Последни новини
Home / Законът / Инспекторатът към ВСС отчита и оценява дейността си през 2022 г. като успешна

Инспекторатът към ВСС отчита и оценява дейността си през 2022 г. като успешна

Defakto.bg

 

Теодора Точкова

През 2022 г. Инспекторът е извършил  общо 91 проверки в органите на съдебната власт, с което е  изпълнил годишната си програма – извършени са  69 комплексни планови проверки, 1 тематична проверка, 1 проверка по сигнал, 1 проверка по самосезиране и 19 планови проверки по личните данни за спазване на принципа за отчетност, установен в чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД. Аналитичният и подробен доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова е представен на  18 май 2023 г. пред пленума на ВСС.

Това се казва в отчета на ИВСС,  предоставен на медиите. Публикуваме го за информация, без редакторска намеса.

През 2022 г. в Инспектората са постъпили общо 1141 нови сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи. Приключена е работата по всички сигнали, като по 1077 от тях са изготвени становища, приключени са и 1166 допълнения по сигнали, постъпили по вече образувани преписки.

През 2022 г. ИВСС изпрати до председателя на ВКС сигнал по чл. 54, ал. 1 т. 4 ЗСВ, за отправяне на искане, на основание чл. 125 ЗСВ за приемане на тълкувателно решение по установена противоречива съдебна практика, което да отговори на въпроса: „Представлява ли свръхобезпечеността основание в производството по чл. 402, ал. 2, изр. 1-во ГПК за отмяна на законосъобразно наложени обезпечителни мерки в производството по чл. 389 и сл. ГПК“.

Срочност при образуване на делата

      От извършените 69 комплексни планови проверки (като проверяваният период е 01.01.2020 г. – 21.12.2021 г.) се констатира, че независимо от предизвикателствата, породени от влошената през 2020 г. и 2021 г. епидемична обстановка в страната, е постигната много добра организация на административната дейност на органите на съдебната власт. В по-голямата част от проверените съдилища делата се образуват в деня на постъпване на съдебните книжа и се разпределят на докладчик при спазване на чл. 9 ЗСВ.  Делата са насрочвани за разглеждане в съдебни заседания и са отлагани за следващи заседания през кратки периоди – много често в срок до 1 месец от постановяване на определението по чл. 140 ГПК. Насрочването на  наказателните дела в разпоредително заседание се извършва при спазване на сроковете по НПК, а отлагането им е съобразено със срока по чл. 271, ал. 10 НПК. В повечето съдилища административните ръководители следят за движението и приключването на делата и при необходимост предприемат съответни организационни и дисциплиниращи мерки при констатирани забавяния. Повечето граждански и наказателни дела се насрочват, разглеждат и приключват в кратки срокове, което е показател за срочност на правораздаването. Положителни тенденции в работата са отчетени и по отношение на проверените прокуратури. Във всички проверени през 2022 г. само районни  прокуратури е установено, че се спазва принципът на случайното разпределение на прокурорските преписки, съгласно изискването на чл. 9 ЗСВ.  Съхраняването и работата с веществените доказателства в повечето прокуратури е в съответствие с НПК, ПАПРБ, указанията и заповедите на главния прокурор. В по-голямата част от проверените прокуратури възлагането и извършването на проверките по ЗСВ е в указаните срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 ЗСВ. По делата разследването се провежда в законния и удължения срок за разследване, а постановленията и обвинителните актове се изготвят в срок.

Пропуски

По-често срещани пропуски в производствата по гражданските дела са: несвоевременното извършване на проверката за редовност и допустимост на исковите молби, както и постановяване на определенията по чл. 140 от ГПК в срокове над шест месеца от изтичане на едномесечния срок за отговор на исковата молба; подценяват се кратките срокове макар и като изключение, свързани с движението и приключването на бързите производства, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК; в изолирани случаи отделни съдии, в условията на приблизително еднаква натовареност, продължават да не спазват едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК за постановяване на съдебните решения. В съдебните производства по НПК най-често констатираните пропуски са: неспазване на формата на акта, с който се насрочват делата; отлагане на дела поради неявяване на страните, като съдът не е изискал обяснения дали причините за това са уважителни или не е упражнил правомощията си да наложи съответната санкция по НПК; констатирани са случаи, в които не са спазени сроковете за изготвяне на мотивите към постановените присъди и/или на решенията по чл. 340 НПК. В проверените през 2022 г. районни прокуратури и териториални отделения към тях най-често установените пропуски са по отношение взаимодействието с органите на МВР в работата по спрените досъдебни производства, като по част от спрените ДП е установено, че не се осъществява регулярен контрол от наблюдаващите прокурори върху разследващите органи за проведените оперативно-издирвателни мероприятия и резултатите от тях.

За преодоляването на проблемите, свързани с неоправданото забавяне по движението и приключването на делата ИВСС е предприел съответните мерки, в това число с отправяне на сигнали по чл. 54, ал. 1 т. 5 ЗСВ до съответните административни ръководители за налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ или дисциплинарно наказание „ забележка“. За установените сериозни забави по движението и приключването на дела, за които ИВСС прие, че се дължат на виновно неизпълнение на служебните задължения на конкретни съдии, изготви четири предложения за образуване на дисциплинарни производства до СК на ВСС.

Тематични проверки 

През 2022 г. е извършена тематична проверка на работата на районните и окръжните съдилища по граждански и наказателни дела на тема: „Проверка на районните съдилища, включени в годишната програма на ИВСС за 2022 г., както и на Районен съд – Пловдив, Районен съд – Силистра и Районен съд – Добрич, относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. дела в техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид. Проверка на Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Търговище и Окръжен съд – Шумен относно даваните от въззивната инстанция указания във връзка с администриране на въззивната жалба в случаите, когато оспореният първоинстанционен съдебен акт не е приложен по хартиеното дело или приложеният съдебен акт не е подписан със саморъчен подпис на съдията“. Установено беше, че във всички проверени съдилища ( с изключение на РС- Пловдив) всички дела, образувани в ЕИСС след 30.06.2021 г., имат изготвен идентичен хартиен носител, съдържащ всички съдебни книжа и актове, издадени в електронна форма. Съдиите постановяват съдебните актове/решения или определения и на хартиен носител, като ги подписват.

Добра работа на съдии, прокурори и следователи

   В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на България в Правилника на ИВСС беше въведена процедура по приемане на образци за отчитане приключването на делата и преписките в установените срокове от съдилищата, прокуратурите и следствените органи, като се предвиди съдебните органи да предоставят на Инспектората отчети за дейността си по разгледаните и приключените дела и преписки до 15 март на следващата година.  Изпълнението на тази дейност стартира през 2023 г. като на база на събраната и обобщена статистическа информация, ИВСС изготви и публикува на интернет страницата си анализ за резултатите от приключените дела и преписки в установените срокове от съдилищата, прокуратурата и следствените органи за 2022 г. От анализа се установява, че приключените граждански и търговски дела от районните, окръжните, апелативните съдилища и ВКС са между 65% и 80% от разгледаните дела, административните съдилища и ВАС са със 78% и съответно 74% приключени производства, а приключените наказателни дела са между 80% и 95% от разгледаните дела за годината. Анализът на обобщените статистически данни за разгледаните и приключени през 2022 г. дела от всички съдилища налага извод за много добра работа на съдиите. Приключените прокурорски преписки са между 75 % и  95%, а приключените досъдебни производства – над 65 % от разгледаните за отчетния период, което сочи на много добра работа на прокурорите и следователите.

Най-много заявления за бавно прасъдие – в  Софийския апелативен район

През отчетната 2022 г. не се констатираха проблеми при осъществяването на дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Анализът на постъпилите през 2022 г. заявления води до извод, че се запазва тенденцията от предходни години големият процент от разгледаните заявления, по които е констатирано нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, да е срещу действия на органи на съдебната власт на територията на Софийския апелативен район – 83% от заявленията по наказателни дела и 93% от заявленията по граждански, търговски и административни дела.

325 несъответствия в имуществените декларации

     През изминалата година Инспекторатът провери 4393 имуществени декларации, като фактически се провери имуществото на 10034 лица, включително наличностите по банковите им сметки. В 4066 от проверените декларации се установи съответствие между декларираните факти и получената информация. Установени са 325 несъответствия, които са отстранени чрез подаването на коригираща декларация в законовия срок. Към момента на изготвяне на доклада не са приключени проверките на 2 имуществени декларации, тъй като не е получена цялата информация от органите и институциите, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, и все още не е изтекъл 6-месечният срок за извършване на проверките.

106 преписки  за нарушения на етичните правила

  По отношение на дейността по проверките за интегритет следва да се посочи, че през 2022 г. са образувани общо 106 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения на етичните правила. По 13 преписки през 2022 г. е наредено извършване на проверка за установяване на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к ЗСВ.

Три от образуваните проверки приключиха с предложения за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на магистрати. С цел публичност и прозрачност във връзка с дейността на ИВСС по проверките за интегритет и осигуряване на превенция за недопускане на такива нарушения, както и в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, през 2022 г. и в началото на 2023 г. Инспекторатът изготви и публикува на интернет страницата на институцията три анализа – във връзка с добрите и лошите практики на съдиите, прокурорите и следователите, установени през призмата на извършените проверки по глава девета, раздели Iа и Iб ЗСВ за 2021 г. в съответствие с установените европейски и международни стандарти, анализира практиката на ВАС за периода 2017 г.- 2021 г. по приложението на КЕПБМ и практиката на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт по приложението на КЕПБМ за 2021 г. Анализите потвърждават установеното от ИВСС, че за недопускане на етични нарушения от магистратите не следва да се акцентира толкова на ангажиране на дисциплинарната им отговорност, колкото да се въведат в законодателството реални мерки за превенция, каквото предложение направихме още през 2020 г. за обсъждане на механизъм за деонтологична превенция.

Изминалата година беше успешна и по отношение утвърждаване ролята на ИВСС като реално функциониращ надзорен орган по отношение обработването на лични данни в случаите по чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. През 2022 г. Инспекторатът извърши 19 планови проверки –  9 в районни  съдилища, 9 в окръжни съдилища и проверка в прокуратурата на РБ. Целта на проверките беше да се провери прилагането на принципа за отчетност, установен в чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД. Анализът на резултатите от проверките показва, че органите на съдебната власт познават добре задълженията, които имат при обработване на лични данни в контекста на правораздавателната/правоприлагащата си дейност, като десет от проверените съдилища и прокуратурата на РБългария са изпълнили всички изисквания на европейския регламент за защита на данните и на ЗЗЛД за спазване на принципът на отчетност.

Заключение

В заключение, може да се обобщи, че ИВСС се справя успешно с изпълнението както на годишната си програма, така и на всичките си правомощия, предоставени с Конституцията на Република България и със Закона за съдебната власт.

Докладът за дейността на Инспектората към ВСС е достъпен на интернет страницата на институцията – (http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16).

About De Fakto

Проверете също

Съдия Красимир Мазгалов, ССБ: Политиците не се отказват да владеят съдебната система като собствен инструмент

„Изненадващ е начинът, по който парламентът прие да извади следствието от прокуратурата. Това е съществена …

Отлагат погребението на Ангел Христов, проверяват как е влязъл в страната, без да е бил задържан

Прокуратурата образува две разследвания по смъртта на Христов Проверяват се обстоятелствата, при които единият от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

9 − two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.