Последни новини
Home / Актуално / Защо съпругата на Лозан Панов поиска отвод на съдии, „редени“ по дело срещу НАП от председателя на ВАС Георги Чолаков (искането)

Защо съпругата на Лозан Панов поиска отвод на съдии, „редени“ по дело срещу НАП от председателя на ВАС Георги Чолаков (искането)

Defakto.bg

Не вярвам на „луксозните асансьори“  в правосъдието,  в  ситуация съм, в която вълкът трябва да пази стадото, казва Елисавета Панова 

Пред ВАС е висящо производство по жалба на НАП срещу решение на АССГ, с което е обявен за нищожен ревизионен акт (РА)  срещу  дружеството  „ГАНЕВА 2000“ на  Елисавета Панова.  По делото Панова  поиска отвод на две от съдийките в  съдебния  състав с мотива, че  са зависими от председателя на  ВАС Георги Чолаков,  който еднолично ги е определил за нейни съдници, след като е бил променен първоначално определения съдебен състав.  (виж по долу).

Производството е особено важно, защото с него се очаква финал на дългодишната ревизия на Панова, съпруга на бившия председател на ВКС Лозан Панов, нашумял по време на мандата си, като  като най-проверяваното лице при управлението на ГЕРБ .

Самите данъчни има от  какво да се притесняват поради ясните аргументи, с които актът им срещу съпругата на Лозан Панов е отхвърлен.

                          Предисловие 

С ревизионен акт на НАП бе обявено,  че дружеството „ГАНЕВА 2000“ на  Елисавета Панова, което в продължение на 20 години издава немскоезичния месечник- вестник „Виртшафтсблат“, дължи на фиска за периода м.01.2012 г. – 31.12.2017 г данъци в размер на 87 885,89 лв. и лихви за просрочие 50 241,75лв., а по  ЗДДС средства  в размер на 6 631,60 лв. и лихви за просрочие в размер на 3 530,26 лв.

Ревизията, тръгнала по заповед  на началник сектор “Ревизии“ в отдел „Ревизии“ в ТД на НАП  ( В. В. В.) от 18 декември 2018 г.,  вместо в законно установения срок до три месеца, приключва една година след него – на 02.03.2020 г.   Срокът й е  удължаван  три пъти през 2019 г. и аха да приключи,  през феврураи  2020 г. със заповед на директора на  ТД на НАП преписката е иззета  „във връзка с преназначаване на В. В. В. на друга длъжност“, и възложена на друг началник сектор в ТД на НАП  (В. А. В)

На 08.12.2020 г.,  две години след старта на ревизията,  на Елисавета Панова е  връчен  РА, с който не е признат нито един разход по издавеното на вестника на чужд език за преводи и авторски възнаграждения,  за които се твърди, че не са свързани с дейността му и  не са документално обосновани.  За сметка на това обаче НАП изцяло признава декларираните приходи от стопанската дейност на дружеството, които са само от абонамент и реклама във вестника и въз основа на които обосновано се предполага, че  дружеството извършва разходи, свързани с изготвянето и разпространението му.  Но НАП приема априори, че производството на един вестник е възможно без разходи и  облага оборотите за целия този период.

Обрат

На 21.07. 2022 г. по жалба на Панова АССГ обявява за нищожен РА, като издаден от некомпетентен орган. Пред съда Елисавета Панова излага доводи за незаконосъобразност на РА заради  допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на закона.  От докумените по делото се вижда, че  ревизията е продължила по-дълго от срока по чл.114, ал.1 и ал.2 от ДОПК, както и че е излязла извън обхвата на преклузивния срок по чл.109, ал.1 от ДОПК относно задълженията за корпоративен данък (КД) за 2012г. и ДДС за данъчни периоди м.декември 2012г. – м.ноември 2013 г.

Жалбоподателката претендира за нищожност на оспорения акт поради  липса на компетентност на издателя му.   Софийска градска прокуратура, редовно призована, не изпраща представител пред АССГ и съответно не изразява становище, а НАП оспорва жалбата изцяло, като претендира законосъобразност на РА.

След пространен анализ на фактите и обстоятелствата по делото,  административният съд стига до категоричен  извод, че „ изземването на преписката е извършено от некомпетентен орган, който не е разполагал с правомощията за това“. Обстоятелството, че ревизията продължава необичайно дълъг период и преписката е иззета от Възложителя непосредствено преди издаването на ревизионния доклад, води до обоснован извод,  че е търсен човек, който да подпише акта, се разбира от съдебното решение.

Като се позовава на Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г.на  ВАС,  администравният съд посочва, че  „за да е налице валиден  ревизионен акт, той трябва да е  издаден съвместно от две лица: 1. от органа, имащ качеството на „възложил ревизията“, определен за това с акт на директора на компетентната териториална дирекция и 2. от орган по приходите, определен за ръководител на ревизията със заповедта за възлагането на същата.  Напомня и правилото по чл. 7, ал. 3 ДОПК за неизменност на компетентния орган по приходите за разглеждане и решаване на конкретен въпрос или преписка.

След обследванео на  „иззетите“ правомощия по разглеждането и решаването на ревизионната преписка, АССГ установява, че по делото не е представена заповед на изпълнителния директор на ТД на НАП, с която новият проверяващ  (П. Г) е бил оправомощен да извършва ревизионна дейност, „ поради което изземането на преписката изхожда от некомпетентен орган“.  Освен това,  възможността за изземване на правомощия от един орган и предоставянето им на друг е предвидена само при конкретни хипотези, изчерпателно посочени в разпоредбата – когато са налице основания за отвод или самоотвод, както и в случаите на трайна невъзможност за изпълнение на служебните задължения.

В конкретния случай посоченото  изземането на преписката заради преназначаване на В.В.В. на друго работно място, не обоснова трайна невъзможност за изпълнение на тези задължения, казва съдът.  „Това обстоятелство обаче не може да обоснове приложение на разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от ДОПК, тъй като, на първо място, е необходимо трайната невъзможност, препятстваща изпълнението на служебните задължения по смисъла на чл.7 ал.3 от ДОПК, да е налице към датата на издаването на акта за изземване на компетентността, в случая към 13.02.2020г. (в този смисъл Решение № 18 от 03.01.2020 г. по адм. д. № 8637/2019 на ВАС), което не е доказано от ответната страна, чиято е доказателствената тежест за това обстоятелство“.

Промененото работно място не води до отпадане на компетентността на  В. В. В., нито пък е налице отпадане на качеството на орган по приходите,  е отбелязано още в решението.   Напротив същата е продължила да бъде орган по приходите в обхвата на същата териториална дирекция с „изнесено работно място“ в Перник. Наред с това,  дори  и при промяна на териториалната компетентност на органа по приходите, разпоредбата на чл. 7, ал. 4 ДОПК сочи, че производството се довърша от органа, който го е започнал, посочва съдът.     С още множество юридически  аргументи по казуса,  съставът на АССГ обявява за нищожен РА  и осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – С. при ЦУ на НАП да заплати на Елизабет Панова  2 867,60лв. – разноски по делото.

 Закономерност

„Виртшафтсблат“, вестникът, ликвидиран след ревизиите на данъчните

Закономерно  вестник  „Виртшафтсблат“ за  политическа и икономическа информация, отпечатван в България и предназначен за немскоговорящи читатели, след пространната ревизионна  дейност и проверки (57 на брой!), наложени запори по сметки, искане на НАП за предварително изпълнение, по което дългът е събран в пълен размер и постъпил по сметките на приходната агенция, скоропостижно се е споминал и е  спрял да излиза.

Тази цел не е спомената в официалните  разпорежданията за  ревизионното производство, но успешно е постигната.

Отводът

В този контекст  Елисавета Панова се явява  пред ВАС след оспореното от НАП  решение на АССГ и комфортната подкрепа за приходната агенция на  прокуратурта, която пропусна да се яви пред по-долната инстанция.   В съда Панова  я очакват сериозни изненади по сформирания  съдебния състав на делото, достойни за вниманието  на Европейския съд по правата на човека. И не само.

При запознаване с протокола от съдебното заседание по делото, проведено на 12.04.23 г., с огромна изненада установих, че от предварително обявения състав, е останал само докладчикът.   Това означава, че председателят на ВАС междувременно е „редил“ нов състав, в който са влезли  вама, пряко зависими от него членове„, казва тя в писменото си искане  за отвод на съдиите Бисерка Цанева – председател на съдебния състав и  съдия Дарина Рачева, член на  съдебния състав.

Публикуваме автентичния текст на  мотивите за поискания отвод от  Елисавета Панова –  без редакторска намеса.   В него могат да се открият освен популярните  подозрения за  „кадруване на тъмно“ чрез командироване и  още  детайли  за ревизията,  довела до ликвидиране на вестника й.  Искането й е адресирано  до председателя на ВАС  Георги Чолаков и до двете дами.

Панова:  Като съпруга на Лозан Панов, шеста година  със смирение плащам  ревизионно производство , „поръчано“ от   предишните управляващи от ГЕРБ  

 Уважаеми въховни съдии,

Дело 8604/22г. по описа на ВАС, осмо отделение, по което съм страна, е разпределено на 15.09. миналата година на докладчик съдия Емилия Иванова.  Докладчикът по делото е част от постоянен състав, който е предварително обявен на сайта на съда. При запознаване с протокола от съдебното заседание по делото, проведено на 12.04.23 г., с огромна изненада установих, че от предварително обявения състав, е останал само докладчикът.   Това означава, че председателят на ВАС междувременно е „редил“ нов състав, в който са влезли двама, пряко зависими от него членове.  Новият председател на състава е председателят на VIII отделение съдия Бисерка Цанева, която е негов довереник като част от управленския му екип, а вторият член е командированата от Административен съд Варна – съдия Дарина Рачева.

Георги Чолаков, председател на ВАС

Не е известно на какъв принцип и по какви критерии председателят на ВАС еднолично е избрал за председател на състава съдия, който е станал „съдебен началник“ по негов персонален избор.  Отговор на този въпрос има, но той не се съдържа в папката по делото. Така например в годишния доклад на ВАС за 2011 г. можем да открием как по онова време в съда е имало осем души командировани съдии. Седем от тях са били от първоинстанционни административни съдилища, а сред тях има едно единствено изключение – съдия Бисерка Цанева, дошла от окръжен съд Плевен. Всъщност първото назначение на Цанева в съдебната система се случва в края на 2009г., а само три месеца по-късно тя е командирована в Софийски градски съд от тогавашния председател на съда Георги Колев. Там тя остава само до избора на Георги Колев за председател на ВАС през 2010 г., а след това той я „прехвърля“ във ВАС. Любопитен детайл е обстоятелството, че стартът на шеметната кариера на съдия Цанева съвпада с идването на власт на ГЕРБ през 2009 г. На луксозния „асансьор“, който тя ползва за израстването си, могат да завидят редица съдии, които правораздават в първоинстанционните административни съдилища. Като окръжен съдия с няколкомесечен съдийски стаж, Цанева получава възможност да „ревизира“ техните актове, без никакъв опит като административен съдия. Не вярвам, че гореизброеното има нещо общо с факта, че тя живее на съпружески начала с Ивелин Николов – виден функционер на ГЕРБ в Плевен, натрупал значително имущество по време на тяхното управление и бивш депутат от партията.

В тази връзка си струва да припомня, че предмет на делото, по което съм страна е ревизионно производство на НАП, „поръчано“ от предишните управляващи от ГЕРБ, чиято задача бе да открие „укритите“ доходи на бившия председател на Върховния касационен съд Лозан Панов. Като негова съпруга шеста година съм най-проверяваният човек в държавата и си „плащам“ със смирение цената на съдебната ни реформа и на независимостта на съдебната ни власт.

За да получа справедливост, аз трябва да имам доверие на председател на състав с професионалната и лична биография на съдия Бисерка Цанева. В тази връзка ще си позволя една алегория, за бъда разбрана по-добре – в ситуация съм, в която вълкът трябва да пази стадото. С оглед предмета на делото, считам, че имам пълното основание да се съмнявам в обективността и безпристрастността на съдия Цанева при постановяването на окончателния съдебен акт. Затова искам нейния отвод като председател на състава.

Според Регистъра на командированите магистрати от съдилищата, публикуван на сайта на ВСС към 13.10.2022г. съдия Рачева е командирована във ВАС на 14.09. миналата година без да е дефиниран срок, за който тя е командирована, на позицията на незаета длъжност „съдия“. Не ми е известно от заседанието по моето дело на 12.04.2023 г. до този момент да е провеждан конкурс за назначаването на незаетите щатни бройки на длъжност „съдия“ във ВАС, но след заседанието по дело 8604/22г. миналата сряда, внезапно името на съдия Рачева изчезна от сайта на ВАС.  На нейно място в състава, вече е включен друг командирован. Ноторно известно е, че всеки командирован магистрат е зависим от началника си. Това е така поради простата причина, че ако „не слуша“, във всеки един момент може да бъде върнат в съда, от който идва.

Съмненията за кадруване в съда на „тъмно“ и злоупотреби с института на командироването още повече се засилват,  при положение, че изборът на командированите във ВАС се осъществява по субективна преценка на председателя, а не по ясни предварително зададени критерии и определен точен срок.  Това обстоятелство в комбинация с политическите назначения на съдебните началници в системата, превръща командироването в реална заплаха за независимостта на съдебната власт. Като журналист по професия имам дългогодишни наблюдения върху процесите в съдебната власт и в публичното пространство съществуват достатъчно обективни данни за политическите зависимости на съдебните началници,.

С оглед на изложеното по-горе, смятам, че са налице факти и обстоятелства, които доказват, че е налице злоупотреба с правомощия от страна на административният ръководител на ВАС, който еднолично е „редил“ мнозинството на съдебния състав по дело, по което съм страна.

По делото не е налице случаен избор на съдебен състав, което априори поставя под огромно съмнение обективността и безпристрастността на съдиите, които влизат в него. С действията си административният ръководител нарушава правото ми като български гражданин на справедлив съдебен процес. Затова считам, че разполагам с достатъчно основания да поискам отвод на командирования съдия Дарина Рачева и искам нейният отвод.

Има обаче и още едно обстоятелство, което кумулативно свързано с изброените по-горе, води до обоснован извод, че липсват каквито и да било гаранции, че делото ми ще бъде разгледано от независим съд. Длъжна съм да припомня на председателя на ВАС заседанието на Съдийската колегия на ВСС, което се проведе на 9.04.2019г. Ден по-рано участвах в телевизионното предаване „120 минути“ по БТВ,  в което си позволих да дам оценка на вече постановен първоинстанционен съдебен акт. Съдебният акт, който коментирах беше политическа поръчка, изпълнена по нареждане на ГЕРБ и бе първият от целия „пъзел“ от последващи съдебни решения, с които бе даден стартът на политическата репресия върху мен и Лозан Панов.  Позволих си също така и дързостта да назова името на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, чиято роля в легитимирането на кражбите и „мачкането“ на правовата държава от управляващите от ГЕРБ, е безспорна.

На заседанието един висш магистрат, оглавяващ Върховния ни административен съд- институцията, която е оправомощена „да пази“ гражданите от произвола на държавата и да им гарантира техните права, си позволи недопустима вербална агресия, нахвърляйки се върху съпруга ми, заради мен.

„Обективността“, на която днес аз като гражданин трябва да разчитам, търсейки справедливост в ръководения от него съд, е официално документирана в протокол №13 от 9.04.2019г., публикуван на сайта на ВСС. За да не изглежда, че хиперболизирам случилото се, ще си позволя да цитирам някои фрази на административния ръководител на ВАС: „…питам Ви, Вие споделяте ли това изявление на Вашата съпруга. Ако не го споделяте, ще Ви моля да се разграничите от него. Не може да се нарича един съдебен акт „извращение с правото“. И ако не го споделяте, съответно държа да се разграничите….. Аз да знам оттук нататък как да реагирам и дали да остана на тази маса“.

„Градусите“ на вербална агресия на един висш магистрат се покачиха до нивото, на което друг член на ВСС с нескрита ирония попита дали ако съпругът ми се разграничи от мен, след това няма да бъде поискано от него… да се разведе.

Изглежда до висшия ешелон на съдебната ни власт не е достигнала информацията, че съпругите и жените в 21 век не са недвижима собственост на своите мъже. Техните права да изразяват мнение, да упражняват свободно своята професия, да притежават собственост, включително  правото им на справедлив съдебен процес са сред големите достижения на развитието на цивилизацията в стария континент и неслучайно са залегнали в европейското право, което България като страна член на ЕС е подписала договор да спазва.

В заключение ще кажа, че независимо какви взаимоотношения има Георги Чолаков с партии, политици, крупни бизнесмени, независимо и какво мисли за мен, съпругите, жените и тяхното място в семейството и обществото, с поведението и с позицията си той може да дискредитира само себе си и своето семейство.

 Но от председателят на Върховния ни административен съд се очаква да притежава онзи безупречен морал, доказана обективност в неговата работа, пълна независимост и магистратски интегритет, които изисква висотата на неговата позиция, за да може да гарантира правата и законните интереси на всеки български гражданин, който е страна по дело, включително и на мен самата.

Още куп  ревизии  издирваха  „укрити“  доходи от Лозан Панов и съпругата му

Елисавета (Бети) Панова и бившият председател на ВКС Лозан Панов Снимка: 5GМедиа

Ревизията на издателството на Елисавета Панова, довела до ликвидация на вестника й,  е предшествана от още три ревизии на семейство Панови като физически лица.  Сагата започна през 2017 г. с налагането на глоба от Сметната палата затова, че председатеялят на ВКС  не е подал два пъти една и съща декларация. До санкцията се стигна след като с промени в закона беше предвидено, че от 2017 г. магистратите подават декларации за имуществото си пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), а не пред Сметната палата. Санкцията остана в сила, въпреки че от началото на 2017 г. действа промяна в Закона за съдебната власт (ЗСВ), според която всички съдии, прокурори и следователи, включително председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор, подават декларациите си само пред Инспектората към ВСС.  Но глобата  бе  удобен повод за старта на ревизиите, които  трябваше да открият  „укритите“ доходи на семейство Панови.

Трите ревизии приключиха с окончателни съдебни актове, с които съдилищата обявиха, че  Елисавета и Лозан Панови не са укривали доходи.  Успоредно с ревизиите на НАП, по време на мандата на Панов съпругата му  бе под прицела на  медии,  собственост по онова време на депутата от ДПС Делян Пеевски.  През 2021 г., Панова осъди за клевета едно от изданията,  а обезщетението от  30 000 лв. дари в кампанията на Панов като кандидат за президент през 2021 г.

ВСС със широко затворени очи на практика подкрепяше  случващото се  с „непослушния“ за управляващите председател на ВКС.

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма право да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

Комитетът на министрите на СЕ поздрави България за приетия механизъм за независимо разследване на главния прокурор

  Комитетът на министрите на СЕ: България прави забележителна реформа за осигуряване на ефективни разследвания, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

sixteen + one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.