Последни новини
Home / Актуално / Б. Петрова продължава да търси справедливост за теча на личните им данни с Иванчева, „случайно“ изпуснати от спеца

Б. Петрова продължава да търси справедливост за теча на личните им данни с Иванчева, „случайно“ изпуснати от спеца

Defakto.bg
Делото „Иванчева“ ще остане в архивите с показното нарушаване на правата на обвиняемите. В мотивите на първата инстанция има признание на съда, че „присъствието на множество униформени при ареста, а част от тях и маскирани лица на КПКОНПИ няма законово основание“. По време на ареста на Иванчева  е била нарушена презумпцията за невинността й, която е гарантирана от националното и европейското законодателство. Нарушението е, че тя е участвала в следствените действия с белезници, както „публичността на нейното оковаване с белезници зад гърба ѝ“. „Това е драстично нарушение на презумпцията за невинност“, прие първата инстанция. От сагата ще се запомнят и снимките на Иванчева, водена за медицински преглед с пранги на краката, както и с мизерните условия в килията й за задържане. Смущаваща е „ножицата“, която съдилищата отвориха с наказанията. Първата инстанция даде за поискан подкуп на тримата 20, 15 и 12 години затвор, съответно за Иванчева, Петрова и Дюлгеров. Апелативният съд редуцира присъдите на 8, 7 и 6 години, като прие, че тримата не са с изключителна обществена опасност. ВКС ги намали на 6, 5 и 4 г., като отчете включително и „продължителния период на задържане на подсъдимите, който не може да бъде обусловен от тяхната изключително висока степен на обществена опасност„. Публиката обаче не може да не се запита – да не би присъдите да се намаляват така, че като се приспадне предварителното им задържане, тримата почти да не лежат в затвора. Т.е. хем да са осъдени и реномето на Гешев спасено, хем да не лежат повече от няколко месеца. Случайна жертва на корупция ли е строителният предприемач Александър Ваклин, или е агент под прикритие на разследващите, помогнал „сготвянето“ на Иванчева, е също въпрос, който не получи отговор, коментира в.Сега по темата.

Въпреки, че осъдените за подкуп Иванчева и  Петрова вече са в Сливенския затвор, а  процесът срещу тях си остана  запазена  марка за нарушения  на човешки права, в цялата суматоха около скоростното  приключване на  делото  за четири години, (не рядко  толкова продължава досъдебното произвоство по знакови дела), в сянка остана друг институционален тормоз над двете жени (виж вдясно).

Той още няма  окончателен съдебен финал. Става дума за  изтичането на лични данни,  обвинителния акт  и други данни през юли 2019 г.  в тогавашния сайт „Правен свят“.  Събитието бе полуразследвано от Инспектората към ВСС,  върнато през 2019 г. от състав на АССГ за ново разследване, чието решение е обжалвано пред ВАС. По жалби на прокуратуата и на Инспектората предстои произнасяне на състав от върховния  съд.

 Течът на личните им данни

Тогава изтекоха 20 броя протоколи от съдебните заседания по делото, както и свалените на хартия записи от подслушванията от службите по време на разследването. „Файловете са идентични със сканираните от спецсъда, предоставени ни официално като страна по делото. Първоначално те бяха класифицирани като секретни, защото от тях могат да се направят изводи за ползването на специални разузнавателни средства от компетентните институции“.  Стана ясно още, че над 130 медии получиха мотивите на първа инстнация  за осъдителните присъди  на Иванчева и Петрова, без да са заличени личните данни в тях и прочее.

По този повод в интервю за БНТ на главният прокурор Иван Гешев от 17.04.2019 г., каза:

„…Единственото нещо, което можем да направим в тази обстановка, прокурорите, за да покажем, че това, което ние твърдим, го има, и което може да се види в определени сайтове, защото там бяха изкарани всички съдебни заседания, обвинителният акт, СРС-тата, е да дадем публичност. Ние искаме гражданите да чуят всичките СРС-та. Искаме истината….Съдебните заседания са в сайта. Четете. Искаме публичност…“ . 

Инспекторатът към ВСС извърши проверка по случая, части от чиито  заключения бяха оспорени пред АССГ, който обяви, че  Инспекторатът  не си е свършил  „ пълно“ и „задълбочено“ работата.  Делото е по жалба на Биляна Петрова.

 Чисто формалната проверка на  ИВСС

Съдия Татяна Жилова

В решението  на административният съдия  Татяна Жилова е посочено:  „При извършване на проверката ИВСС разполага с правомощията на надзорен орган по чл.58, §1 от ОРЗЛД, включително да извърши разследване под формата на одит, както и да получи достъп до всички помещения на администратора и обработващия лични данни, включително до всяко оборудване и средство за обработване на данни“

И още:   Проверяващият екип не е упражнил правомощията си по регламента в цялост и пълнота, а се е задоволил с изпращането на писма до административните ръководители на СНС и СП, като не е извършил проверка по посочените в отговорите на писмата обстоятелства, а те директно са приети за установени факти и са отразени в акта за резултати.  Не са проверени нито електронните пощи на прокурорите, участвали в производството, нито съхранените записи на сървърите на СП и СНС. Няма данни по административната преписка да е извършена каквато и да е проверка на посочените линкове в жалбата, съдържащи файловете с личните данни на жалбоподателката. Неупражняването на правомощията на надзорен орган по защита на личните данни, регламентирани в чл.58, §1 от ОРЗЛД, е нарушение на административнопроизводствените правила от категорията на съществените, тъй като то влияе пряко на формиране на волята на административния орган и предопределя крайния резултат, е посочеон в решението.

След провеждането на съдебно следствие и изслушване на множество свидетели, съдът стига до извода, че:   Публикуването в медиите на обвинителния акт и на протоколите от съдебните заседания без заличени лични данни се установява по несъмнен начин от свидетелските показания.   Косвено това се потвърждава и от интервюто на главния прокурор, в което е отразено разбирането на прокуратурата за необходимостта от предварителното огласяване на фактите и обстоятелствата във връзка с образувано наказателно преследване, което още не е приключило, като с това се цели убеждаване на обществото в правилността на действията на прокуратурата, ergo във виновността на лицето, привлечено към наказателна отговорност, пише в решението на съда.

Нито националното, нито европейското законодателство допускат по този начин да се нарушава презумпцията за невиновност, като се разпространяват обстоятелства, относими към наказателната отговорност на лицето, едновременно с личните данни на лицето, които го идентифицират, отбелязва съставът.

Безспорно се установи по делото, че е нарушена императивната разпоредба на чл.42, ал.2 от ЗЗЛД, като СНС и СП са допуснали обработване на личните данни на жалбоподателката, съдържащи се в обвинителния акт и в протоколите от съдебните заседания, чрез разкриване, предаване и разпространение. Тъй като обвинителният акт и протоколите от съдебните заседания са документи, които се създават само в прокуратурата и съда, то логично източниците на разпространение да са също съдът и прокуратурата. Като администратори на лични данни СНС и СП трябва да са в състояние да докажат пред надзорния орган (в случая инсктората),  че са обработвали данните, събрани за целите на наказателното производство, с подходящото ниво на сигурност – доказателствена тежест, която те са пренебрегнали предвид чисто формалната проверка на ИВСС .

Съдът и прокуратурата не могат да обработват лични данни за журналистически цели

Целта на закона, така както е дефинирана в чл.1, ал.3 от ЗЗЛД, е да осигури защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, q fj/e.spldj. , пише съдът.  “ Публикуването на лични данни за журналистически цели по принцип може да се разглежда като част от правото на обществото да бъде информирано, само доколкото обаче се разглеждат действията на медията като администратор на лични данни. Съдът и прокуратурата не могат да обработват лични данни с журналистически цели. При никакви обстоятелства те не могат да разпространяват данните на лицата, които обработват във връзка със съдебните или досъдебните производства.

Когато става въпрос за нарушаване на презумпцията за невиновност, се засягат не само личната сфера на привлеченото към обвинение лице, но и авторитетът на правосъдието и върховенството на правото.

От заключителните си изводи, съдията изключва показанията на Веселин Иванов,  директор на „Правен свят„:  Съдът, отчитайки вътрешните противоречия в свидетелските показания и несъответствието им с останалите доказателства по делото, както и сегашните служебни отношения между свидетеля и прокуратурата, които сочат на заинтересованост от изхода на делото, не дава вяра на дадените обяснения, е записано в мотивите.

Окончателият  извод: Оспореният административен акт  е незаконосъбразен като издаден при съществени процесуални нарушения, в противоречие на материалния закон и в несъответствие с целта му.

По тези съображения съдът отменя акта на проверката и връща преписката на  ИВСС за ново разглеждане „при спазване на указанията за пълно и точно упражняване на правомощията по чл.58, §1 от ОРЗЛД с оглед установения факт на разпространение на личните данни на жалбоподателката в посочените електронни медии“.  След като личните данни на жалбоподателката, съдържащи се в обвинителния акт и протоколите от съдебните заседания, са разпространени в медиите, ИВСС трябва да установи по какъв начин е станало това – чрез действия на администратора на лични данни или чрез действия на трето лице (т.нар. „хакване“ на сървърите на СНС и СП).

И още:   „Не може да се постави в тежест на жалбоподателката да установява, че нейните данни са предоставени на медиите от СП и СНС и твърденията да се отхвърлят като недоказани, без да се извърши дължимата проверка по тях и без да се съобрази законовото задължение на администратора на лични данни по чл.45, ал.4 от ЗЗЛД“, заключава още съставът на АССГ

Из съдебния протокол  пред ВАС

Изводите на АССГ са оспорените прокуратурата и ИВСС пред ВАС, а от публикувания протокол от   11.01.2023 г. се вижда, че  на заседанието в съотношение 2:1 между представителите на  обвинението и адвокат Александър Кашъмов, защитник на Биляна Петрова, е кипяла  битка за правото. Поне що се касае за  реномето на един човек.  

 Прокуратурата

Прокурор  Малинова, като представител на закритата Специализирана прокуратура,  пледира, че съдът трябва да уважи жалбата й срещу  постановения от Административен съд София-град (АССГ) съдебен акт в обжалваната му част.

Прокурор Милена Беремска от ВАП,  поела както защитата на СП, така и на Инспектората към ВСС, заявява Споделям изцяло доводите в двете касационни жалби като основателни,  и настоява за  отмяна на решението на АССГ.   Категорична е, че :  Извършената от ИВСС проверка е пълна, тъй като са изчерпани възможностите да се установи, че единствено Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура са преките източници на разпространение на обвинителния акт, протоколите от съдебни заседания и извадки от веществени доказателствени средства.   От съществено значение е,  сочи тя, че обективно СНС и СП не са единствените източници за разпространение на документи по наказателното дело до средствата за масова информация, независимо, че са администратори на личните данни.

Според нея липсва идентичност в електронните файлове, публикувани в СМИ и създадените в СНС и СП електронни документи. „Необоснован от доказателствата по делото е и изводът на съда, че щом СНС и СП са съставили документите, логично те са източник на разпространението им“. Този извод, макар и логичен, не е единственият правилен, подчертава Беремска.   Наред с това следва да се отбележи и превратното тълкуване на чл. 45, ал. 4 от ЗЗЛД, което е направил съдът. Регламентирано е задължение администраторът да докаже спазването на правила, но не и соченото от съда доказване на отрицателния факт, че не е предоставил незаконосъобразно лични данни. С оглед това, че не е установено нарушение от страна на СНС и СП, не следва да се обсъжда и неправилният извод на съда относно съотношението между ал. 1 и ал. 2 на чл. 42 от ЗЗЛД и легитимните цели на обработването на личните данни от съда и прокуратурата.

Защитата

За мен буди недоумение упорството на основни институции (които трябва да съблюдават основните права на гражданите и да прилагат закона) да не желаят да изпълняват своите ангажименти, без да коментираме данните, че тъкмо със съгласието и вероятно по инициатива на главния прокурор е станало това безобразно нарушение, което не кореспондира на дължимото поведение на институциите в държава – член на Европейския съюз, казва Кашъмов пред ВАС.

Адв. Ал. Кашъмов: “ ..Единствен (аз бих казал и най-вероятен) източник на информацията, с която са изнесени лични данни е именно Специализираният съд, респективно Специализираната прокуратура, тъй като данните, които са представени за изпратени документи на защитниците се отнасят единствено до три документа, четвъртият е обвинителния акт, за който е безспорно, че е бил разпространен до 131 броя медии. В случая говорим за общо 22 документа (20 протокола, един обвинителен акт и мотивите – всички без заличени лични данни), които съдържат лични данни на над 100 физически лица.

Абсолютно е безспорно по делото, включително с оглед касационните жалби, че 18 от 22 документа няма начин да са разпространени от друг източник освен от Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура, тъй като само за 4 документа има данни да са изпращани на други лица.

Към жалбата на  ИВСС  са  приложени разпечатки от сайта на Прокуратурата на Република България (ПРБ) от 11.07.2018 г., от 04.12.2018 г. и от 17.04.2019 година, за приобщаването към делото на  които,    Кашъмов се противопоставя:  „Неоснователен е  опитът да се коментира, че неправилно са възпроизведени думите на главния прокурор г-н Гешев.  Доказателството беше събрано с участие на всички страни в процеса в открито съдебно заседание. Този извод не се променя от обстоятелството, че

    в интернет страницата на прокуратурата някой е направил някаква собствена интерпретация на тези думи“, казва той.

  На следващо място, основното, което е предмет на производството е дали Инспекторатът е извършил надлежна, задълбочена и пълна проверка, която съответно и материализирана в оспорения акт. Такава безспорно се установява, че не е била извършена, в нарушение на задължението на Инспектората да прилага правото на Европейския съюз, защото тук има специфична контролна дейност за спазване на Общия регламент на защита на данните и защита на основни права на хората. Съответно изводът на АССГ е правилен и преписката е върната с указания на Инспектората да извърши тъкмо това липсващо задълбочено и пълно проверяване на случая.

Разбира се,  е абсурдно твърдението за липса на идентичност на имената на файловете. Първо те са идентични, тъй като не са нужни специални познания,  за да е ясно, че Doc и Docx са два варианта (две версии) на един и същ формат Word – единият е по-стария, а другия по-новия. Да се твърди, че това е разлика в наименованието на файловете е просто смешно.

На следващо място и което е най-важното – аз не смятам, че е работа на съдилищата да правят това разследване. Това, което съдът е казал и аз Ви моля да потвърдите е, че не е направено от компетентния орган Инспектората задълбочено и пълно проверяване на случая, а такова безспорно е необходимо. Тук се твърди, че трябвало било съдът категорично да установи кой е нарушителят. Моля Ви се това е работа на Инспектората и точно тази работа той не е свършил“, отбелязва адвокатът.

Финално

От протокола на заседанието се вижда, че съставът на Пето отделение на ВАС приобщава оспорваните  разпечатки от сайта на Прокуратурата на Република България „с оглед преценката  при разглеждане на въпроса по същество“.

Междувременно КЗЛД се произнесе, че Специализиранията наказателен съд, в качеството му на администратор на лични данни, е нарушил разпоредбата на чл. 32 от Регламента поради което трябва да му бъде отправено отправено „официално предупреждение“.  Комисията отбеляза още едно важно обстоятелство – не  са установени данни за неоторизиран достъп до инфраструктурата на СНС, тоест теча не е дело на хакерска атака.

Админстративният съд отмени решението на процесуални основания – КЗЛД  го е издала  при условията „чужда компетентност“, тоест, според  закона,  е  навлязла в територията на  ИBСС.  Но изводът на комисията, че нарушението е безусловно и няма външна атака срещу компютрите на спеца, е забележителен и трудно може да се заличи.  За удобство, представителите на прокуратурата не го забелязват.

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Михаил Екимджиев: В правовите държави авторитетът и доверието към съда се градят и отстояват от самите съдии.

Становището на ВКС за противоконституционност на проекта за промени в НПК, предвиждащ контрол над главния …

ВАдС се разграничи от критиката на адв. Михаил Екимджиев за работата на върховните съдилища

Във връзка с публично изразеното от адвокат Михаил Екимджиев становище относно работата на Върховния касационен …

Един коментар

  1. Илияна

    Здравейте !
    За съжаление е масова практика на прокуратурата в България да третира хората, като престъпници преди съда да се е произнесъл. Толкова са сигурни , че ще изкарат обвиняемия виновен , със съд или без / съда е просто спазване на законите / , но крайния резултат е ясен .,Който е набелязан или неудобен от прокуратурата е виновен .Дават се интервюта , правят се снимки , викат се техни журналисти, телевизии да отразят новината с големи букви , както те са заповядали . Koгaтo cтaвa въпpoc зa нapyшaвaнe нa пpeзyмпциятa зa нeвинoвнocт, ce зacягaт нe caмo личнaтa cфepa нa пpивлeчeнoтo ĸъм oбвинeниe лицe, нo и aвтopитeтът нa пpaвocъдиeтo , което в България липсва и затова не е от голямо значение за прокуратурата и народа .Съда е една зависима инстанция от този , който е на власт. Семейства , деца , познати , колеги всички са потърпевши от така наречената “справедлива власт “Това се разпространява с такава мощ , че не може да бъде спряно и те много добре знаят това . Правят ненужни разходи по делата , с които си попълват бюджета на общините / омагьосан порочен кръг / Няма закони , няма правосъдие и бих казала горко на хората , които се сблъскват с тази система или лежат невинни по затворите .Това е убийство по жесток начин на българи в 21 век .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.