Последни новини
Home / Законът / СЕС: На 1 април влизат в сила важни изменения на процедурните правила на Общия съд на Европейския съюз

СЕС: На 1 април влизат в сила важни изменения на процедурните правила на Общия съд на Европейския съюз

Defakto.bg

Общият съд измени своя Процедурен правилник, за да оптимизира съдебната дейност като изясни или опрости някои разпоредби. Тези изменения отговарят и на някои нужди, каквато е възможността да се използва видеоконференция в съдебните заседания за изслушване на устните състезания. Измененията спомагат също за проактивното управление на делата и са съобразени с развитието на правната уредба относно защитата на личните данни на физическите лица, съобщава отдел „Преса и информация“ на съда.

Предложенията за изменения саа подкрепени от Съда и одобрени от Съвета на Европейския съюз1, добавят оттам.  Наред с това Общият съд променя и Практическите разпоредби по прилагане на своя процедурен правилник2.

Какво се променя

Измененията на процедурните правила изясняват, допълват или опростяват някои разпоредби. С тях ще се ограничат  случаите на отстраняване на нередовности в писмените изявления и ще се представи начинът, по които юрисдикцията и нейният секретариат дава отговори по повод на някои нужди.

Видеоконференция

По този начин Общият съд предвижда в своите текстове възможността да се използва видеоконференция за съдебните заседания за изслушване на устните състезания, като в това отношение приема правна уредба и технически изисквания.  Това средство се оказа от същественото значение за осигуряването на непрекъснатост на съдебната дейност през периода на здравната криза. Искането за използване на видеоконференция, може да бъде подадено от представител, който е възпрепятстван да участва физически в съдебното заседание „по здравни причини, по съображения за сигурност или по други сериозни съображения“ (член 107а от Процедурния правилник). Техническите условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се участва в съдебните заседания чрез видеоконференция, са уточнени в Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник. Документът „Практически препоръки към представителите, които пледират чрез видеоконференция“ допълва посоченото.

Измененията на процедурните правила изясняват, допълват или опростяват някои разпоредби. С тях ще се ограничат по-специално случаите на отстраняване на нередовности в писмените изявления и ще се представи начинът, по които юрисдикцията и нейният секретариат дава отговори по повод на някои нужди.

             Електронен подпис

За поддържането на модерно и ефективно правосъдие, през 2022 г. Общият съд започна да прилага електронния подпис към своите решения и определения. В това отношение Практическите разпоредби по  прилагане на Процедурния правилник на Общия съд уточняват условията за прилагане на квалифицирания електронен подпис към неговите съдебни актове и правилата за трайно и сигурно съхраняване на електронните оригинали на тези документи.

       Проактивно управление

Измененията на процедурните правила предоставят на юрисдикцията нови възможности, съответстващи на изискването за проактивно управление на делата и съгласувани със съображенията, изложени в доклада на Съда от 2020 г.
         

          Пилотно дело

Член 71а от Процедурния правилник урежда понятието „пилотно дело“.  Текстът уточнява случаите, при които сред висящите дела, които повдигат един и същ правен въпрос, едно от тях се определя за пилотното дело, а другите се спират.  Предоставят се нови гаранции: пилотното дело се разглежда с предимство, а страните по спрените дела се изслушват след възобновяване на делата им.

Общо съдебно заседание за изслушване на устните състезания

Член 106а от Процедурния правилник ще даде възможност на Общия съд да провежда общи съдебни заседания за изслушване на устните състезания по няколко дела, ако между тях има сходство, при това независимо дали са изпълнени условията за съединяване на дела.

Защита на данните

Общият съд взема предвид и развитието на правната уредба относно защитата на личните данни на физическите лица в Европейския съюз. В неговия процедурен правилник вече се прави ясно разграничение между третирането на личните данни на физическите лица (член 66) и това на данни, които не са лични данни (член 66а). В съобщението „Неразкриване на лични данни пред обществеността в съдебните производства“ се припомня необходимостта искането да не разкриват данни да се направи с отделна писмена молба още с подаването на съответния процесуален документ, за да се избегне преждевременното им разпространяване по интернет.

Полезни за страните документи

 

Накрая, Общият съд актуализира поредица от полезни за представителите на страните документи (Контролен лист — Искова молба или жалба, Образец на резюме на основанията и основните доводи, изтъкнати в исковата молба или жалбата, Контролен лист — Съдебно заседание за изслушване на устните състезания, Съобщение за неразкриването на лични данни пред обществеността в съдебните производства). Бяха изготвени и нови документи, за да се подпомогнат представителите на страните при подготовката на съответните искови молби и жалби (предоставяне на примерни образци на искови молби и жалби) и за да им се дадат насоки, когато се допусне да пледират чрез видеоконференция (Практически препоръки към представителите, които пледират чрез видеоконференция).
Достъп до новите процедурни правила ще бъде осигурен на уебсайта Curia в рубриката Общ съд/Производство: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/.

1 Тези изменения са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 14 февруари 2023 г. (ОВ L 44, 2023 г., стр. 8).
2 Тези изменения са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 10 март 2023 г. (ОВ L 73, 2023 г., стр. 58).

About De Fakto

Проверете също

Единодушно Пленумът на ВСС допусна за обсъждане второто предложение за отстраняване на Гешев  (допълнена)

Главният прокурор: Не мислете, че като минат през прокуратурата няма да дойдат и за вас …

Адв. Петър Славов: За политическите права на хората с увреждания

  Адв. Петър Славов,  член на Висшия адвокатски съвет със съвещателен глас,  докторант по „Конституционно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three × 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.