Последни новини
Home / Актуално / Адвокатите променят концепцията за влизане в адвокатурата – след 5 г. адвокатски, а не юридически стаж (решенията)

Адвокатите променят концепцията за влизане в адвокатурата – след 5 г. адвокатски, а не юридически стаж (решенията)

Defakto.bg

 Изпълнението на решенията на ОС е възложено на председателя на ВАдвС Ивайло Дерменджиев

 

Мненията, критиките и недоволствата, изказани от адвокатите  на Общото събрание от 25 феврурари  т.г. са били чути, а направените предложения  са гласувани като решения на висшия адвокатски форум.   Това се вижда от  краткия протокол, изготвен от  комисията по предложенията, а мнозинство от заключителните решения навеждат на мисълта за нова нагласа в съсловието –  че   ВАдС трябва да служи на  адвокатурата, а не обратното. 

По взетите решения могат да се разчетат и поставените и коментирани  проблеми на форума.

Адвокатите настояват от новия Закон за адвокатурата (за подготовката на който бяха изказани мнения, че няма  прозрачност),  да отпадне   възможността за прием в адвокатурата  без полагане на изпит от лицата, които имат повече от 5 години юридически стаж. Настояването е  това право да се запази само ако кандидатите имат 5 г. адвокатски стаж.   Това означава например, че един съдия или прокурор, не би могъл да стане  адвокат без изпит,  ако няма изричен 5-годишен адвокатски стаж.

Съсловието се обявява за вписване в адвокатурата без изпит,  но само ако  кандидатите са с научна степен доктор или имат  повече от 5 г. адвокатски стаж.

Предлага се изборите за всички представителни органи на адвокатурата да се провеждат чрез пряко активно избирателно право на всички адвокати на принципа „един адвокат – един глас“като се  премахне  фигурата на пълномощника.  В решенията е записано още, че  нормата на  представителност на делегатите трябва да се намали   от 40 на 20.

След като  се обяви  против сключването  на сделка за покупка на  част от сградата на бившия „Кореком“ в София,  подготвяна без знанието на адвокатските колегии в страната,  Общото събрание задължава  ВАдвС  да се произнесе, че занапред Общото събрание ще приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и придобиване на вещни права на колегиите и ВАдвС.

Решенията  задължават председателя на Висшия адвокатски съвет да публикува всички процедури по законодателни проекти, в които ще участва представител на Висшия адвокатски съвет,  а една седмица преди съответните  заседания да  инфорамира за дневния им ред  заедно с материалите, които ще разглежда, като  осигурява възможност на желаещите адвокати да присъстват на заседанието му,  включително и чрез онлайн достъп.

Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС

Адвокатурата обръща особено внимание на обучението на адвокатите в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.  Призовават Висшия адвокатски съвет да приеме решение за промяна в състава на Управителния съвет на центъра  като освободи като член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати адв. Валя Гигова.

Прави впечатление, че след гласуваното недоверие  и поисканата оставка  на членовете на ВАдтС ,  Общото събрание е възложило за изпълнението на решенията си  на председателя на ВАдвС, а не на целия съвет. През 2021 г. Ивайло Дерменджиев не участва в процедурата за избор на членове на ВСС, както направиха други кандидати за  поста. Той е  член  по право на съвета, след като бе избpaн без балотаж  зa нoв пpeдceдaтeл нa Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт със мнозинство от  176 „зa“ oт глacа от дeлeгaтитe нa Oбщoтo cъбpaниe нa aдвoĸaтypaтa.

 

Публикуваме всички адвокатски решения в автентичен вид по реда на гласуването и вписване в протокола от ОС на адвокатите

1. Препоръчва на Висшия адвокатски съвет при осъществяване на дейността си да се съобразява с решенията на общото събрание на адвокатите от страната.

2. Призовава Висшия адвокатски съвет да допълни Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения като предвиди възнаграждения за участие на адвокати в отделните етапи в процедурата по медиация.

3. Призовава Висшия адвокатски съвет да приеме решение за промяна в състава на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ като освободи като член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати адв. Валя Гигова. ( 134 „за“, 40  против и 16 въздържали се)

4. Общото събрание на адвокатите от страната предлага на Висшия адвокатски съвет да проведе среща с министъра на правосъдието, включително среща и с представители на президентството, на която да се поиска удвояване на предвидения бюджет на Националното бюро за правна помощ  и увеличаване на възнагражденията по Закона за правната помощ.

5.  Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет в срок от 3 дни след постъпване в закритата секция на Висшия адвокатски съвет да се публикуват постъпващите искания, сигнали, предложения по чл. 122, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Закона за адвокатурата и чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България, ведно с всички предложения към тях, както и задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да препраща към Правната комисия на Висшия адвокатски съвет в деня на неговото постъпване всяко писмено постъпило мнение или становище по съответна тема, подписана от адвокат.

6. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да осигури възможност в закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет да се публикува информация за дейността на Комисията по правни въпроси при Висшия адвокатски съвет, насрочените заседания, дневния ред и становищата на нейните членове и външни експерти.

7. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да публикува всички процедури по законодателни проекти, в които ще участва представител на Висшия адвокатски съвет, както и една седмица предварително да публикува дневния ред за заседанията на Висшия адвокатски съвет, както и материалите по него, и да осигури възможност на желаещите адвокати да присъстват на заседанието на Висшия адвокатски съвет, включително и чрез онлайн достъп.

Да се публикуват решенията на Висшия дисциплинарен съд на сайта на Висшия адвокатски съвет, както и материалите от националните конференции на адвокатурата.

8. Препоръчва на Висшия адвокатски съвет под егидата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ да осигури възможност всеки адвокат да премине безплатно обучение за медиатори и да получи сертификат.

9. Призовава Висшия адвокатски съвет да изпълни решението на общото събрание на адвокатите от страната, съобразно което отчисленията към адвокатските колегии за събирането на членски вноски към Висшия адвокатски съвет да се увеличи от 10% на 20%.

10.  Приканва Висшия адвокатски съвет да предприеме действия с оглед приемане на законови промени за увеличаване на кратките процесуални срокове.

11. Приканва Висшия адвокатски съвет да предприеме действия за разрешаване на проблема с откриване на набирателни сметки за регистриране на търговски дружества на чуждестранни лица, както и за осигуряване на достъп на адвокатите и адвокатските дружества и съдружия до финансиране по европейски програми.

12.. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да включи следните теми в дневния ред на първото следващо заседание на Висшия адвокатски съвет за обсъждане и приемане като принципни положения, които да станат част от съдържанието на новия Закон за адвокатурата и едновременно да бъдат внесени по надлежния ред като предложения за изменение и допълнение на действащия Закон за адвокатурата, със следното съдържание:

 1. Премахване на възможността за прием без полагане на изпит от лицата, които имат повече от 5 години юридически стаж. Заменяне на изискването за юридически стаж с адвокатски стаж при следния регламент – без полагане на изпит се вписват кандидатите с научна степен доктор, както и лицата, които имат повече от 5 г. адвокатски стаж.
 2. Разделяне на два самостоятелни института на общото събрание на адвокатите от страната при намаляване норма представителност на делегатите от 40 на 20. Избори на всички органи на адвокатурата, в това число и чрез пряко активно избирателно право на всички адвокати на принципа „един адвокат – един глас“; премахване фигурата на пълномощника; избор по електронен път и чрез хартиена бюлетина.

3. Предоставяне в компетентност на общото събрание от адвокатските колегии, респективно в компетентност на общото събрание на адвокатите от страната, на следните правомощия: утвърждаване или отхвърляне с решение вида и размера на встъпителните и месечните вноски на адвокатите, дължими към адвокатската колегия, мотивирано предложени с предхождащо решение на Адвокатския съвет по бюджета на колегията като правомощия на ОСА по колегии, съответно на общото събрание на адвокатската колегия. Респективно да определя с решение вида и размера на встъпителните и месечните вноски на адвокатите, дължими към Висшия адвокатски съвет, мотивирано предложение в предхождащо решение на Висшия адвокатски съвет по неговия бюджет като правомощие на общото събрание на адвокатите в страната.

 1. Приемане решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, собственост на адвокатската колегия, правомощие на общото събрание на адвокатската колегия, респективно приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, собственост на Висшия адвокатски съвет, като правомощие на общото събрание на адвокатите в страната и на вещни права върху тях.
 2. Приема решения за сключване на договори за парични заеми и предоставяне на обезпечени от Адвокатския съвет правомощия на общото събрание на адвокатската колегия, респективно приема решения за сключване на договори за парични заеми и предоставяне на обезпечени от Висшия адвокатски съвет правомощия на общото събрание на адвокатите от страната.
 3. Приемане на решения по всички други въпроси, поставени за обсъждане и решаване от общото събрание като правомощие на общото събрание на адвокатите от адвокатската колегия на териториален принцип, съответно правомощие на общото събрание на адвокатите от страната като върховен орган на адвокатурата.
 4. Решенията на общото събрание на колегията са задължителни за изпълнение от органите и адвокатите от съответната колегия.
 5. Решенията на общото събрание на адвокатите от страната са задължителни за изпълнение от висшите органи на адвокатурата, органите на адвокатските колегии и всички адвокати. Когато не приеме отчета на Адвокатския съвет като правомощие на общото събрание на адвокатската колегия, респективно когато не приеме отчета на Висшия адвокатски съвет като правомощие на общото събрание на адвокатите от страната, общото събрание може да прекрати предсрочно мандата му и/или мандата на председателя на адвокатската колегия, респективно мандата на председателя на Висшия адвокатски съвет с нарочно решение, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на адвокатите, гласували на отчетното общо събрание. Нов избор за съответния орган се произвежда в 2-месечен срок по правилата за произвеждане на редовен избор. До избора на нов орган досегашният продължава да изпълнява задълженията си. Избраният по горния ред орган довършва мандата на органа, чиито правомощия са прекратени.

 

13. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет, първо, да оповести финалния вариант на проект на Закона за адвокатурата, като подложи същия на широко обсъждане в рамките на адвокатурата, и, второ, да предложи форум за разглеждане, обсъждане и приемане на предложения за изменение във финално предложения от работната група проект преди предоставянето му на законодателния орган.

 

14. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да приеме всички възможни мерки за въвеждане на електронна адвокатура по следните направления: осъществяване на електронна комуникация между Висшия адвокатски съвет и адвокатите, в това число, но не само при подаване на заявления, вписване в регистри, плащане на членски внос, достъп до протоколи и актове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд по електронен път.

Освен тези мерки, да се предприемат мерки за осигуряване на отдалечен достъп по електронен път на всички адвокати чрез видеоизлъчване в закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет в реално време на заседанията на Висшия адвокатски съвет, както и своевременно публикуване на пълен препис от протоколите с приетите решения с изключение обсъжданията по дисциплинарни преписки, социални въпроси и други теми, съдържащи чувствителна лична информация. Изказванията на членовете на съветите, изразени от становища, предложения и гласувания не попадат в графата „лични данни“ и за тях не може да бъде ограничаван достъпът до информация.

Решенията по дисциплинарни дела се оповестяват със заличени лични данни.

Осигуряване на техническа възможност за произвеждане на избори, анкети и обсъждания сред адвокатите по електронен път в закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет.

15. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да внесе за обсъждане от Висшия адвокатски съвет предложение за допълнение на Закона за адвокатурата, като се формулират изрично дейностите, попадащи в обхвата на изключителна адвокатската дейност и да се регламентира административно-наказателна отговорност за осъществяване на такава дейност от лица, които не са адвокати.

16 Препоръчва на Висшия адвокатски съвет да приеме решение за отпадане на встъпителна вноска към Висшия адвокатски съвет при последващо вписване на адвокат, който е бил отписан.

17. Призовава Висшия адвокатски съвет да предприеме действия за осигуряване на достъп на всички адвокати до системата ЕСГРАОН.

18.  Общото събрание на адвокатите от страната със 175 гласа „за“, 4-ма „против“ и 3-ма „въздържали се“ прие следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

Общото събрание на адвокатите от страната алармира законодателната, съдебната и изпълнителната власт за тревожното състояние на върховенството на правото в Република България и за спешната необходимост от съдебна реформа, включително с оглед категоричните препоръки на органите на Европейския съюз и Съвета на Европа. Особено безпокойство губи растящото недоверие на гражданите в органите на съдебната власт и най-вече в прокуратурата, като за неговото преодоляване следва да бъдат предприети значителни законодателни, дори конституционни промени, особено по отношение ограничаване правомощията на главния прокурор в частта „Надзор за законност“ и възможността от разследване на евентуално извършени от него престъпления от независим орган.

Напомняме, че адвокатурата, а не прокуратурата е конституционно определеният защитник на правата и законните интереси на българските граждани. Призвани сме да браним правото, когато се налага, дори и от прокуратурата, дори и от закона.

19. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет в 7-дневен срок да осигури в закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет да се публикуват всички действащи договори, по които Висшият адвокатски съвет е страна, а за новите договори – да бъдат обявени в закритата секция на сайта в 3-дневен срок след сключването им.

20. Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет в закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет да се публикува отчет за разходите за всяко събитие, на което Висшия адвокатски съвет е организатор.

21.  Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да не сключва договор за покупка на имота на ул. Цар Калоян № 8 и за вземане на кредит за това.

22. Изразява недоверие към целия състав на Висшия адвокатски съвет и призовава членовете на Висшия адвокатски съвет да подадат незабавна оставка. (119 „за“, 47 против и въздържали се – 26 .)

About De Fakto

Проверете също

Без санкция на Европейската комисия, държавата няма да изкупува дългове на „Топлофикация“ до 1.6 млрд. лв.

Служебното правителство  отмени  решения на кабинета “ Денков“ поради риск мярката да бъде обявена за …

Прокуратурата превзе управлението на МП: Главчев назначи прокурор за зам.- министър в правосъдното ведомство

Прокуратурата заема все по – солидни позиции в управлениеото на Министерството на правосъдието.  След като …

2 коментара

 1. В.Демирева

  Задължително трябва да се ограничи приема в адвокатските колегии на всякакви „изхвърлени от съдебната система, от прокуратурата, МВР и държавната администрация „йористи““. Адвокатурата се напълни с всякакви лица, достатъчно компроментирани, които като станат адвокати, започват да дерибействат и сред адвокатите, и да позорят гилдията ни.

 2. Любенов

  Да се обсъди и вземе решение да се укаже на адвокатите в страната да не използват определението „услуга“ за адвокатската си дейност! Да препоръчат употребата на „дейност“, „конституционна дейност“, „правна помощ“, „правна защита и съдействие“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.