Последни новини
Home / Законът / Съюзът на съдиите настоява Народното събрание да избира действащи съдии за членове на ВСС

Съюзът на съдиите настоява Народното събрание да избира действащи съдии за членове на ВСС

Defakto.bg

В правната комисия  днес предстои второто четене на законопроекта за промени в НПК и ЗСВ, с които се въвежда мexaнизъм  зa независимо paзcлeдвaнe нa глaвния пpoĸypop по препоръки  на Beнeциaнcĸaтa ĸoмиcия и Комитета на министрите на СЕ.  Изненадващо в последния момент,  след няколко обществени обсъждания и общо две гласувания на първо четене на промените,  се  появиха  възражения по разпоредбите за  избора на членове във ВСС от политическата квота на НС  и мнозинството, с което ще се избират и освобождават  „тримата“ големи от постовете.

На първо  четене в пленарна зала  законопроектът на правителството получи одобрение с  „конституционно мнозинство“ от 191 гласа.  В понеделник изтече тридневния срок, определен за  предложения между двете четения, а нови предложения  по  законопроекта не са  постъпили, заяви пред Де Факто  председателят на кимисията Стою Стоев.  Само партия  „Възраждане“ е внесла и двата си отхвърлени законопроекти от НС, уточни той.

Спорните моменти, по които бележки отправя и Съюзът на съдиите в България са свързани с предложението  Народното събрание да не избира за  членове на ВСС действащи прокурори и следователи, както и съдии, а да насочи внимание към научната общност  и други сфери от юридическото съсловие.  Оспорва се и предвидено намаляване на мнозинството от  17 нa 13 глaca  в Πлeнyмa нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт, нeoбxoдимo зa пpeдcpoчнoтo ocвoбoждaвaнe или вpeмeннo oтcтpaнявaнe oт длъжнocт нa глaвния пpoĸypop, ĸaĸтo и зa нeгoвия избop. Записано е това да  важи и за избopа и ocвoбoждaвaнeтo нa пpeдceдaтeлитe нa BKC и BAC.

Зам. министър Емил Дечев

По повод крититика, отправена във вторник (23 май т.г.) от бившия преседател на  ВКС Лозан Панов за намаленото мнозинство и избора на членове във ВСС,  зам. министър Емил Дечев коментира пред  Де Факто, че досега в  три становища от 2017 г. , 2019 г. и  2022 г.  Венецианската комисия  е предлагала това  мнозинство да важи  само за главния  прокурор заради огромното му влияние във  ВСС.   За да бъдат избегнати обвинения в  дискриминационно отношение,  приехме мнозинството от 13 гласа да важи и за избора и за освобождаването на председателите на ВКС и ВАС, каза той.  Но за да се гарантира  независимостта на председателите на върховните съдилища,  записахме, че това ще става с  двойното мнозинство –  нe пo-мaлĸo oт 13 oт члeнoвeтe нa Πлeнyмa нa BCC и cлeд тoвa – с  мнoзинcтвo oт члeнoвeтe, избpaни пpяĸo oт cъдиитe ( четирима от шестимата във ВСС).  „Е, ако не можеш да събереш 4 гласа на съдиите от професионалната квота, какъв председател на върховен съд искаш да ставаш„,  попита зам. министър Дечев, който е ръководител на работната група за изработването на промените.

Тази  разпоредба три  пъти е обявявана за обществено обсъждане –  един път от министър Надежда Йорданов и два пъти от министър Крум Зарков, последното е от месец ноември м.г,  сега сме  средата на месец май –  защо чак сега  се появват обструкции,  за мен е необяснимо, каза той.

Чрез изключване на представителите на прокуратурата и следствието, както и на съдиите, от квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет ще се постигне по-добро обществено представителство, като ще бъде изключена междуинституционалната зависимост,  са част от аргументите на вносителите за промениза в избора на действащи магистрати за членове във ВСС от  политическата квота на парламента.

Свои забележки и  препоръки   до народните представители и членовете на правна комисия  предлага и УС на Съюза на съдиите в България, с които ви запознаваме:

Уважаеми народни представители,

 

На 19 май 2023 г. Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 49-302-01-3, внесен от Министерския съвет на 13.04.2023 г., и законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 49-302-01-20, внесен от Министерския съвет на 13.04.2023 г.

В § 49 от Преходните и заключителните разпоредби на приетите на първо четене законопроекти се предвижда изменение на няколко разпоредби от Закона за съдебната власт:

  1. Предложено е изменение в чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, като изречение второ на разпоредбата въвежда ново еднакво изискване към членовете и на двете колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС), избрани от Народното събрание – „Изборът по колегии се извършва между хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи професионални и нравствени качества, които не са съдии, прокурори или следователи, съобразно тяхната професионална квалификация и насоченост.”

Приравняването на структурата и състава на прокурорската и  на съдийската колегии на ВСС е немотивирано и противоречи на изискванията за отчетност на прокуратурата, респективно на принципа за независимост на съда. Утвърдените международни стандарти на Съвета на Европа, както и съответстващите им препоръки към България от Венецианската комисия, изискват в състава на кадровия орган за съдиите мнозинство да имат съдиите, избрани от съдии. С последното изменение на Конституцията от 2015 г. този принцип не беше въведен за състава на Съдийската колегия, доколкото само 6 членове от общо 14 се избират от съдиите. Забраната за съдии да бъдат избирани от Народното събрание за членове на съдийската колегия преди да е изменена Конституцията в посочения по-горе смисъл е опасно и ще доведе до по-нататъшно компрометиране на съдебната независимост. Освен това предложеното изменение непонятно игнорира значението на последните събития, които недвусмислено ясно показаха фактическата необходимост народните представители да положат последователни и задълбочени усилия за ясното и категорично разграничаване на правораздавателната функция на съда от правомощията на прокурора да ръководи разследването и да повдига обвинение за извършено престъпление чрез разграничаването на статута на съдиите от този на прокурорите.

За състава на Прокурорската колегия няма и не би могло да има изисквания за мнозинство на прокурорите, избрани от техните колеги. Поради това и няма международни стандарти и препоръки в този смисъл. Изискването за въвеждане на форми на обществена и демократична отчетност на прокуратурата налагат в състава на кадровия орган на прокурорите да има мнозинство на членове, които не са прокурори, нито към момента на избора им от Народното събрание, нито след изтичане на мандата им.

В Прокурорската колегия общият брой членове е единадесет, като понастоящем петима от тях се избират от Народното събрание, четирима прокурори се избират от прокурорите в страната, един следовател се избира от следователите, а главният прокурор е член по право. При тази структура на колегията влиянието на главния прокурор в дейността на кадровия орган е неизбежно, доколкото практиката сочи, че от парламентарната квота се излъчват действащи прокурори, които след приключване на мандата си се връщат отново в прокуратурата. Поради това в рамките на съществуващата конституционна уредба се налага чрез изменения на Закона за съдебната власт да бъде осигурена възможността за осъществяване на реален външен контрол и отчетност на прокуратурата именно чрез предложеното въвеждане на изискването членовете на Прокурорската колегия, избирани от Народното събрание, да бъдат излъчени от други юридически професии. Наред с това е разумно обаче да не се налага забрана за избор на действащи съдии в Прокурорската колегия, тъй като участието на съдия се обосновава като противотежест на съществуващото правно положение повдигането на обвинението от прокуратурата да е нейно суверенно правомощие, което не подлежи на съдебен контрол, включително при започване на съдебната фаза на наказателния процес след внасяне на обвинителния акт. Подобна организация на обвинителната функция изисква в правната уредба да бъдат предвидени разумни механизми за оценка на качеството на обвинението, които да го превръщат в значимо обстоятелство за кариерата на прокурорите и следователите. Предвиждането на такива адекватни кариерни механизми ще действа дисциплиниращо и ще способства за утвърждаване на ясна ценностна професионална йерархия.

  1. Не може да бъде мотивирано с разумни аргументи и предвижданото изменение в чл. 33, ал. 3 и чл. 173, ал. 11 и ал. 12 от Закона за съдебната власт, а именно решенията за избор и освобождаване на главния прокурор, председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд да се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Приравняването на статуса на председателите на върховните съдилища със статуса на главния прокурор няма разумно основание и противоречи на принципа за независимост на съда.

В този смисъл е Становище №855/16 от 17.10.2017г. на Комисията за демокрация чрез право (Венецианската комисия) на Съвета на Европа. В него се разглежда въпросът за съответствието на промените в Конституцията от 2015 г. и на ЗСВ от 2016 г. с международно признатите стандарти за независимост на съда. В становището се подчертава несъответствието, което се отнася до структурата на ВСС, включително и на Съдийската му колегия, поради което се препоръчва към изискванията за квалифицираното мнозинство от 17 гласа в Пленума, да се въведе допълнително изискване председателите на върховните съдилища да се избират и освобождават с т.нар. „двойно мнозинство“, т.е. мнозинство от гласовете на членовете на ВСС, избрани от съдите. При актуалните конституционни структура и състав на Пленума на Висшия съдебен съвет, в който съдиите, избрани от съдии са само 6 от общо 25 членове, намаляването на мнозинството за избор/освобождаване на председателите на върховните съдилища, въпреки „двойното мнозинство“,  пряко засяга съдебната независимост, защото поставя кариерната съдба на председателите на върховните съдилища в зависимост от членовете на ВСС, които са прокурори или избрани от Народното събрание.

Същевременно в Становище №968/19 от 09.12.2019 г. на Венецианската комисия се препоръчва намаляване на изискуемото мнозинство от 17 на 13 гласа, но това се отнася за избора и освобождаването на главния прокурор, което се обоснована с доминиращата позиция на главния прокурор в структурата на Прокуратурата и голямото му влияние във ВСС. В този смисъл предлаганите изменения, които недопустимо уеднаквяват статуса на главния прокурор с този на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, са не само необосновани, но и реално опасни.

Уважаеми народни представители,

настояваме, при обсъждане и приемане на законопроекта на второ четене в Комисията по правни въпроси и в Народното събрание да имате предвид изложените от нас аргументи и да отпадне забраната да се избират действащи съдии в парламентарните квоти на двете колегии на ВСС, както и да отпадне предложението за намаляване на мнозинството при избор и освобождаване на председателите на върховните съдилища.

                                                                                     

гр. София                            Управителният съвет на Съюза на съдиите  в България

24.05.2023 г.

 

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма право да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

Комисията „Панайотов“ в МП класира трима от 10-те кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека

Омбудсманът Диана Ковачева, съдия Галя Вълкова от Софийския градски съд и бившият директор на Националния …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fifteen − 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.