Последни новини
Home / Актуално / ВАС осъди НАП да плати над 300 хил. лв. на столичанин за незаконна продажба на имотите му при погасени дългове

ВАС осъди НАП да плати над 300 хил. лв. на столичанин за незаконна продажба на имотите му при погасени дългове

Defakto.bg

Върховният административен съд окончателно потвърди осъдително  решение на АССГ, според което НАП трябва да заплати обезщетение за нанесени вреди от над 300 000 лева на столичанин от  продажба на имотите му, след като е спрял да е длъжник на хазната.  Самото дело е показателно как един  публичен съдебен изпълнител с подкрепа на данъчните органи, може да се разпореди с чужди имоти, въпреки съдебната забраната за принудително изпълнение.

      За три незаконно  продадени имота от публичен съдебен изпълнител  при ТД на НАП – София,  ищецът  E. Славчев завежда иск пред АССГ срещу агенцията  по ЗОДОВ за присъждане на обезщетение  от 638 006,47 лв. за  имуществени и неимуществени вреди.   Претендира  255 861,61 лева – за причинени имуществени вреди от  публична продан на недвижими имоти –  заедно със  законната лихва върху сумата  към 14 декември 2021 г. когато е предявен иска.  Търси и   обезщетение за пропуснати ползи в размер на 82 144,86 лева, от 27.07.2019 г. до 27.10.2021 г., плюс законната лихва от предявяване на иска до окончателното й изплащане.  Отделно иска   300 000 лева за причинени неимуществени вреди заедно  със законната лихва върху тази сума,  считано от предявяване на иска до окончателното й изплащане.

    Скандално

   Първоинстанционният съд,  АССГ,  установява, че  Славчев е поискал  на 31.05.2019 г. от съдебния изпълнител П. Какамъков да прекрати образуваното срещу него изпълнително дело за неплатени данъци,  да вдигне на обзпеченията върху имотите и да отпише публичните му задължения поради погасяването им по  давност.

С разпореждане публичният  изпълнител  П. Какамаков отказва да отпише вземанията и да прекрати изпълнителното производство,  а отказът  му е потвърден от  и.д. директор на ТД на НАП.    Разпореждането на и.д. директор е отменено от съда, като в  съдебното решение се посочва, че  от 29.05.2019 г. „е преклудирана възможността на държавата да събере вземанията за данък върху доходите на физически лица от Е. Славчев  поради изтичане на  10 – годишния давностeн  срок (чл. 171, ал. 2 от ДОПК) “.  Или, вземането  е погасено по давност и са налице всички основания за прекратяване на изпълнителното производство.

Съдебният изпълнител, твърдо решен да събере вече несъщестуванщи дългове,   на  04.06.2019 г.  обявява  търг с тайно наддване и на 04.07.2019 г.,  въпреки отмененатаа публична продан, продава два имота, (апартамент № 4 и гараж № 3), собственост на ищеца. Търгът e приключил с обявяване на купувач, предложил  цена от 377 000 лв.,  имотите са му възложени и той е  въведен във владението  им.

По същата схема  на 26.06.2019 г. е  продаден за 167 777 и трети имот (апартамент  №6), в който купувачът се настанява след въвод във владение.   Новото при втората публична продан е, че  към датата на извършване на продажбата имотът е бил собственост на родители на ищеца, които  са  отменили направено по-рано дарение. Но кой да следи такива подробности.

По делото пред  АССГ е  изяснено, че  две години след баталиите около продажба на имотите му без правно основание,  на Славчев са  възстановяване  всички  суми, недължимо събрани от действията  по принудително изпълнение, които заедно с лихвата  са в общ размер на  551 425,21 лв.

  Майката свидетелства

Пред административния съд  майка на Славчев  свидетелства,  че продажбата на имуществото е шокирало сина й . Изпаднал в много тежка депресия, спрял да излиза навън и да се среща с приятели, започнали са здравословни проблеми, получил екземи по цялото тяло, които все още се появяват, вдигал кръвно и пиел лекарства.

Трагично  бащата на ищеца понесъл  известието за продажбата на имота им и направил опит за самоубийство – натровил се с газ и година по-късно починал, за което Е. Славчев изпитвал огромна вина.

Експертиза

Административните съдии приемат  съдебно-оценителна експертиза, която установява, че пазарната стойност на първите два продадени  имота ( апартамент № 4 и гараж № 3), към датата на извършване на търга е в размер на 563 472 лева, а към 13.04.2022 г. дата на заключението,  е  в размер на 698 533 лв.  За периода от 27.07.2019 г. до 27.10.2021 г. средномесечния наем за апартамента и гаража възлиза на 63 233,53 лв.

АССГ :  Всички действия на съдебния изпълнител са незаконни

На база на събраните доказателства съставът на  АССГ обявява  всички действия на публичния  изпълнител по продажбата на имотите за незаконосъобразни.  

При  наличие на законово задължение на органа, съгласно чл. 173, ал. 2 от ДОПК, да следи и отпише вземанията след изтичането на давностния срок, всяко едно предприето действие, в това число насрочването на провеждане на търг с тайно наддаване, извършване на продажбата, възлагането и въвода във владение, след 29.05.2019 г., е незаконосъобразно. И още: „Само на това основание, всички действия по изпълнителното дело № 3844/2006 г. на публичен изпълнител, са незаконосъобразни. Това са и двете проведени публични продани на апартамент № 4 и гараж № 3 и апартамент № 6, както и възлагането на тези имоти и въвода във владение на обявените за купувачи.

 Първоинстанционият  съд осъжда НАП да плати на  Славчев обезщетение  243 519 лева   за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни действия на публичния изпълнител Какамъков заедно със законната лихва. Признава на ищеца и 63 233,53 лв.  обезщетене  за претърпени имуществени вреди за  пропуснати ползи от незаконно продадените имоти.

Присъжда и 70 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди и съдебни разноски на Славчев.

Като база за определяне  на реално претърпяната имуществена вреда, съдът приема реалната пазарна стойност на имота към датата на изготвяне на заключението от вещото лице –  13.04.2022 г.

 Жалбите пред ВАС  

Пред  ВАС делото  се озовава  по две касационни жалби. Едната подадена от  Славчев срещу решението, с което АССГ отхвърля иска за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди  от незаконосъобразни действия на публичния изпълнител за сумата над 243 519 лева до пълния предявен размер от 255 861,61 лева. Иска и увеличаване на размера на  неимуществени вреди за сумата над 70 000 лева до пълния предявен размер от 300 000 лева.

Втората жалба е на  НАП, в която агенцията  оспорва решението на АССГ в частта, с която се признават за незаконосъобразни  всички действия на публичния  изпълнител, както и срещу осъдителни части на решението.

 ВАС: Изводите  на първоинстнационния съд са правилни

Едно от възраженията на НАП е, че  към момента на насрочването на търга с тайно наддавене от публичния  съдебен изпълнител,  не е имало  съдебно решение, което е  признало за погасените по давност вземанията на агеницята и е отменило насрочена публична продан.

На това възражение ВАС отговоря, че изводът на АССГ е  за незаконосъобразност на действията на публичния изпълнител, свързани с насрочването и провеждането на публичната продан на процесните имоти, които действия са извършени освен в нарушение на чл. 171 ДОПК, и на принципите на законност, обективност, служебно начало и добросъвестност и право на защита, формулирани в ДОПК, посочва съставът на ВАС.

Проследяването на изтичане на давност в полза на длъжника е служебно задължение на органите на НАП, както поради правните последици, свързани с давността за длъжника, така и поради обстоятелството, че с погасяването на задълженията, обезпеченията в полза на НАП губят своето правно действие“, пишат в мотивите си върховните съдии Посочват, че в подкрепа на този извод е и признанието на самия административния орган, който  е възстановил всички суми, събрани от действията по принудително изпълнение върху недвижимите имоти,  като недължимо събрани.

И още: Правилно административният съд е посочил, че публичният изпълнител при ТД на НАП е имал законово задължение съгласно чл. 173, ал. 2 ДОПК да следи и отпише служебно вземанията след изтичането на давностния срок по чл. 171, ал. 2 от същия закон. В нито един момент през време на принудителното изпълнение не е било налице изпълнително основание, което да породи правен ефект.

Въпреки наличието на висящи производства, без споровете да са разрешени с влязъл в сила акт, „действията на публичния изпълнител не са били преустановени и са предприети действия по принудителното изпълнение и е осъществена продажбата на процесните недвижими имоти на стойност, значително по-ниска от средната пазарна за тях, видно от приетото по делото заключение.

ВАС приема за законосъобразен извода на съда, че искът за претендираните имуществени вреди, причинени от извършените действия, чрез които  е допуснато извършването на продажба на имотите на ищеца при наличието на погасено по давност вземане, е доказан по основание.Настоящата  инстанция изцяло споделя, че са налице всички кумулативни предпоставки за обзещетение от вреди. : 1.незаконосъобразен отказ на публичния  изпълнител да прекрати изпъбнитебното  производство, 2. причинени вреди (имуществени и неимуществен)  3. пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразните действия и настъпилите вреди.

Пристъпването към продажба чрез търг с тайно наддаване на имотите на ищеца, е станало именно по повод отказ на публичния изпълнител да прекрати изпълнителното производство, поради изтичане на абсолютната погасителна давност по чл. 171, ал. 2 АПК.  Правилен е и извода на съда, че е налице и втората законова предпоставка, за да възникне правото на обезщетение – наличието на вреда. С парична равностойност на продадените по изпълнителното производство недвижими имоти, е намалял активът на ищеца, тъй като ако действията бяха преустановени, при наличието на висящ спор относно дължимостта на вземанията, до приключване на производството с влязло в сила решение, то същият щеше да бъде съхранен в неговия патримониум.

Правилно АССГ е установил, че незаконосъобразните действия безспорно имат пряка причинно-следствена връзка с претендираните имуществени и неимуществени вреди, които по време и място следват действията и се явяват типична, нормално настъпваща последица от същите, отсъжда ВАС.

Неправилен обаче е размерът за имуществените вреди

АССГ неправилно обаче е определил размера на претендираните имуществени вреди, отсъждат върховните съдии.    „Съдът не е съобразил, че обезщетението следва се определи към датата на публичната продан – 04.07.2019 г., в съответствие с т.4 на ТД № 3/2004г. на ВКС и дори се е произнесъл плюс петитум, като е приел за  действителната пазарна цена не към датата на предявяване на иска – 14.12.2021 г., каквото е искането на ищеца, а към датата на изготвяне на заключението на съдебно-оценителната експертиза – 13.04.2022 г.“

Върховните съдии пресмят, че пазарната стойност на продадените имоти следва да бъде преценявана към датата на публичната им продан – 04.07.2019 г., и същата възлиза на 563 472 лв., съгласно заключението на вещото лице. Следователно, претърпяната вреда се изразява в разликата в цената, на която са продадени на таен търг недвижимите имоти (377 000 лв.),  и действителната пазарна цена към този момент (563 472 лв.) и възлиза на 186 472 лв.

Ето защо, посочват съдиите, искът за обезщетение за претърпените имуществени вреди, се явява основателен и доказан за сумата 186 472 лв. и отхвърля присъдената сума от  243 519 лв.от първоинстанционния съд. 

 ВАС потвърждава и вредите от пропуснатите  ползи, отсъдени  от АССГ,, като съответстващи на пазарния наем за аналогични по вид, местонахождение и функционални характеристики жилищни имоти, определен чрез назначената съдебно-оценителна експертиза. В тази насока е и преобладаващата съдебна практика, съобразена с практиката на ЕСПЧ, отбелязва съдът.

Потвърждава и размера на обезщетението за  неимуществени вреди – 70 000  По отношение на претендираните неимуществени вреди съдът е приел, че ищецът е понесъл тежки морални болки и душевни страдания, които трудно биха могли да намерят материално отражение. Чувството за вина за инцидента с натравянето на баща му, както и за загубата му, е тежка психическа травма, неизменно съпътствана от интензивни и продължителни негативни емоционални преживявания. Правилно съдът е счел, че справедливият размер на обезщетението за претърпените от ищеца неимуществени вреди, по смисъла на чл.52 от ГПК, възлиза на 70 000 лева.

Върховните съдии отменят  акта на АССГ в часта за осъждане на НАП за всички незаконни дейстия на съдебния й изпълнител (въводите във  владение и възлагане  на продадението имоти на купувачите),  тъй като за тях е трябвало да се проведе  особено производство чл. 266 ДОПК за  установяване на незаконосъобразност на действията, бездействията и актовете на публичните изпълнители.  Такова  производство не е проведено, сочи ВАС и обезсилва извода, че абсолютно всички действия  по принудителното  изпълнение са незаконосъобразни, като прекратява производството в тази част.

Финално

Въпреки корекциите  на първоинстанционното  решение,  в случая „Славчев“  е несъмнено, че  заобикалянето на закона от данъчни власти,  вместо приходи е  натрупало разходи за приходната агенция.

В обобщение за вредите, нанесени от публичния  съдебен изпълнител (и не само) на Е. Славчев, НАП трябва  да заплати обезщетения за вреди общо над 300 000 лв – 186 472 лв за имуществени,  70 000 за не неимуществени и   63 233,53 за пропуснати ползи. Отделно върху всяка сума се начислява  законна лихва.

 

About De Fakto

Проверете също

Агенцията по вписванията: Руската църква е на руското посолство. МП: не сме компетентни да оповестяваме чии храмът

Руската църква е собственост на руското посолство. Това съобщиха от Агенцията по вписванията след запитване …

Задържаният с подкуп съдия от Търговище е временно отстранен от длъжност

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отстрани временно от длъжност съдията от Окръжен съд …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.