Последни новини
Home / Законът / ВАС върна на АС – Старазагора за ново разглеждане делото за комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2“

ВАС върна на АС – Старазагора за ново разглеждане делото за комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2“

Defakto.bg

Върховният административен съд отмени решение № 358 от 28.08.2020 г. по административно дело № 225 от 2019 г. на Административен съд – Стара Загора и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, съобщават оттам.  С него първоинстанционният съд е отхвърлил жалбата на сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу решение от  21.12.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда за актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД.

Делото пред ВАС е образувано под номер 239 през 2021 г. по жалби на сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ и на „Грийн Танк“, гражданско сдружение с нестопанска цел“ – Гърция, както и на едно гръцко физическо лице. Върховните магистрати обаче приемат, че „Грийн Танк“ и гръцкото физическо лице нямат качеството на заинтересовани лица. Те не са подали жалби срещу решението за актуализиране на комплексното разрешително, т.е. не са жалбоподатели в първоинстанционното производство и Административен съд – Стара Загора неправилно ги е конституирал по делото като заинтересовани страни. Поради това касационният състав обезсилва и прекратява решението на първоинстанционния съд в тази му част.

В останала му част казусът е свързан с:

  • необходимостта от оценка на кумулативните източници за замърсяване в района;
  • нормативното задължение за изчисляване на индивидуален количествен принос от вторично замърсяване;
  • отдалечеността на действие на живачните емисии;
  • трансграничното въздействието от дейността на оператора на ГГИ
  • научните знания от Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за замърсителите: фини прахови частици /ФПЧ10/ и серен диоксид /SO2/ 2019 – 2023 год. както и нейната правна природа и действие;
  • своевременното уведомяване за административното производство (чл.6, ал.6, ал.7 и ал.8 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция);
  • непредоставяне на достъп до наличната информация, свързана с предмета на административното производство;
  • сравнителен анализ и извършване на оценка на въздействието, чрез моделите за оценка на замърсяването на въздуха Plume, Aermod, Calpuff;
  • допусната дерогация, приемайки неточни норми за допустими емисии на серен диоксид и живак;
  • правилно е потвърден подхода на т.нар. „път на въздействието“, който кредитира само резултатите от анализ за ползите на околната среда, макар те да са почти 100 пъти по-ниски от резултатите, получени по т.нар „подход на щетите“

В хода на разглеждане на делото от ВАС е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) относно тълкуването на разпоредбите на чл. 15, ал. 4 и чл. 18 от Директива 2010/75/ЕС, във връзка с чл. 13 и чл. 23, ал. 1, втори подпараграф на Директива 2008/50/ЕО при предоставяне на изключения от Заключенията за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации (ГГИ), които са разположени в район с наднормено замърсяване. С решение от 09.03.2023 г. СЕС реши че при разглеждането на искане за дерогация компетентният орган трябва да вземе предвид всички относими научни данни за замърсяването, включително кумулативния ефект с други източници на съответния замърсител, както и мерките, определени в относимия план за качество на въздуха, приет за съответната зона или агломерация съгласно чл. 23 от Директива 2008/50, да откаже такава дерогация, когато тя може да допринесе за превишаването на нормите за качество на въздуха, определени съгласно чл.13 от Директива 2008/50, или да е в разрез с мерките, съдържащи се в този план, които имат за цел да гарантират спазването на тези норми и да направят възможно най-кратък периода на превишението им.

Първоинстанционният съд обаче е отказал да обсъжда и цени програмата на Община Гълъбово за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по показател серен диоксид за периода 2019–2023 г. „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово е разработена за замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10) и серен диоксид (SO2)“. Програмата посочва като основни източници на замърсяване със серен диоксид четирите топлоелектрически централи в района, включително ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, както и битовото отопление.

Програмата има белезите на общ административен акт и отказът да бъде обсъдена в качеството ѝ на акт, породил правни последици, както и да бъдат прецени всички обстоятелства от значение за нейното действие и прилагане са нарушили правото на защита за всяка от страните по спора, включително и във връзка с възможността да ангажират доказателства относно нейното прилагане, действие, изпълнение и др. С тези си действия административният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което следва да бъде санирано при новото разглеждане на спора.

Програмата касае неопределен кръг лица и в нея се съдържат множество мерки за подобряване качеството на въздуха, които следва да се съобразяват с оглед тълкуването, дадено в решението на СЕС.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Особено мнение: Защо разпоредбата за отнемане на лиценз по Закона за частната охранителна дейност нарушава Конституцията

Конституционинят съд отхвърли искането на 3-членен състав на ВАС  за съд за установяване на противоконституционност …

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fourteen + fifteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.