Последни новини
Home / Законът / СЕС отхвърли жалба на Wizz Air Hungary Zrt. срещу решение на ЕК за одобрена помощ за румънската авиокомпания Blue Air

СЕС отхвърли жалба на Wizz Air Hungary Zrt. срещу решение на ЕК за одобрена помощ за румънската авиокомпания Blue Air

Defakto.bg

Жалбата срещу решението на Комисията за одобряване на помощта на Румъния за авиокомпания Blue Air в контекста на пандемията от COVID-19 е отхвърлена изцяло, съобщи пресслужбата на Съда, решениеот е по  дело T-142/21 | Wizz Air Hungary/Комисия

Казусът

На 18 август 2020 г. Румъния уведомява Европейската комисия за мярка за помощ в полза на авиокомпанията Blue Air Aviation S.A. (наричана по-нататък „Blue Air“) под формата на заем в размер на приблизително 62 130 000 евро със субсидирани лихви, гарантиран от държавата.
Нотифицираната мярка се отнася до две отделни помощи, с две различни правни основания, всяка от които обхваща определен размер на помощта. Първата помощ представлява заем в размер на 28 290 000 евро, който има за цел да обезщети Blue Air за пряко претърпените вреди вследствие на отмяната или препрограмирането на полетите ѝ поради въвеждането на ограничения за пътуване в контекста на пандемията от COVID-19 през периода от 16 март до 30 юни 2020 г. (наричана по-нататък „мярката за обезщетяване на вредите“). Втората помощ е заем в размер на 33 840 000 евро, чиято цел е да покрие частично неотложните нужди на Blue Air от ликвидни средства, произтичащи от оперативните загуби, които тя отчита вследствие на пандемията (наричана по-нататък „помощта за оздравяване“).
Без да образува формалната процедура за разглеждане, предвидена в член 108, параграф 2 ДФЕС, Комисията констатира с Решение от 20 август 2020 г.1, че мярката, за която е била уведомена, представлява държавна помощ, двете части на която са съвместими с вътрешния пазар.

Така Комисията обявява мярката за обезщетяване на вредите за съвместима с вътрешния пазар на основание член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС2. Помощта за оздравяване от своя страна е обявена за съвместима на основание член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС3, във връзка с Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (наричани по-нататък „Насоките“)4.

Авиокомпанията Wizz Air Hungary Zrt. подава жалба за отмяна срещу това решение, която е отхвърлена от десети разширен състав на Общия съд. С решението си Общият съд потвърждава направения от Комисията анализ за съвместимостта на нотифицираната мярка с вътрешния пазар.

Съображения на Общия съд

Общият съд отхвърля, на първо място, основанието за отмяна, изведено от неправилно прилагане на член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС. В това отношение жалбоподателят упреква по-конкретно Комисията, че е допуснала грешки при оценяването на вредите, претърпени от Blue Air вследствие на ограниченията за пътуване, наложени в контекста на пандемията от COVID-19.
По този въпрос Общият съд припомня, че по член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС могат да се компенсират само икономическите неизгоди, причинени пряко от природни бедствия или други извънредни събития.  От това следва, че помощите, които могат да се окажат по-големи от понесените от техните получатели загуби, не попадат в обхвата на член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС. Впрочем Общият съд припомня и че правопораждащият вредата факт, както е дефиниран в обжалваното решение, трябва да е определящата причина за вредата, за чието поправяне е предназначена помощта, и пряко да е причинила същата.
Следователно, за да може да обяви мярката за обезщетяване на вредите за съвместима с вътрешния пазар на основание член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС, Комисията трябва да изследва внимателно въпроса дали ограниченията за пътуване, наложени в рамките на пандемията от COVID-19, представляват наистина определящата причина за вредите, които тази мярка цели да компенсира, или напротив, част от тези вреди се дължи на предходните затруднения на Blue Air.

С оглед на тези уточнения Общият съд отхвърля по-конкретно довода на жалбоподателя, че като не е изключила загубите на Blue Air, произтичащи от предходни затруднения, Комисията е надценила вредата, претърпяна поради пандемията от COVID-19.  В това отношение Общият съд уточнява, че Комисията е сравнила реалното финансово състояние на Blue Air със съпоставителен сценарий, който би настъпил при липсата на ограниченията за пътуване, основан на приходите и разходите, предвидени в бюджета за 2020 г., за периода от 16 март до 30 юни 2020 г.  За целите на този съпоставителен сценарий Комисията е взела предвид предхождащите пандемията от COVID-19 затруднения на Blue Air. Тъй като тези затруднения били отразени и в реалните финансови резултати на Blue Air и следователно фигурирали в двата сценария, които Комисията е съпоставила, Общият съд прави извода, че тяхното въздействие е било неутрализирано при изчисляването на щетите, претърпени от Blue Air поради ограниченията за пътуване, наложени в контекста на пандемията от COVID-19.

На второ място, Общият съд отхвърля основанието за отмяна, изведено от неправилно прилагане на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС в светлината на Насоките. Във връзка с това жалбоподателят е изтъквал по-конкретно, че Комисията е допуснала грешка, приемайки, че помощта за оздравяване е преследвала цел от общ интерес по смисъла на точка 43 от Насоките.
Общият съд отбелязва в този контекст, че от точка 43 от Насоките следва, че за да се обяви за съвместима с вътрешния пазар въз основа на Насоките, нотифицираната помощ трябва да преследва цел от общ интерес, като има за предмет избягване на социални затруднения или преодоляване на проблеми на пазара. Това се потвърждава от точка 44 от Насоките, според която държавите членки трябва да установят, че неизправността на бенефициера би могла да причини тежки социални затруднения или големи проблеми на пазара, като докажат по-конкретно, че е налице риск от прекъсване на важна услуга, която е трудно да бъде възпроизведена, и че конкурент трудно може да поеме услугата вместо бенефициера.
Що се отнася обаче до важността на услугата, предоставяна от Blue Air, от решението на Комисията е видно, че тази авиокомпания е осигурявала свързаността на Румъния, като е обслужвала вътрешни и международни въздушни връзки, насочвайки се към две специфични категории пътници, чието придвижване зависи до голяма степен от нискотарифните въздушни връзки, а именно малките местни предприемачи и румънската общност, установена извън страната. Според Комисията освен това било трудно въздушните услуги на Blue Air да бъдат възпроизведени, доколкото другите нискотарифни авиокомпании присъстват малко и дори изобщо не присъстват по повечето от маршрутите на Blue Air, и че следователно последната е заемала ниша, която не е експлоатирана от други нискотарифни авиокомпании на румънския пазар.
Тъй като никой от изтъкнатите от жалбоподателя доводи не можел да постави под въпрос тези констатации, Общият съд заключава, че Комисията правилно е приела, че в случай на излизане на Blue Air от пазара би имало конкретен риск от прекъсване на някои услуги за въздушен превоз на пътници, считани за важни и трудни за възпроизвеждане при обстоятелствата в конкретния случай, така че нотифицираната помощ е преследвала цел от общ интерес.

Останалите доводи на жалбоподателя се оказват неоснователни, поради което Общият съд отхвърля жалбата изцяло.

1 Решение C(2020) 5830 final на Комисията от 20 август 2020 година относно държавна помощ SA.57026 (2020/N) — Румъния — COVID-19: помощ в полза на Blue Air.
2 В съответствие с тази разпоредба помощите за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития, са съвместими с вътрешния пазар.
3 По силата на тази разпоредба помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес, могат да се приемат за съвместими с вътрешния пазар.
4 Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ C 249, 2014 г., стр. 1).
Дирекция „Комуникация“
Отдел „Преса и информация“ curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Единодушно Пленумът на ВСС допусна за обсъждане второто предложение за отстраняване на Гешев  (допълнена)

Главният прокурор: Не мислете, че като минат през прокуратурата няма да дойдат и за вас …

Адв. Петър Славов: За политическите права на хората с увреждания

  Адв. Петър Славов,  член на Висшия адвокатски съвет със съвещателен глас,  докторант по „Конституционно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

17 − seven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.