и  главния прокурор Иван Гешев, последният  системно  злоупотребява с предоставените му властови  лостове и механизми и вместо да управлява  прокуратура на Р. България и да администрира в интерес на правосъдието органите на съдебната власт, излага на риск  функционирането на  държавното обвинение. 

Посочената „служебна необходимост“ , като   мотив и основание  за командироване на следователи в НСлС произтича от  други  заповеди на  главния прокурор  издадени на основание чл.194, ал.2  от НПК ,  с които  той е превъзложил продължаване на разследването на следовател от НСлС,  като преди това разследването  е провеждано от  следовател в окръжната прокуратура респ СГП. По този  ред се заобикаля  материалната  компетентност за  извършване на разследването от следователи при СО-СГП и се разширява материалната компетентност за провеждане на разследване от НСлС .

Така  възложените  досъдебни производства от материалната  компетентност на следовател при СО-СГП се превъзлагат за разследване от специална селекция от следователи- командировани от СО-СГП в НСлС.

Същите следователи  със същата специализация,  според главния прокурор не може да продължават да изпълняват  служебните си задължения в СО-СГП а в НСлС  , въпреки , че няма никаква  логика, коефициентът на  полезна дейност от работа  им да е по – нисък  в структурата на СО-СГП  и по висока в НСлС, премествайки се от една сграда в друга.

Единственият пряк резултат  от множеството административни актове – заповеди на  Иван Гешев  е, че  командированите лица  от  СО-СГП , респ.окръжните прокуратури води до дискриминация,   дължаща се на  преместването им  от по натоварен орган на съдебната власт – Окръжен следствен отдел,  респ.- СО-СГП в по ненатоварен  орган на съдебната  власт – НСлС , а водените производства от следователите  до момента на тяхното командироване се преразпределят  в допълнителна тежест на свръх натоварените  им колеги.

Поредна  предпоставка,   удостоверяваща злоупотреба с огромната власт,  с която е  снабден  нормативно главния прокурор е извършеното от него  действие за незабавното  командироване на  част от следователите   от закритата специализирана прокуратура  в НСлС.   След 29 юли, когато бе закрито специализираното правосъдие,   без да са работили на мястото, на което по закон следваше да бъдат  преместени, а именно в СГП,   без абсолютно никакво основание и критерий, са издигнати от  Иван Гешев  в по висок орган на съдебната власт НСлС,  където  работата е по лека и по малко натоварена, а заплащането за положения труд е значително по високо. 

Това показва,  след закриването на Специализираната  Прокуратура,   главният прокурор  и неговите  приближени, не се  влияят от законовите норми и могат  да им  противостоят срещу с всички възможни инструменти.

Така се  преодолява и  неудобството „специализираните следователи“ да работят в нормален следствен отдел, да бъдат лишавани от бонуси,  които дискриминационно са им раздавани преди това.

Иван Димитров Иванов СО – СГП № РД-07-903/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС

Както  и  неговата съпруга –

Миряна Георгиева Иванова СО – СпП 2/ СО – СГП № РД-07-169/18.02.2021 г. на главния прокурор 2/ № РД-07-896/ 29.07.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.03.2021 г. 2/ от 29.07.2022 г. 17 Служебна необходимост – констатирана кадрова необезпеченост на НСлС – 2 /две/ незаети длъжности „следовател“ и 7 /седем/ следователи, възпрепятствани да изпълняват служебните си задължения за продължителен период от време, и на основание чл. 147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

Нели Георгиева Тодорова СО – СГП № РД-07-900/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

Оля Петрова Антонова СО – СГП № РД-07-899/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

Преслава Теодосиева Петкова СО – СГП № РД-07-901/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС

Ралица Любомирова Дашева СО – СГП № РД-07-904/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС

Силвия Иванова Борисова СО – СГП № РД-07-902/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

Славка Стефанова Баханова СО – СГП № РД-07-905/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

Виолета Георгиева Вълчева-Николова СО – СГП № РД-07-906/ 01.08.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.08.2022 г. На основание чл.147, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС

Иван Николов Делчев 1/ СО – СпП 2/ ОСлО – ОП 1/ № РД-07-345/ 15.04.2021 г. на главния прокурор; 2/ № РД-07-487/ 28.05.2021 г. на главния прокурор 3/ № РД-07-895/ 29.07.2022 г. на главния прокурор 1/ ОСлО – ОП София; 2/ НСлС 1/ от 19.04.2021 г.; 2/ от 01.06.2021 г. 3/ от 29.07.2022 г. 15 На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.2 и ал.8 от ЗСВ – кадрово обезпечаване на НСлС – 6 св.длъжности. Командироване на свободна длъжност „следовател“ в НСлС, считано от 01.06.2021г., до заемането й чрез конкурс. Заповед № РД-07-486/ 28.05.2021 г. на главния прокурор за прекратяване командироването в ОСлО в ОП София, считано от 01.06.2021 г. 3/ На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

  Следователи,  командироване от главния прокурор от СО – СГП ,  респ. окръжните прокуратури  в Националната следствена служба:

Зорница Александрова Узунова СлО – СГП № РД-07-907/ 02.10.2020 г. на главния прокурор, изм. със заповед № РД-07- 592/28.06.2021 г. на главния прокурор НСлС 1/ от 05.10.2020 г.; 2/ 14.07.2021 г. 21 1/ След преценка на възникнала в НСлС необходимост от командироване на следователи, обоснована с кадрова необезпеченост и натовареност, поради продължително отсъствие на титуляри, спецификата и характера на дейността; изразеното съгласие от Зорница Александрова Узунова – следовател в СО в СГП за командироване в НСлС и положителното становище от адм.ръководител на СГП по чл. 227, ал.7 от ЗСВ; наличие на фактически основания за командироване на следовател Зорница Узунова – професионален стаж и опит, ранг „следовател в НСлС“, прецизно и отговорно изпълнение на служебните задължения. 2/ Изм.заповед № РД-07-907/ 02.10.2021 г. на главния прокурор – командироване на свободна щ.дл., считано от 14.07.2021 г., до заемането й чрез конкурс

Ирен Миткова Георгиева-Бабачева СО – СГП № РД-07-144/25.02.22 г. на главния прокурор НСлС от 01.03.2022 г. 5 На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС

Ирена Илиева Величкова СО – СГП № РД-07-300/ 24.03.2022 г. на главния прокурор НСлС от 28.03.2022 г. 5 На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

Красимир Тодоров Драганов ОСлО – СГП 1/ № РД-07-168/10.02.2020 г. на главния прокурор; 2/ № РД-07-147/11.02.2021 г. на главния прокурор НСлС от 12.02.2020 г. 29 Служебна необходимост – констатирана кадрова необезпеченост на НСлС – 2 две незаети длъжности „следовател“ и на основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. 1/ На мястото на продължително отсъстващ титуляр.; 2/ На свободна щатна длъжност „следовател“ в НСлС.

Павел Тодоров Гайдаров СО – СГП № РД-07-145/25.02.22 г. на главния прокурор НСлС от 01.03.2022 г. 5 На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС

Петя Симеонова Велева Матова ОСлО – ОП София 1/№ РД-07-115/01.02.2018 г. на главния прокурор; 2/ № РД-07-416/29.05.2020 г. на главния прокурор; 3/ № РД-07-496/31.05.2021 г. на главния прокурор е командирована в НСлС НСлС 1/ от 05.02.2018 г.; 2/ 01.06.2020 г.; 3/ от 01.06.2021 г.

Симона Максимова Конова ОСлО ОП Враца № РД-07-739/ 26.08.2021 г. на главния прокурор НСлС от 01.09.2021 г. 11 На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС, до заемането й чрез конкурс.

Мария Огнянова Гьоргова командирована от СО-СГП в НСлС  с заповед № РД 07-1637/02.12.2022г. на главния прокурор.

Любомир Иванов Георгиев СлО – СГП 1/ № РД-07-906/02.10.2020 г. на главния прокурор; 2/ № РД-07-301/29.03.2021 г. на главния прокурор НСлС 1/ от 05.10.2020 г.; 2/ от 01.04.21 г. – на свободна щатна длъжност „следовател“ в НСлС. След преценка за необходимост от командироване на следовател в НСлС, обоснована с натовареност и кадрова необезпеченост, поради продължително отсъствие на титуляри, което сериозно затруднява работата; изразеното съгласие от Любомир Иванов Георгиев – следовател в СО в СГП за командироване в НСлС .

Лилия Василева Панова командирована от СО-СГП в НСлС с заповед № РД 07-1631/30.11.2022г. на главния прокурор.

Христо  Тодоров Колев командирован от СО-СГП в НСлС  с заповед № РД 07-974/30.08.2022г. на главния прокурор

Виолета Георгиева Вълчева – Николова следовател, командирован от СО-СГП в НСлС

Иван Георгиев Фенерски ОСлО ОП Враца № РД-07-143/ 25.02.2022 г. на главния прокурор НСлС от 01.03.2022 г. 5 На основание чл.147, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. На свободна щ.дл. „следовател“ в НСлС.

Иван Гергинов Тренчев ОСлО – ОП Благоевград № РД-07-302/29.03.2021 г. на главния прокурор; № РД-07-740/26.08.2021 г. на главния прокурор е командирован в  НСлС от 01.04.2021 г.; от 01.09.2021 г.

Стоил Димов Заповеди № РД-07- 31/09.01.2023г., на главен прокурор за командироване, считано от 16.01.2023г. в НСлС

Мария Генова РД-07-32/09.01.2023г., на главен прокурор за командироване, считано от 16.01.2023г. в НСлС

Десислав Цанев РД-07-33/09.01.2023г. на главен прокурор за командироване, считано от 16.01.2023г. в НСлС на следовател

Светлана Стоянова-Вайзе РД-04- 34/09.01.2023г. на за главен прокурор за командироване, считано от 16.01.2023г. в НСлС

Ивелин Костов Стаматов  е командирован от   с заповеди № РД-07-613/06.04.2015г.; № РД-07-1103/ 13.04.2016г. ; № РД-07-1555/ 12.07.2016 г.; Заповед № РД-07-1618/10.08.2016 г. на главен прокурор   от 14.04.2015 г.; от 14.04.2016 г.; 12.07.2016 г. –  Което командироване в  морската столица  Варна   за  92 месеца   или  близо осем години,продължавано до безкрай от  главния прокурор  допълнително   излага  в тежест   функционирането на Софийска градска прокуратура и излагането в риск кадровото и обезпечаване и качеството на  водените досъдебни наказателни производство.

Всичко така  описано се подкрепя и от  заповеди на градския прокурор за   преразпределяне на неприключилите  европейски заповеди за разследване (ЕЗР) , делегации и досъдебни производства,  разследвани от  командированите следователи, за изключването им от  случайното разпределение на преписки и  дела поради командироването и утвърждаване на  редуцирана структура на  органа на съдебната власт след всяко командироване на  магистрати.

 

      Командировани прокурори от СГП във  ВКС и ВАП 

Подобно е отношението на злоупотреба със служебното положение при условията на системност от страна на главния прокурор и  при командироването на  прокурори  от СГП  във Върховна прокуратура  и Върховна административна прокуратура. Като ги повишава с няколко стъпала в системата на прокуратурата, извън всякаква правна логика  и без никакъв  критерии, заобикаля конкурсите  и дейността на Висшия съдебен съвет с активното съгласие и пасивност на инспектората на ВСС и  подлага на огромно напрежение  магистратите от софийска градска прокуратура  с непрекъснатото преразпределяне на  делата  от прокурор на прокурор и от следовател на следовател поради  непрекъсните командировки  в друг орган на съдебната власт на прокурори и следователи.  Ефектът е  нарушаване на  процеса на адекватно провеждане на разследването изключително сложни наказателни производства.

От друга страна с непрекъснатите командировки единствената  положителна страна е ,че командированите са удовлетворени,  защото получават  висока заплата,   разтоварени са от   тежките си дела , които трябва да  решават  и  да внасят в съда и получават един кариерен бонус от главния прокурор.

От бройката на командированите следователи и прокурори , която е огромна и много впечатляваща   се  формира   една картина на изграждане на някаква паралелна извънзаконова  структура от върховни магистрати, които са очевидно ненатоварени професионално, но  които са от най близкото обкръжение на главния прокурор и може да бъдат изполвани по негово усмотрение за каквото той  си реши.

Командированите прокурори от страна на главния прокурор Иван Гешев  в голяма  част са изведени от редиците на  Софийска Градска прокуратура  и са сменили попрището си в по ненатоварените  Върховна прокуратура и  Върховна Административна прокуратура,  прескачайки апелативна прокуратура,  като са оставили  наблюдаваните от тях дела за довършване на колегите си , които трябва заради действията на главния прокурор по  командироването на колегите им във върховете на  прокуратурата,  да започнат действията по делата отначало , но  командироването е станало и срещу по високо трудово възнаграждение за  командированите  магистрати.

Командированите   прокурори във върховно ниво на прокуратурата с прескачане на иерархични нива справкава в излъжението са описани  причините  за командироването:  

Анита Бойкова Андрова Байракова СГП № РД-07-168/ 18.02.2021 г. на главния прокурор ВКП

Бойко Димитров Конакчийски СГП № РД-07-383/ 07.04.2022 г. на главния прокурор – ВКП от 14.04.2022 г.

Емил Траянов Георгиев СГП № РД-07-816/ 21.09.21г. на главния прокурор ВАП от 01.10.2021 г. 10 На основание чл.147, ал.2, т.1, ал.3, т.2 и чл.227, ал.8 от ЗСВ На свободна щ.дл. „прокурор“ във ВАП.

Йорданка Миткова Чанкова СГП № РД-07-1124/ 21.12.2020 г. на главния прокурор е командирована във  ВКП считано 04.01.2021 г.

Калина Иванова Накова Малинова СГП № РД-07-384/ 27.04.2021 г. на главния прокурор  командирована във ВКП считано  от 10.05.2021 г.

Куман Атанасов Куманов СГП № РД-07-232/ 17.03.2022 г. на главния прокурор е командирован във ВАП считано  от 01.04.2022 г.

Момчил Бориславов Бенчев полк. ВоАП № РД-07-655/14.07.2021 г. на главния прокурор е командирован във ВКП считано от 19.07.2021 г.

Николай Василев Русинов СГП № РД-07-361/ 31.03.2022 г. на главния прокурор 2/ № РД-07-698/ 17.06.2022 г. на главния прокурор е командирван във ВКП считано от  1/ от 04.04.2022 г. 2/ от 17.06.2022 г.

Силвия Луканова Соколова СГП № РД-07-894/ 29.07.2022 г. на главния прокурор е командирована във ВКП от 01.03.2022 г.

Снежана Стефанова Стефанова-Торбова 1/ ОП София 2/ АП София 1/ № РД-07-625/17.07.2020 г. на главния прокурор; 2/ № РД-07-518/ 07.06.2021 г. на главния прокурор е командирована във  ВКП 1/ от 20.07.2020 г.; 2/ от 08.06.2021 г.

Станимир Димитров Димитров СГП № РД-07-362/ 31.03.2022 г. на главния прокурор 2/ № РД-07-623/ 31.05.2022 г. на главния прокурор е командирован във  ВКП от 04.04.2022 г. 2/ от 01.06.2022 г.

Томи Любомиров Наков СГП № РД-07-378/ 23.04.2021 г. на главния прокурор; № РД-07-454/ 19.05.2021 г. на главния прокурор 3/ № РД-07-622/ 31.05.2022 г. на главния прокурор е командирован във ВКП от 26.04.2021 г.; от 01.06.2021 г. 3/ от 01.06.2022 г.

Даниела Иванова Попова АП София No РД-07-887/ 29.07.2022 г. на главния прокурор ВАП от 29.07.2022 г.

Димитър Каменов Младенов СГП No РД-07-733/ 20.08.21г. на главния прокурор е командирован във  ВКП от 01.09.2021 г.

Димитър Янков Лещаков АП В.Търново No РД-07-698/06.08.2021 г. на главния прокурор 2/ No РД-07-704/ 17.06.2022 г. на главния прокурор е коандирован във  ВКП 1/ от 16.08.2021 г. 2/ от 17.06.2022 г.

Дочо Пламенов Дочев СГП 3/ АП София 1/ No РД-07-728/17.08.21г. на главния прокурор; 2/ No РД-07-74/02.02.2022 г. на главния прокурор 3/ No РД-07-886/ 29.07.2022 г. на главния прокурор АСП3/    ,е командирован във ВКП / от 23.08.2021 г.;2/ от 03.02.2022 г. 3/ от 29.07.2022 г. Антоанета Георгиева Софрониева СГП No РД-07-893/ 29.07.2022 г. на главния прокурор е командиована във  ВКП от 29.07.2022 г.

Златка Иванова Клюнкова ОП София No РД-07-1442/ 04.11.2022 г. на главния прокурор е командирована във  ВКП от 10.11.2022 г.

Сийка Георгиева Милева СпП1/ No РД-07-1/03.01.2020 г. на главния прокурор 2/ No РД-07-87/23.01.2020 г. на главния прокурор 3/ No РД-07-246/02.03.2020 г. на главния прокурор е командирована ВКП 1/ от 06.01.2020 г. 2/ от 24.01.2020 г. 3/ от 02.03.2020 г. 1/ по поод командироването и е  извършен анализ на актуалното кадрово състояние на ВКП и установени 9 незаети щатни длъжности, с оглед изразеното положително становище от адм.ръководител Валентина Маджарова на Специализираната прокуратура .

Албена Николаева Вутова АП София1/ No РД-07-408/ 29.05.2020 г. на главния прокурор;2/ No РД-07-503/ 23.06.2020 г. на главния прокурор командирована ВКП считано от 1/ от 01.06.2020 г.; 2/ от 23.06.2020 г.

Бисер Стефанов Кирилов АСП No РД-07-653/14.07.2021 г. на главния Прокурор е командирован във  ВКП считано  от 15.07.2021 г.

Димитър Франтишек Петров СпП I. No РД-07-841/11.09.2020 г. на главния прокурор II. No РД-07-344/15.04.2021 г.II. No РД-07-1128/06.12.2021г. на главния прокурор I. АСпПII.  е командирован във ВКП III. заповед No РД-07-342/15.04.2021 г. на главния прокурор е командирован във  ВКП от 19.04.2021 г.

Даниела Благоева Ангелова-Осоговска АСП No РД-07-1152/14.12.2021 г. на главния прокурор ВКП от 15.12.2021 г.

Даниела Иванова Попова  с заповед  No РД-07-1161/17.12.2021 г. на главния Прокурор  е командирована във ВАП от 02.05.2018 г.

Димитър Цветанов Хаджийски СГП No РД-07-203/04.03.2021 г. на главния прокурор е командирован във  ВКП от 15.03.2021 г.

Зорница Захариева Таскова СГП No РД-07-304/13.03.2020 г. на главния прокурор е командирована във ВКП от 16.03.2020 г.

Иванка Тодорова Трифонова АП София 1/ No РД-07-409/ 29.05.2020 г. на главния прокурор; 2/ No РД-07-504/23.06.2020 г. на главния прокурор е командирована във ВКП  от 01.06.2020 г.; и от  от 23.06.2020 г.

Илиян Горанов Рангелов СГП1/ No РД-07-171/08.12.2017 г.2/ No РД-07-1145/ 27.09.2018 г. 3/ No РД-07-1645/20.12.2018 г.на главния прокурор е командирован във  ВКП  считано от  1/ от 11.12.2017 г.; 2/ от 01.10.2018 г. -3/ от 01.01.2019 г. Които е командирован още от предишния главен прокурор Сотир Цацаров

С  Заповед № РД-08-2012 от 10.12.2021 г.-  Главния прокурор е Поощрил  Илиян Горанов Рангелов – прокурор в Софийската градска прокуратура, командирован в отдел 01 „Специализиран“ във Върховната касационна прокуратура, с отличие – плакет „Прокуратура на Република България“.

Клементина Александрова Паличева СГП No РД-07-608/ 18.05.2018 г. на главен Прокурор е командирована във  ВКП от 21.05.2018 г.

Любка Петрова Кръстева АП София No РД-07-859/04.10.2021 г. на главния прокурор е командирована във ВКП от 05.10.2021 г.

Любка Кръстева е командирована във ВКП като прокурор от СГП – Заповед No РД-07- 624/17.07.2020 г. Заповед № РД-08-1029 от 19.05.2021 г.-

Пламен Иванов Марков АСП 1/ No РД-07-411/ 29.05.2020 г. на главния прокурор 2/ No РД-07-999/ 29.10.2020 г. на главния прокурор 3/ No РД-07-453/ 19.05.2021 г. на главния прокурор е командирована от ВКП

Таня Крумова Поповска АП София No РД-07-898/08.10.2021 г. наглавния прокурор е командирован във  ВКП от 13.10.2021 г. т.1 и чл.227, ал.8 от ЗСВ. На свободна щ.дл. „прокурор“ във ВКП, до заемането й чрез конкурс.

Тихомир Петков Стоев АСП No РД-07-631/17.07.2020 г. на главния прокурор е командирован във  ВКП считано от 20.07.2020 г.

Поради всичко това Ви моля,  след като се уверите в посоченото, да  предприемете  действия за  пресичане на подобна вредна за съдебната власт и за прокуратура на Република България дейност от страна на главния прокурор , които тежко нарушават Закона за съдебната власт  и водят да вредни практики, които влияят негативно на  качеството  на работа , и са една възможност за извършителите на тежки корупциони и икономически престъплния, да останат ненаказани.

С  ангажиране на отговорност  по отношение на  главния прокурор на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност  поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3 т. 5 от Конституцията на Република България,  считам, че   ще се пресечат подобни злоупотреби с власт  и недопускане занапред на  системни тежки нарушения на закона за съдебната власт и действия, които накърняват престижа на съдебната власт

 

Гр.София

16.01.2022г.                                СЛЕДОВАТЕЛ: /Бойко Атанасов /

 

About De Fakto

Проверете също

Парламентът прие на първо четене правилата за независимо разследване на главния прокурор, предложени от правителството

На първо четене Народното събрание прие промените в НПК,  с които се въвежда механизъм за …

СЕС: Събирането на биометрични и генетични данни от всяко обвиняемо лице, противоречи на защитата на личните данни

Системното събиране за полицейска регистрация на биометрични и генетични данни от всяко лице, привлечено като …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.