Последни новини
Home / Законът / ВАС спря изсичане на гори в коритото на Марица край Стамболийски, в границите на две защитени зони по „Натура“

ВАС спря изсичане на гори в коритото на Марица край Стамболийски, в границите на две защитени зони по „Натура“

Defakto.bg

 

 Върховният административен съд предотврати изсичането на 20 декара гори в границите на две зони по „Натура“, по поречието на река Марица край град Стамболийски, като остави в сила решението по административно дело № 2822/2020 г. на Административен съд – Пловдив, съобщиха от съда.

Пред първата съдебна инстанция то е образувано по жалба на Сдружение „ВВФ България“ срещу писмо с изх. № ОВОС-1353-3 от 26.08.2020 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. С него е прието, че инвестиционно предложение „Почистване на речното легло от наносни отложения и укрепване на участък от бреговете на р. Марица“ в землищата на гр. Стамболийски, община Стамболийски и с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, с възложител „Агроника инвест“ ООД, не подлежи на регламентираните по глава шеста от  Закона за опазване на околната среда процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка.

Делото предз ВАС е образувано по три касационни жалби –  на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, на Областна администрация – Пловдив и на дружеството „Агроника инвест“ ООД срещу решението на първоинстанционния съд.

Според подаденото уведомление: „При направения оглед на участъка, предмет на инвестиционното предложение, се констатира, че е извършено залесяване на ивица с площ от около 20 дка от страната на десния бряг, с ширина 30 – 50 м и дължина около 500 м. Залесяването е извършено от WWF по програма за възстановяване на крайречни гори. Считаме, че такива „гори“ не може да има в коритото на реката, а само извън него“… „Изземването на наносите ще става след премахване на самозалесилата се растителност върху тях, която ще се предава на кмета на община Стамболийски за социални нужди. Изземването ще се извършва с багер на отвал. След тяхното обезводняване те ще се товарят с фадрома на автотранспорт и ще се извозват и депонират на площадка в землището на с. Крумово. „Общата дължина за почистване и укрепване е около 1300 м. Обемът на излишните наносни отложения възлиза на около 186 000 куб.м., като в т.ч. не са включени допълнителните наносни отложения, формирани от акумулативната дейност на реката през периода на реализация на ИП“. „Разглежданият участък за почистване на речното корито и укрепване на левия бряг на р. Марица е с обща дължина 1 300 м. Започва на около 550 м. под ПСОВ – Стамболийски и завършва на около 750 м. над нея, до преливника на довеждащия колектор“. „Разглежданият участък от р. Марица не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по Натура 2000-ЗЗ „Река Марица“ с код BG 0000578 и ЗЗ „Марица-Пловдив“ с код BG0002087″.

Предметът на инвестиционното предложение включва отнемане на материали от речното корито и премахване на растителност, които предполагат намеса върху околната среда, поради което същото представлява инвестиционно предложение по смисъла на § 1, т. 17, б. „б“ от Допълнителните разпоредби на ЗООС. Правилен и обоснован е изводът на първоинстанционния съд, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, б. „в“ от приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Според експертизата на вещото лице очакваните въздействия от реализацията на ИП върху природните местообитания и местообитанията на целевите животински видове биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона, както пряко въздействие: засягане на части от природни местообитания на целеви животински видове, предмет на опазване в зоната; намаляване площта на типове природни местообитания; промяна на видовия състав от растения и животни; така и косвени

въздействия: влошаване качествата на местообитания; обезпокояване на видовете от шумови въздействия; промяна в компонентите на околната среда, както и други възможни отрицателни въздействия.

Посочено е също така, че от реализацията на инвестиционното предложение се очаква безпокойство и слабо отрицателно въздействие по отношение на птиците Земеродно рибарче (Alcedo atthis) и Голяма бяла чапла (Ardea alba) в Защитена зона „Марица-Пловдив“, която представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици.

Върховните магистрати приемат, че предвид посочените по делото обстоятелства следва да бъде извършена оценка за съвместимост на инвестиционното предложение по реда на Наредбата за околната среда.

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.